NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STAJE PO STRONIE PRACOWNIKÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

Zgodnie z poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym z 12 lipca 2017 r.  pracownicy SN nie będący sędziami, którzy są w SN zatrudnieni na podstawie obecnych przepisów pozostaną pracownikami tego sądu, tylko wtedy, gdy powołany nowy I prezes przedstawi im nowe warunki pracy i płacy. Inaczej stosunek pracy tych osób rozwiązuje się z upływem tego terminu. Ustanie również wtedy, gdy osoba, której zaproponowano nowe warunki, odmówi ich przyjęcia. Zgodnie z informacją uzyskana w SN pracownicy tego sądu nie zrzeszyli się w żadnym związku zawodowym, który mógłby reprezentować ich interesy i prawa. W dniu 20 lipca (czwartek) pracownicy SN wystosowali apel skierowany do Prezydenta, związków  zawodowych pracowników sądów i prokuratur oraz mediów. – Wniesiony do Sejmu i aktualnie…

Czytaj więcej...

FELIETON: Jak związki dyrektorom ręce wiążą…

Władza związków zawodowych w polskich sądach jest niewiarygodna – tak przynajmniej mogłoby wynikać z informacji, które część dyrektorów przekazuje pracownikom jako prawdę objawioną. – Nic nie mogę, mam ręce związane – to jedno z westchnień bezradnego i pozbawionego wszelkiej władzy dyrektora, które niedawno dotarło do moich uszu… Miało być błyskotliwą i kompetentną odpowiedzią na pytanie pracownika o to, czy może dostać podwyżkę. Mam nadzieję, że moja ironia jest odpowiednio wyczuwalna – nie chciałbym być źle zrozumiany. Oczywiście największe pretensje są do „Solidarności” Pracowników Sądownictwa. – Teraz rządzi tu „Solidarność”, słyszą od dyrektora pracownicy jednego z sądów. Wszystko zaczęło się od tego, że stale rozrastająca się organizacja międzyzakładowa zaczęła domagać…

Czytaj więcej...

Środki na podwyżki wydane nieprawidłowo – wnioski z kontroli

W roku 2016 Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło na podwyżki płac asystentów sędziów, urzędników sądowych i innych pracowników sądów kwotę blisko 148 mln zł. Celem założonym przez ministerstwo było podniesienie przeciętnego wynagrodzenia do poziomu 3.777 zł we wszystkich apelacjach (poza apelacją poznańską, gdzie przeciętne wynagrodzenie miało osiągnąć kwotę 3.907 zł). Przed rozdzieleniem środków na sądy miało dojść do wnikliwej analizy wysokości wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników. NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa szczególnie naciskała na to, by środki były dystrybuowane w taki sposób, by doprowadzić do likwidacji dysproporcji płacowych na grupach stanowiskowych, pomiędzy poszczególnymi szczeblami sądów i stanowiskami pracy o podobnych charakterze i obciążeniu pracą. W czasie rozmów w ministerstwie zostały przyjęte rekomendacje związków zawodowych…

Czytaj więcej...

DYREKTOR SĄDU PRACODAWCĄ WŁASNEGO SYNA

W roku 2015 w konkursie na staż urzędniczy w oddziale finansowym tego sądu został zatrudniony syn dyrektor sądu. Wcześniej zatrudniany był w tym sądzie na innych stanowiskach obsługowych. Dyrektor sądu tym próbowała tłumaczyć się kontrolerom, że ze względu na pokrewieństwo nie wchodził w skład komisji konkursowej, a na czas trwania konkursu skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Zatrudniony syn decyzją matki skorzystał ze skrócenia półrocznego stażu i po trzech miesiącach został zatrudniony na czas nieokreślony w charakterze księgowego. Decyzja o skróceniu stażu zapadła jeszcze przed złożeniem przez syna dyrektor egzaminu urzędniczego. Zdaniem ministerialnych kontrolerów, wyrażonym w wystąpieniu pokontrolnym z lutego br. zatrudnianie bliskiego członka rodziny przez dyrektora sądu wskazuje na brak w tym sądzie mechanizmów pozwalających na obiektywną…

Czytaj więcej...

Nie stawia się domów na piasku i dziurach

Od zeszłego roku, gdy po wielu latach „posuchy” udało się wreszcie wygospodarować i wyprosić z budżetu środki na zwiększenie wynagrodzeń w sądach, dużo mówi się o „niwelowaniu dysproporcji”. Zwrot ten automatycznie nasuwa skojarzenie z zakresu geotechniki i prowadzi nas do pewnej analogii. Kupując działkę z zamiarem postawienia swojego wymarzonego domu, musimy teren pod budowę odpowiednio przygotować. Wyrównanie go jest podstawową czynnością, której nie da się przeskoczyć. Tylko budynek postawiony na równym i stabilnym podłożu ma szanse zapewnić naszej rodzinie bezpieczny dom. Obecna ustawa o związkach zawodowych obowiązuje od 1991 roku i wyposażyła organizacje związkowe działające w zakładach pracy należących do sfery budżetowej w odpowiednie instrumenty pilnowania racjonalnego kształtowania wynagrodzeń. Zdumiewające dla mnie…

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DYREKTORÓW SĄDÓW

źródło: solidarnoscfiat.pl

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani będą także dyrektorzy sądów i ich zastępcy. Swoje oświadczenia dyrektorzy będą składali do końca kwietnia Ministrowi Sprawiedliwości, ten zaś będzie zobowiązany przekazać je do właściwego urzędu skarbowego i dokonać analizy do końca czerwca. Informacje zawarte w oświadczeniach, z wyjątkiem adresów, będą jawne. Poza oświadczeniami majątkowymi dyrektorów projekt nowelizacji przewiduje wiele zmian dających Ministrowi Sprawiedliwości szereg kompetencji związanych z nadzorem administracyjnym nad sądami. Po wejściu jej w życie Minister Sprawiedliwości w ciągu pół roku będzie mógł odwołać obecnych prezesów i wiceprezesów i powołać nowych. Duża nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych to kolejny etap reformy…

Czytaj więcej...

Oświadczenia majątkowe dyrektorów sądów

DYREKTORZY W SĄDACH ZOSTANĄ ZOBOWIĄZANI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani będą także dyrektorzy sądów i ich zastępcy. Swoje oświadczenia dyrektorzy będą składali do końca kwietnia Ministrowi Sprawiedliwości, ten zaś będzie zobowiązany przekazać je do właściwego urzędu skarbowego i dokonać analizy do końca czerwca. Informacje zawarte w oświadczeniach, z wyjątkiem adresów, będą jawne. Poza oświadczeniami majątkowymi dyrektorów projekt nowelizacji przewiduje wiele zmian dających Ministrowi Sprawiedliwości szereg kompetencji związanych z nadzorem administracyjnym nad sądami. Po wejściu jej w życie Minister Sprawiedliwości w ciągu pół roku będzie mógł odwołać obecnych prezesów i wiceprezesów i powołać nowych. Duża nowelizacja…

Czytaj więcej...

DEBATA O REFORMIE SĄDOWNICTWA

W czasie odbywającego się w Gdańsku VIII Zjazdu Koordynatorów NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa 17 marca odbyła się debata zatytułowana: Skuteczna reforma sądownictwa – kierunek, najlepsze możliwe rozwiązania, cele na przyszłość. W debacie z działaczami związkowymi uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak oraz zaproszeni goście. Wiceminister znalazł się w krzyżowym ogniu pytań stu pracowników sądów. Reforma sądownictwa W ubiegłym roku NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa gościła sędziego Henryka Walczewskiego, który przedstawił pojawiające się w resorcie pomysły reformowania sądownictwa powszechnego. Usłyszeliśmy wtedy o koncepcjach tworzenia kancelarii sądu, biur sędziowskich, pojawiających się planach zmian dotyczących sędziów. Relację ze spotkania zamieściliśmy w Nr 2(2) z maja 2016…

Czytaj więcej...

VIII ZJAZD KOORDYNATORÓW

W dniach 15-17 marca w Gdańsku odbył się VIII Zjazd Koordynatorów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyło ponad stu działaczy związkowych z polskich sądów oraz zaproszeni goście. Wśród uczestników obecna była liczna grupa nowych koordynatorów i społecznych inspektorów pracy uczestniczących w zjeździe pierwszy raz. Zjazdy koordynatorów odbywają się corocznie. Ich celem jest dokonywanie czynności statutowych, szkolenie działaczy i wymiana doświadczeń. Punktem kulminacyjnym była debata: Skuteczna reforma sądownictwa – kierunek, najlepsze możliwe rozwiązania, cele na przyszłość. W debacie z działaczami związkowymi uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak oraz zaproszeni goście. Wiceminister znalazł się w krzyżowym ogniu pytań stu pracowników sądów. Działacze…

Czytaj więcej...

Reforma sądownictwa – co czeka pracowników sądów?

Reforma sądownictwa staje się faktem. – To dopiero początek – zapowiada wiceminister Łukasz Piebiak. Zmiany dotyczące dyrektorów, prezesów i wiceprezesów sądów mają na celu definitywne oddzielenie administracji sądowej od pionu orzeczniczego. – Kończy się również władza dyrektorów i prezesów apelacyjnych. Dyrektorzy będą bezpośrednio ponosić odpowiedzialność przed ministerstwem, więc spodziewana jest większa chęć do prowadzenia dialogu przez dyrektorów także ze stroną społeczną. Pierwszy etap ma zakończyć się przed rozpoczęciem wakacji sejmowych. Kolejny etap to zmiana struktury sądownictwa polegająca na zniesieniu sądów apelacyjnych oraz zwiększeniu ilości okręgów sądowych. Ministerstwo nie ma zamiaru znosić małych sądów. Będą podejmowane działania mające na celu uatrakcyjnienie zawodu asystenta sędziego. Asystenci i referendarze mają…

Czytaj więcej...

Dodatkowy obowiązek dla sekretariatów wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadzoną ustawą z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2017, poz. 573) wydziały Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wykreślenia informacji o posiadaniu statusu pożytku publicznego  lub wykreślenia z KRS organizacji posiadającej ten status do poinformowania o tym fakcie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, podając datę doręczenia i uprawomocnienia się postanowienia wykreślającego. Zmiana wchodzi w życie z dniem 24 marca br.

Czytaj więcej...

Związkowcy z klasą

Tam, gdzie przynależność do związków zawodowych jest powszechna – pracującym żyje się lepiej. W  Szwecji i Finlandii do związków należy 70% pracowników. W Polsce zaledwie 12%. Pokutuje polskie „nie da się…” Ostatnio było o sądach – tych toksycznych i tych idealnych. Ostatnie doświadczenia z własnego  podwórka, ale także informacje, które udało się wymienić z innymi działaczami naszej organizacji, w  czasie VIII Zjazdu Koordynatorów w Gdańsku skłoniły mnie do przemyśleń na temat samych związków zawodowych i związkowców. Sam swoją przygodę z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zacząłem bodaj na początku roku 2015. Byłem przytłumiony atmosferą z  własnego podwórka, gdzie panuje wszechobecny strach, gdzie pracownicy dostrzegają problemy, ale  zgodnie twierdzą, że i tak nie da się nic zmienić, a spośród siebie losują delikwenta, który odważy się zadzwonić i zapytać o to, kiedy będzie wypłata. Sam przez…

Czytaj więcej...