Trwają spotkania w apelacjach

Nr 1(1) Kwiecień 2016 NSZZ „Solidarność” walczy w sądach o podział środków na podwyżki. W sądach apelacyjnych trwają spotkania związków zawodowych z dyrektorami sądów apelacyjnych. Organizowane spotkania są wynikiem uzgodnień, do których doszło w dniu 16 lutego br. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektorom przypomniano o obowiązku prowadzenia z organizacjami związkowymi rokowań nt. sposobu podziału środków na podwyżki płac – co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obecna jest na wszystkich spotkaniach. Dzięki profesjonalnym działaniom mamy możliwość współdecydowania o sposobie podziału środków. Niestety, nie we wszystkich apelacjach współpraca układa się dobrze. Poniżej kalendarium spotkań: Warszawa – 9 marca – uzgodnienia zakończone. Dokumentacja przekazana koordynatorom. Następny etap…

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości

SPOTKANIEWM.S.—16.02.2016 R.—NASI NA PIERWSZYMPLANIE PO LEWEJ

Nr 1(1) Kwiecień 2016 W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z przedstawicielami MS oraz dyrektorami sądów apelacyjnych. Końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016 r. wynosi łącznie 147 .664 tys. zł. Z ramienia MOZ NSZZ S PS obecni byli: Edyta Odyjas (przewodnicząca) oraz Marcin Puźniak, Adam Nosek, Aleksandra Brzezińska i Barbara Adamaszek (zastępcy), a także pełnomocnik ds. asystentów sędziów – Michał Góra. Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej J. Paziewski zwrócił uwagę, że aktualny budżet pozwala na podniesienie wynagrodzeń średnio o ponad 10% w przeliczeniu na jeden etat. Dodatkowe środki pozyskano w związku ze sposobem rozstrzygnięcia przetargu pocztowego, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę ponad…

Czytaj więcej...

Ministerstwo chce postawić na średnie sądy

ms.gov.pl

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Rozważamy taką reorganizację sieci sądowniczej, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 60–80 sędziów. – Rozważamy taką reorganizację sieci sądowniczej, by regułą stały się najbardziej efektywne średnie sądy o obsadzie 60–80 sędziów. W takich sądach nie dochodzi z reguły do nieprawidłowości. Taka reorganizacja spowodowałaby wyrównanie obciążeń – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Jego zdaniem taka reorganizacja spowoduje wyrównanie obciążenia pomiędzy sądami. Obecnie w Polsce funkcjonuje 11 sądów apelacyjnych, 45 okręgowych i 318 rejonowych. Najgorzej radzą sobie te ostatnie, wśród których najwięcej jest jednostek małych i bardzo dużych. W tych małych wszystko dobrze funkcjonuje do czasu,…

Czytaj więcej...

To już zrobiliśmy

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

Nr 2(2) maj 2016 r. Petycja do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dot. sytuacji pracowników polskich sądów i rozmowy z europosłami na ten temat.15 Skuteczna interwencja dot. przywrócenie godła państwowego na wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych. Publikacja raportu o dysproporcjach płacowych pomiędzy pracownikami sądów zatrudnionymi na identycznych stanowiskach, który zainicjował nową politykę kadrowo-płacową Ministerstwa zmierzającą do stopniowego, rzeczywistego niwelowania dysproporcji płacowych na terenie całego kraju. Stały udział w rozmowach z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości. Przygotowanie negocjacji ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników sądów. Doprowadzenie do zakazu korzystania w sądach z agencji pracy tymczasowej i zwiększenia etatów. Zwiększenie w roku 2015 środków na płace o 10 mln zł i na lata kolejne. Złożenie licznych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu…

Czytaj więcej...

Raport NIK – agencje pracy tymczasowej

fot. Magda Mroczek-Stachowiak

Nr 1(1) Kwiecień 2016 MOZ NSZZ „Solidarność” PS informowała o problemie Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W konsekwencji zwróciliśmy się m.in. w tej sprawie z petycją do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Dzięki naszym staraniom obecnie sądy nie korzystają już z agencji pracy tymczasowej. Styczniowy raport NIK nt. zlecania prac przez organy władzy publicznej innym podmiotom oraz własnym pracownikom wskazuje na nieprawidłowości i negatywne skutki zawierania umów cywilnoprawnych oraz korzystania z agencji pracy tymczasowej. Podstawowa różnica między tymi dwoma formami pracy polega na tym, że pracownik podlega poleceniom przełożonych oraz wykonuje pracę w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Osoba realizująca umowę cywilnoprawną wykonuje czynności samodzielnie i bez…

Czytaj więcej...

Stres i mobbing w polskich sądach

fot. pixabay.com

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Poziom stresu związanego z pracą w sądach jest znacznie wyższy niż w przypadku innych zawodów. Dwie trzecie pracowników sądownictwa jest bezpośrednio narażonych na mobbing.To wnioski płynące z badania Temida2015 zrealizowanego przez Stowarzyszenie Zdrowa Praca przy współudziale MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa. W badaniu „Temida 2015”, zrealizowanemu w ramach projektu „Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych”, wzięli udział pracownicy sądów z wszystkich grup zawodowych – zarówno sędziowie i referendarze, jak i kuratorzy, urzędnicy sądowi oraz pracownicy obsługi. Jak wynika z raportu, ponad 58 % osób zatrudnionych w sądach pracuje w warunkach wysoce stresogennych, co niesie ryzyko wielu chorób, zwłaszcza zaburzeń psychicznych oraz dolegliwości…

Czytaj więcej...

Zmiany w Funduszu – SR Kraków-Śródmieście

eksperciwoswiacie.pl

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Dzięki związkom zawodowym pracownicy mają możliwość wpływania na treść regulaminu zfśs, podział i sprawowanie kontroli nad sposobem wydawania środków z funduszu. W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie MOZ NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą opracowania bardziej korzystnych zasad wypłacania dofinansowań z zfśs. W uzgodnieniu z Radą Zakładową Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP wystąpiliśmy ze wspólnym stanowiskiem o wprowadzenie zmian w regulaminie. W dniu 4 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Prezesem i Dyrektorem Sądu oraz reprezentantami Komisji Socjalnej. W czasie ponad półtoragodzinnego spotkania przedstawiliśmy Pani Prezes nasze uwagi i zastrzeżenia. W zaproponowanych zmianach zawarto regulacje, które wzmacniają pozycję organizacji związkowych, wpływają na transparentność wydatkowania funduszu oraz dysponowanie środkami…

Czytaj więcej...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

źródło: solidarnoscfiat.pl

Nr 1(1) kwiecień 2016 r. Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców m.in. obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników i ich rodzin (art. 16 i 94 pkt 8 k.p.). Jednym z podstawowych środków wypełnienia tego obowiązku jest tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Fundusz ten stanowią środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, które mogą być wypłacane pracownikom na cele określone w ustawie o zfśs. Środki funduszu uzyskiwane są z obowiązkowego odpisu, który pracodawca zobowiązany jest odprowadzić na specjalny rachunek bankowy. W roku 2016 odpis ten wynosi 1093,93 zł na każdego pracownika i zwiększany jest o kwotę 182,32 zł na każdego emeryta i rencistę. Świadczenia wypłacane ze środków zfśs warunkowane są sytuacją…

Czytaj więcej...

Dysproporcje płacowe w krakowskich sądach

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Pozyskane informacje wskazują na istnienie w trzech analizowanych krakowskich sądach rejonowych dysproporcji płacowych sięgających nawet 54% wynagrodzenia zasadniczego pomiędzy urzędnikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Największe dysproporcje występują w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy (średnio 33%), a najmniejsze w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza (średnio 17%). W dniu 16 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie związków zawodowych z wiceministrem Ł. Piebiakiem, dyrektorami departamentów oraz dyrektorami sądów apelacyjnych. Zgodnie z postulatami MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa celem podwyżek jest przede wszystkim wyrównanie dysproporcji płacowych. Wiceminister zobowiązał dyrektorów sądów do uzgadniania zasad podziału środków z organizacjami związkowymi, a związki zawodowe poprosił o zgłaszanie wszelkich…

Czytaj więcej...

Dysproporcje płacowe sądach

fot. pixabay.com

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Nawet 2.151 zł netto wynoszą dysproporcje płacowe pomiędzy pracownikami sądów zatrudnionymi na identycznych stanowiskach. Różnice występują pomiędzy pracownikami tego samego sądu i pracownikami różnych jednostek sądownictwa powszechnego. Tak znaczne i nieuzasadnione różnicowanie wynagrodzeń w obrębie tych samych stanowisk stanowi faktyczne naruszenie Kodeksu Pracy. Podstawę do kształtowania wynagrodzeń pracowników sądów stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 54), które w rzeczywistości w żaden sposób nie reguluje za-sad ustalania wynagrodzeń urzędników i pracowników obsługi. Trudno uznać za jakąkolwiek regulację ustalenie rozpiętości wynagrodzeń na poziomie między 1850 zł a 12000 zł dla stanowisk samodzielnych, czy między 1850 zł a 7000 zł…

Czytaj więcej...