Odwołano siedmiu dyrektorów w apelacji krakowskiej, w tym dyrektora SO Kraków. Nowi prezesi w sądach krakowskich.

W związku z zatrzymaniami dyrektorów przez Prokuraturę Krajową, minister odwołał siedmiu dyrektorów w apelacji krakowskiej.  Powołano nowych prezesów w krakowskich sądach. W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Odwołani zostają dyrektorzy: Sądu Okręgowego w  Krakowie, Sądu Rejonowego w Wadowicach, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Okręgowego  w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz Sądu Rejonowego w Olkuszu – informuje Naczelnik Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości – Wioletta Olszewska. Ustaliliśmy, że minister podjął także decyzję o odwołaniu ze stanowiska Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec. W ocenie ministra sędzia Morawiec, jako…

Czytaj więcej...

Spór zbiorowy w SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie toczy się spór zbiorowy z pracodawcami. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa domagają się od władz sądu respektowania praw i wolności związkowych, prowadzenia obligatoryjnych ustaleń w zakresie podziału środków na wynagrodzenia, wyjaśnienia niepokojących organizację związkową sytuacji, które mają miejsce w sądzie, podpisania porozumienia regulującego zasady prowadzenia dialogu w zakładzie pracy, a także wprowadzenie transparentnych zasad przydzielania nagród. Związkowcy chcą także by ich przedstawiciele mieli możliwość obserwowania prac komisji konkursowych, komisji przeprowadzających oceny kwalifikacyjne pracowników sądu oraz by zasiadali w tzw. komisjach antymobbingowych. – Mając na względzie dobre obyczaje negocjacyjne na obecnym etapie nie informujemy o szczegółach – mówi Dariusz Kadulski z Komisji…

Czytaj więcej...

GIODO analizuje sprawę ujawnienia w sieci zarobków pracowników krakowskiego sądu

W numerze 2(9) luty opublikowaliśmy informację o udostępnieniu w internecie przez prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie niezanonimizowanego protokołu będącego wynikiem kontroli ZUS w tym sądzie. Przez kilka lat ogólnie dostępne były informacje o wynagrodzeniu kilkudziesięciu pracowników tego sądu, a nawet kody ubezpieczenia pozwalające ustalić fakt posiadanego stopnia niepełnosprawności. Prezes Sądu tłumaczyła to przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz sprawami technicznymi. – W związku z zaistniałą sytuacją stworzono dokument pt. Wytyczne publikacji informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – poinformowała prezes. Zdaniem GIODO przy upublicznianiu protokołu kontroli jedynie w celach informacyjnych zbędne było (nieadekwatne do celu) ujawnianie tak szerokiego zakresu danych osobowych…

Czytaj więcej...

Informacje o wynagrodzeniach pracowników jawne, a nagroda dyrektora strzeżona

Do niedawna w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie publicznie dostępny był protokół pokontrolny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierający wynagrodzenia pracowników. Z upublicznionego dokumentu można było uzyskać także informacje, który z wykazanych pracowników korzysta z urlopu wychowawczego albo ma ustalony stopień niepełnosprawności. Było to możliwe dzięki upublicznieniu również kodów podstaw ubezpieczenia. Dokument zawierał dane kilkudziesięciu pracowników sądu – zarówno sędziów, referendarzy, jak i urzędników. Dotyczyły one lat 2009-2011. Został on opublikowany na zarządzenie prezesa sądu – sędzi Anety Mansfeld. Zarządzenie to zamieszczone zostało na upublicznionym dokumencie i brzmi: „Odpis protokołu przekazać do O/Finansowego i O/Kadr. Umieścić formę i treść na BIP tut. Sądu”. Po zgłoszeniu, które wpłynęło…

Czytaj więcej...

Dwa tysiące nadgodzin w dwa miesiące – tak pracują w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Jedni pracują mało,  inni obciążani są ponad miarę. Dzieje się tak pomimo zapewnień dyrektora o nadzorze i pozyskiwaniu informacji o obciążeniu. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek reprezentowania zbiorowych interesów pracowników, we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z wnioskiem o udzielenie informacji umożliwiających analizę obciążenia pracowników tego sądu pracą w godzinach nadliczbowych. Do analizy wybrano okres od czerwca do lipca 2016 roku. W sumie w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wypracowali ponad 2 tys. nadgodzin. Sąd zatrudnia ok. 280 pracowników (asystenci, urzędnicy i inni pracownicy wg danych liczbowych z kwietnia 2016 roku). Z uzyskanych informacji wynika, że najwięcej godzin nadliczbowych wypracowali pracownicy pełniący obowiązki…

Czytaj więcej...

Arogancja, epitety i spóźnienia – zwłaszcza w krakowskich sądach – wnioski z obserwacji Court Watch Polska

Fundacja Court Watch Polska po raz szósty przeprowadziła „Obywatelski Monitoring Sądów”. Obserwacje tłumaczą dlaczego Polacy nie cenią wymiaru sprawiedliwości i nie okazują sędziom szacunku. Małopolska zawsze aktywnie uczestniczy w akcji. Tak było i tym razem – tylko w Krakowie ponad 150 osób przeprowadziło prawie 1,5 tysiąca obserwacji. Jakie były najciekawsze wnioski dotyczące Krakowa? Właśnie w tym mieście, częściej niż gdzie indziej, sędziowie zachowywali się agresywnie i lekceważąco wobec uczestników rozprawy – możemy przeczytać w Gazecie Krakowskiej. Bardzo pozytywnie oceniam Sędziego Bartłomieja Migdę (Sąd Rejonowy Kraków-Nowa Huta). Przeprosił za małe opóźnienie rozprawy, a co więcej uzasadnił, z jakiego powodu ono wystąpiło, co jest niemalże niespotykane…

Czytaj więcej...

Po inspekcji PIP w SR Kraków-Krowodrza

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – po kontroli PIP – Po przeprowadzeniu kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do dyrektora wniosek o przestrzeganie obowiązku informowania okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego, wskazano także, że pracodawca ten powinien prowadzić spór zbiorowy z MOZ NSZZ „S” PS. Solidarność w dn. 11.05.2016 r. złożyła w SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wniosek o podjęcie rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wniosek ten był konsekwencją odmowy spotkania się z organizacją związkową, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wykonywaniem porozumienia w sprawie podziału środków na podwyżki. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, poinformowany przez MOZ NSZZ „S” PS i zaproszony do przystąpienia do sporu, nie odpowiedział naszej organizacji prowadzącej spór,…

Czytaj więcej...

„Solidarność” pyta o przeciwdziałanie mobbingowi

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – przeciwdziałanie mobbingowi –  W ubiegłym miesiącu MOZ NSZZ „S” PS wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest  w tamtejszym sądzie obowiązek przeciwdziałania mobbingowi – wynikający z art. 943 § 1 k.p. Zgodnie z zapewnieniem dyrektora, w sądzie tym w 2010 roku przeprowadzono dla pracowników sądu i osób pełniący funkcje kierownicze szkolenia w zakresie prewencji antymobbingowej. Łącznie przeszkolono 127  pracowników, co stanowi przeszło 40% załogi. Szkolenia prowadziła dr Magdalena Najda z KSSiP – specjalistka w zakresie poznawczej psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji, psychologii stresu i etyki zawodowej. Jak zapewnia dyrektor sądu…

Czytaj więcej...

Solidarność pyta o instruktaże stanowiskowe

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystąpiła w ubiegłym miesiącu do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest obowiązek przeprowadzania z zatrudnianymi pracownikami szkoleń bhp na stanowisku pracy. Obowiązek taki wynika z przepisu § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez pracodawcę lub wyznaczoną przez pracodawcę osobę kierującą pracownikami, ale pod warunkiem posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Przepisy nie pozwalają na zlecanie przeprowadzenia instruktażu…

Czytaj więcej...

Powoływanie Społecznej Inspekcji Pracy w Krakowie

W ubiegłym miesiącu MOZ NSZZ „S” PS zwróciła się do Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP przy Sądzie Okręgowym w Krakowie o wskazanie społecznych inspektorów pracy w podległych sądach rejonowych i sądzie okręgowym. W Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie i Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na dzień dzisiejszy nie ma powołanych Społecznych Inspektorów Pracy – informuje Przewodnicząca tamtejszej Rady Zakładowej, Katarzyna Bielarz. – Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę w przedmiotowej sprawie. MOZ NSZZ „S” PS działa w Krakowie od 2015 roku. W lutym br. Radzie Zakładowej ZZPWS RP w Krakowie została…

Czytaj więcej...

SIP w Krakowie

Sąd Okręgowy Kraków – nasza organizacja wystąpiła do Rady Zakładowej ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Krakowie o udzielenie informacji czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat działalności udało się wyłonić w tamtejszym SO i   SR społecznych inspektorów pracy oraz o przekazanie dokumentacji z wyborów. Informacje konieczne są w związku z rolą kierowniczą związków zawodowych nad działalnością SIP.

Czytaj więcej...

Pytania dot. SR Kraków-Śródmieście

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – nasza organizacja wystąpiła do dyrektora sądu o udzielenie informacji w trzech obszarach: 1. pracy w godzinach nadliczbowych w związku z brakami kadrowymi w tamtejszym sądzie, 2. sposobów przeciwdziałania zjawiskom mobbingowym, 3.  realizacji obowiązku szkoleń stanowiskowych pracowników rozpoczynających pracę. Oczekujemy na odpowiedź.

Czytaj więcej...