FELIETON: Jak związki dyrektorom ręce wiążą…

Władza związków zawodowych w polskich sądach jest niewiarygodna – tak przynajmniej mogłoby wynikać z informacji, które część dyrektorów przekazuje pracownikom jako prawdę objawioną. – Nic nie mogę, mam ręce związane – to jedno z westchnień bezradnego i pozbawionego wszelkiej władzy dyrektora, które niedawno dotarło do moich uszu… Miało być błyskotliwą i kompetentną odpowiedzią na pytanie pracownika o to, czy może dostać podwyżkę. Mam nadzieję, że moja ironia jest odpowiednio wyczuwalna – nie chciałbym być źle zrozumiany. Oczywiście największe pretensje są do „Solidarności” Pracowników Sądownictwa. – Teraz rządzi tu „Solidarność”, słyszą od dyrektora pracownicy jednego z sądów. Wszystko zaczęło się od tego, że stale rozrastająca się organizacja międzyzakładowa zaczęła domagać…

Czytaj więcej...

FELIETON: Wyróżnieni dodatkowo – nieco o patologii dodatków specjalnych

W pismach przekazywanych pracownikom o przyznaniu dodatku specjalnego powinno znajdować się szczegółowe uzasadnienie jego przyznania, a nie wyłącznie podstawa prawna. Z informacji od naszych koordynatorów wynika, że w wielu sądach dodatki specjalne przyznawane są corocznie tym samym osobom i mają charakter stały. Dyrektorzy w odpowiedzi na zapytania o wskazanie szczegółowo zakresu dodatkowych czynności osobom, którym dodatek został przyznany, nie potrafią lub nie chcą podać takiej informacji. Co wydaje się o tyle dziwne, że mają przecież świadomość komu i na jakiej podstawie zlecili dodatkowe zadania, kto i w jakim zakresie został obciążony dodatkową pracą, a co najważniejsze doskonale wiedzą, za co płacą ludziom dodatkowe wynagrodzenie. Jak wszyscy wiemy, wysokość i tryb przyznania dodatku specjalnego dla…

Czytaj więcej...

Nie stawia się domów na piasku i dziurach

Od zeszłego roku, gdy po wielu latach „posuchy” udało się wreszcie wygospodarować i wyprosić z budżetu środki na zwiększenie wynagrodzeń w sądach, dużo mówi się o „niwelowaniu dysproporcji”. Zwrot ten automatycznie nasuwa skojarzenie z zakresu geotechniki i prowadzi nas do pewnej analogii. Kupując działkę z zamiarem postawienia swojego wymarzonego domu, musimy teren pod budowę odpowiednio przygotować. Wyrównanie go jest podstawową czynnością, której nie da się przeskoczyć. Tylko budynek postawiony na równym i stabilnym podłożu ma szanse zapewnić naszej rodzinie bezpieczny dom. Obecna ustawa o związkach zawodowych obowiązuje od 1991 roku i wyposażyła organizacje związkowe działające w zakładach pracy należących do sfery budżetowej w odpowiednie instrumenty pilnowania racjonalnego kształtowania wynagrodzeń. Zdumiewające dla mnie…

Czytaj więcej...

Od sierpnia 2015 brak rozstrzygnięcia ws. nadgodzin urzędników

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, inicjujący postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, wpłynął do TK 4 sierpnia 2015 r. i został zarejestrowany pod sygnaturą K 20/15. Sprawa dotycząca nierównego traktowania rzeszy blisko 500 tys. pracowników pracujących dla Państwa wciąż jest w toku. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich w sierpniu 2015 r. Dotyczy on przepisu ustawy o pracownikach urzędów państwowych, który pozbawia urzędników prawa do zwiększonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek (50% lub 100%) przysługuje wszystkim pozostałym pracownikom w Polsce. – Sprawa jest w toku – informuje nas Grażyna Leśniak…

Czytaj więcej...

GRUDNIOWE NAGRODY W SĄDACH

Ministerstwo Sprawiedliwości wygospodarowało środki na wypłatę nagród w łącznej kwocie 6.198.194 zł. – Środki pochodziły z oszczędności wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe, wskazywanych przez sądy podczas szczegółowego rozliczenia budżetu roku bieżącego [2016 – przyp. red.] – poinformowała Iwona Ostrowska z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości. – Łączna kwota oszczędności została podzielona na poszczególne obszary apelacji proporcjonalnie do wysokości planu na dzień 31 października 2016 r. w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Z inicjatywy „Solidarności” Pracowników Sądownictwa w wielu sądach wynegocjowano i wprowadzono regulaminy podziału środków na nagrody, które przez kolejne lata będą mogły służyć jako narzędzie transparentnego przyznawania nagród. Nasza Redakcja otrzymała także informacje…

Czytaj więcej...

Od 2017 roku zmiany w wynagrodzeniach

Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100 proc. minimalnej pensji, a nie jak dzisiaj – 80 proc. Istotne zmiany czekają również osoby pracujące w nocy: przy ustalania wysokości zarobków nie będzie uwzględniać się dodatku za pracę w porze nocnej. Jak podaje GazetaPrawna.pl w 2017 r. po raz pierwszy zostanie zwaloryzowana godzinowa stawka minimalna. Obecnie wynosi ona 12 zł za godzinę pracy, jednak będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnionych na umowie o pracę. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. ma wynosić 2 tys. zł brutto, a więc stawka godzinowa wzrośnie do ok. 13 zł. Nadto od 1 stycznia 2017 r. pracownika w pierwszym roku pracy będzie…

Czytaj więcej...

Po inspekcji PIP w SR Kraków-Krowodrza

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – po kontroli PIP – Po przeprowadzeniu kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do dyrektora wniosek o przestrzeganie obowiązku informowania okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego, wskazano także, że pracodawca ten powinien prowadzić spór zbiorowy z MOZ NSZZ „S” PS. Solidarność w dn. 11.05.2016 r. złożyła w SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wniosek o podjęcie rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Wniosek ten był konsekwencją odmowy spotkania się z organizacją związkową, w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z wykonywaniem porozumienia w sprawie podziału środków na podwyżki. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, poinformowany przez MOZ NSZZ „S” PS i zaproszony do przystąpienia do sporu, nie odpowiedział naszej organizacji prowadzącej spór,…

Czytaj więcej...

Nagrody

W moim sądzie nagrody wyglądają tak, że jest to jedna wielka tajemnica. Patrzą chyba tylko na frekwencję. Kiedy miałam 30 dni zwolnienia, to nie dostałam nic. Gdy zapytałam dlaczego? – wytłumaczono mi, że 30 dni zwolnienia dyskwalifikuje mnie z możliwości przyznania nagrody. W czerwcu ubiegłego roku były jakieś dodatkowe pieniądze. Dostałam o połowę mniej niż wszyscy. Argumentem było to, że byłam na macierzyńskim, tyle tylko, że było to 2 lata temu. Zatem urlop macierzyński być może będzie ciągnął się za mną do końca życia. Teraz chodzą pogłoski, że nagród nie będzie, bo były podwyżki. To jak wreszcie jest z tymi nagrodami, po podwyżkach już się nam nie należy? (P.) Od redakcji: Zgodnie z art.…

Czytaj więcej...

Spór zbiorowy w SR Kraków-Krowodrza

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie –  w związku z brakiem możliwości rozmowy z dyrektorem tego sądu złożyliśmy wniosek w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dyrektor uznaje spór za niedopuszczalny. Dyrektor wcześniej odmówiła spotkań z organizacją w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z podziałem środków na podwyżki. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę PIP. Inspektor pracy w czasie spotkania uznał, że spór jest dopuszczalny, a dyrektor naruszyła przepisy. Oczekujemy na protokół pokontrolny i będziemy podejmowali dalsze działania. ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP nie jest zainteresowany udziałem w sporze i dotychczas stawał w obronie dyrektora.

Czytaj więcej...

Transparentne nagrody w sądach możliwe

„S” PS podejmuje – ku ogromnemu niezadowoleniu władz wielu sądów – działania zmierzające do transparentności w wynagradzaniu i przyznawaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zauważa się, że dosyć szybko przestają nas lubić dyrektorzy i prezesi, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś patrzy im na ręce w tak delikatnych sprawach, jak podwyżki czy zasady dystrybucji nagród (jeżeli takie są). Dzieje się tak pomimo tego, że przepisy zobowiązują pracodawców (dyrektorów i prezesów) do wydawania środków na wynagrodzenia, premie i nagrody w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. -Regulamin to podstawa, bo ludzie nie znają kryteriów, nie wiedzą, czym kierują się kierownicy przy dzieleniu środków – twierdzi jedna z koordynatorek „S” PS. Trudno się z tym stwierdzeniem…

Czytaj więcej...

Ministerstwo kontroluje apelację gdańską

Z materiałów przekazanych nam przez Czytelników wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę dotyczącą sposobu rozdysponowania środków na podwyżki w sądach apelacji gdańskiej. Jak wynika z pisma Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skierowanego 5 lipca do dyrektorów ośmiu podległych sądów, kontrola jest skutkiem skarg pracowników sądów okręgowych w Bydgoszczy i Gdańsku oraz sądów rejonowych w Bytowie, Gdańsku Północ, Inowrocławiu, Malborku, Miastku, Starogardzie Gdańskim, Tucholi i Wejherowie. Jednocześnie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zobowiązał adresatów pisma do poinformowania podległych pracowników o prowadzonej kontroli. O problemach związanych z podziałem środków na podwyżki wynagrodzeń w apelacji gdańskiej pisaliśmy na bieżąco w poprzednich numerach naszego miesięcznika. MOZ NSZZ „Solidarność” na bieżąco informowała również ministerstwo dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Czytaj więcej...