ZFŚS: Niewykorzystane środki na następny rok

W praktyce zdarza się, że środki socjalne zgromadzone w danym roku nie są w pełni wykorzystywane. W takich sytuacjach ustawodawca nakazuje, aby niewydatkowane środki pieniężne funduszu przechodziły na rok następny, powiększając tym samym środki do wykorzystania na cele socjalne w kolejnych okresach. Niewykorzystane środki funduszu to istniejące faktycznie na odrębnym rachunku bankowym kwoty pochodzące z tytułu odpisów podstawowych i zwiększeń dokonywanych przez pracodawcę. Środki te mogą być wykorzystane, ale tylko na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Czytaj więcej...

ZFŚS: CZY WLICZAĆ 500+ DO DOCHODU?

Niewątpliwie świadczenie 500+ nie powinno być brane pod uwagę przy badaniu dochodu przypadającego na członka rodziny – tak wynika z opinii prawnej. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie definiuje sytuacji rodzinnej, życiowej i  materialnej, a od tego zgodnie z przepisami uzależnia się przyznawanie świadczeń. Doprecyzowanie  powinno zatem znajdować się w regulaminie. Podstawową zasadą uzależniania wysokości świadczeń od sytuacji socjalnej pracownika jest cel  polegający na tym, by osoby w najtrudniejszej sytuacji socjalnej otrzymały najwyższe świadczenia, a  osoby w najkorzystniejszej sytuacji socjalnej najniższe świadczenia. W wielu sądach regulaminy sięgają jednak dosyć zamierzchłych czasów i przyszedł czas, by się nad nimi pochylić i zastanowić nad zawartymi w nich regulacjami. W tym roku wyzwaniem okazała się  kwestia czy do dochodu, od którego zależy wysokość świadczenia, powinno się wliczać świadczenie wychowawcze 500+. Problematyka tego świadczenia została uregulowana w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci…

Czytaj więcej...

Zmiany w tworzeniu ZFŚS

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw m.in. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązek tworzenia Funduszu obejmuje pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników, mogą, ale nie mają obowiązku tworzenia Funduszu. Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Przepisy ustawy nie wskazują terminu, w którym zakładowa organizacja związkowa powinna złożyć wniosek o utworzenie Funduszu. W takim razie można przyjąć, że termin ten rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 1 stycznia 2017 roku. Pracodawca zatrudniający…

Czytaj więcej...

Od przyszłego roku wzrasta odpis na ZFŚS

Od stycznia wzrośnie o 91,74 zł podstawowy odpis na zfśs i wyniesie rocznie 1 186,67 zł na jednego pracownika. W dniu 2 grudnia Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Podczas głosowania posłowie uwzględnili senackie poprawki dotyczące zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -W tym roku rząd w ogóle nie planował odmrożenia wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. To, że zmienił zdanie, jest dużym sukcesem Solidarności, której udało się przekonać senatorów do zmiany decyzji – napisano w komunikacie wydanym przez Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Odpis na zfśs jest zamrożony od 6 lat. Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawowy…

Czytaj więcej...

Odpis na ZFŚS bez zmian

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie w przyszłym roku na dotychczasowym poziomie 1 093,93 zł. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, kwota odpisu powinna wynosić 37,2% przeciętnego wynagrodzenia z roku poprzedniego lub jego drugiego półrocza. Od roku 2012, w czasie uchwalania budżetu, odpis na fundusz zamrażany jest na poziomie stanowiącym procent wynagrodzenia z roku 2010.

Czytaj więcej...

Zmiany w Funduszu – SR Kraków-Śródmieście

eksperciwoswiacie.pl

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Dzięki związkom zawodowym pracownicy mają możliwość wpływania na treść regulaminu zfśs, podział i sprawowanie kontroli nad sposobem wydawania środków z funduszu. W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie MOZ NSZZ „Solidarność” wystąpiła z inicjatywą opracowania bardziej korzystnych zasad wypłacania dofinansowań z zfśs. W uzgodnieniu z Radą Zakładową Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP wystąpiliśmy ze wspólnym stanowiskiem o wprowadzenie zmian w regulaminie. W dniu 4 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Prezesem i Dyrektorem Sądu oraz reprezentantami Komisji Socjalnej. W czasie ponad półtoragodzinnego spotkania przedstawiliśmy Pani Prezes nasze uwagi i zastrzeżenia. W zaproponowanych zmianach zawarto regulacje, które wzmacniają pozycję organizacji związkowych, wpływają na transparentność wydatkowania funduszu oraz dysponowanie środkami…

Czytaj więcej...

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

źródło: solidarnoscfiat.pl

Nr 1(1) kwiecień 2016 r. Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców m.in. obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników i ich rodzin (art. 16 i 94 pkt 8 k.p.). Jednym z podstawowych środków wypełnienia tego obowiązku jest tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Fundusz ten stanowią środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, które mogą być wypłacane pracownikom na cele określone w ustawie o zfśs. Środki funduszu uzyskiwane są z obowiązkowego odpisu, który pracodawca zobowiązany jest odprowadzić na specjalny rachunek bankowy. W roku 2016 odpis ten wynosi 1093,93 zł na każdego pracownika i zwiększany jest o kwotę 182,32 zł na każdego emeryta i rencistę. Świadczenia wypłacane ze środków zfśs warunkowane są sytuacją…

Czytaj więcej...