NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” STAJE PO STRONIE PRACOWNIKÓW SĄDU NAJWYŻSZEGO

Zgodnie z poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym z 12 lipca 2017 r.  pracownicy SN nie będący sędziami, którzy są w SN zatrudnieni na podstawie obecnych przepisów pozostaną pracownikami tego sądu, tylko wtedy, gdy powołany nowy I prezes przedstawi im nowe warunki pracy i płacy. Inaczej stosunek pracy tych osób rozwiązuje się z upływem tego terminu. Ustanie również wtedy, gdy osoba, której zaproponowano nowe warunki, odmówi ich przyjęcia. Zgodnie z informacją uzyskana w SN pracownicy tego sądu nie zrzeszyli się w żadnym związku zawodowym, który mógłby reprezentować ich interesy i prawa. W dniu 20 lipca (czwartek) pracownicy SN wystosowali apel skierowany do Prezydenta, związków  zawodowych pracowników sądów i prokuratur oraz mediów. – Wniesiony do Sejmu i aktualnie…

Czytaj więcej...

FELIETON: Jak związki dyrektorom ręce wiążą…

Władza związków zawodowych w polskich sądach jest niewiarygodna – tak przynajmniej mogłoby wynikać z informacji, które część dyrektorów przekazuje pracownikom jako prawdę objawioną. – Nic nie mogę, mam ręce związane – to jedno z westchnień bezradnego i pozbawionego wszelkiej władzy dyrektora, które niedawno dotarło do moich uszu… Miało być błyskotliwą i kompetentną odpowiedzią na pytanie pracownika o to, czy może dostać podwyżkę. Mam nadzieję, że moja ironia jest odpowiednio wyczuwalna – nie chciałbym być źle zrozumiany. Oczywiście największe pretensje są do „Solidarności” Pracowników Sądownictwa. – Teraz rządzi tu „Solidarność”, słyszą od dyrektora pracownicy jednego z sądów. Wszystko zaczęło się od tego, że stale rozrastająca się organizacja międzyzakładowa zaczęła domagać…

Czytaj więcej...

GIODO analizuje sprawę ujawnienia w sieci zarobków pracowników krakowskiego sądu

W numerze 2(9) luty opublikowaliśmy informację o udostępnieniu w internecie przez prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie niezanonimizowanego protokołu będącego wynikiem kontroli ZUS w tym sądzie. Przez kilka lat ogólnie dostępne były informacje o wynagrodzeniu kilkudziesięciu pracowników tego sądu, a nawet kody ubezpieczenia pozwalające ustalić fakt posiadanego stopnia niepełnosprawności. Prezes Sądu tłumaczyła to przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz sprawami technicznymi. – W związku z zaistniałą sytuacją stworzono dokument pt. Wytyczne publikacji informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – poinformowała prezes. Zdaniem GIODO przy upublicznianiu protokołu kontroli jedynie w celach informacyjnych zbędne było (nieadekwatne do celu) ujawnianie tak szerokiego zakresu danych osobowych…

Czytaj więcej...

WSPÓŁPRACA Z INSPEKCJĄ PRACY: KONTROLE W SĄDACH KONIECZNE

W dniu 30 marca br. z inicjatywy naszej organizacji odbyło się spotkanie reprezentantów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Tematem spotkania były problemy, jakie dotykają poszczególnych grup zawodowych pracowników sądów. Z ramienia organizacji związkowej poza reprezentantami Komisji Międzyzakładowej uczestniczyli reprezentanci urzędników i innych pracowników sądów, kuratorów i asystentów sędziów. Delegacja związkowców przedstawiła inspektorom obszary w sądownictwie, w których występują największe naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy i zasad bhp. Zwrócono uwagę na niepokojący fakt, że większość nieprawidłowości, które zostały podniesione w wystąpieniu Głównego Inspektora Pracy, skierowanym 20 kwietnia 2015 r. do Ministra Sprawiedliwości nadal powszechnie występuje w sądach i nie zostały podjęte działania…

Czytaj więcej...

Nie stawia się domów na piasku i dziurach

Od zeszłego roku, gdy po wielu latach „posuchy” udało się wreszcie wygospodarować i wyprosić z budżetu środki na zwiększenie wynagrodzeń w sądach, dużo mówi się o „niwelowaniu dysproporcji”. Zwrot ten automatycznie nasuwa skojarzenie z zakresu geotechniki i prowadzi nas do pewnej analogii. Kupując działkę z zamiarem postawienia swojego wymarzonego domu, musimy teren pod budowę odpowiednio przygotować. Wyrównanie go jest podstawową czynnością, której nie da się przeskoczyć. Tylko budynek postawiony na równym i stabilnym podłożu ma szanse zapewnić naszej rodzinie bezpieczny dom. Obecna ustawa o związkach zawodowych obowiązuje od 1991 roku i wyposażyła organizacje związkowe działające w zakładach pracy należących do sfery budżetowej w odpowiednie instrumenty pilnowania racjonalnego kształtowania wynagrodzeń. Zdumiewające dla mnie…

Czytaj więcej...

Związkowcy z klasą

Tam, gdzie przynależność do związków zawodowych jest powszechna – pracującym żyje się lepiej. W  Szwecji i Finlandii do związków należy 70% pracowników. W Polsce zaledwie 12%. Pokutuje polskie „nie da się…” Ostatnio było o sądach – tych toksycznych i tych idealnych. Ostatnie doświadczenia z własnego  podwórka, ale także informacje, które udało się wymienić z innymi działaczami naszej organizacji, w  czasie VIII Zjazdu Koordynatorów w Gdańsku skłoniły mnie do przemyśleń na temat samych związków zawodowych i związkowców. Sam swoją przygodę z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zacząłem bodaj na początku roku 2015. Byłem przytłumiony atmosferą z  własnego podwórka, gdzie panuje wszechobecny strach, gdzie pracownicy dostrzegają problemy, ale  zgodnie twierdzą, że i tak nie da się nic zmienić, a spośród siebie losują delikwenta, który odważy się zadzwonić i zapytać o to, kiedy będzie wypłata. Sam przez…

Czytaj więcej...

RADY PRACOWNICZE A ZWIĄZKI ZAWODOWE

Nie ma podstaw prawnych do funkcjonowania w sądach rad pracowniczych Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. nakłada na pracodawców obowiązek poinformowania pracowników o możliwości wyboru tzw. Rady Pracowników i przysługujących jej uprawnień. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawę stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą i zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Niektórzy pracodawcy posuwają się do tego, by aktywnie propagować powstawanie rady pracowników, aby zapobiec powstawaniu związków zawodowych. Zobowiązania pracodawcy wobec Rady Pracowników: Przekazywanie informacji dotyczących działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian, Informowanie o stanie, strukturze i przewidywanych…

Czytaj więcej...

Szykuje się rewolucja związkowa

Z czwartkowego numeru Dziennika Gazeta Prawna dowiadujemy się, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad przepisami umożliwiającymi funkcjonowanie związków zawodowych w zakładach pracy, w których nie mogą one powstać (np. małe firmy zatrudniające mniej niż 10 osób). Wystarczy wytypowanie delegata lub skierowanie do zakładu pracy reprezentanta międzyzakładowej centrali związkowej. W ten sposób mali pracodawcy zyskają partnera, z którym będą mogli negocjować np. elastyczny czas pracy – bowiem w kierunku rozwoju dialogu społecznego w zakładzie pracy i podniesienia rangi układów zbiorowych zmierzają koncepcje kodyfikacyjne. Pracodawcom podoba się pomysł wyboru reprezentanta załogi, zaś centralne związkowe w trosce o niezależność chętniej widziałyby swoich delegatów. Ten drugi pomysł krytykuje dr hab.…

Czytaj więcej...

Odpowiedź na tekst o ankietach przeprowadzanych w sądach

W grudniowym numerze opublikowany został mój tekst pt. „O tym, jak nie prowadzić badań ankietowych w sądach”, który był reakcją na inicjatywę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Organizacja ta postanowiła przeprowadzić ogólnopolskie badania ankietowe wśród pracowników sądów, które miały „zobrazować sytuację kadrową w przełożeniu na zadania w sądach”. Swoją krytykę tej inicjatywy podparłem przytoczonymi w tym tekście argumentami, których nie ma sensu tutaj powielać. Przed napisaniem tekstu – już w listopadzie ubiegłego roku, za pośrednictwem naszej redakcji zwróciłem się do organizatora akcji z pytaniami dotyczącymi ankiet. Pytania dotyczyły informacji podstawowych dla każdego projektu badawczego: o przygotowanie merytoryczne prowadzących badań, celu zbieranych informacji i tego, jaki…

Czytaj więcej...

Konduktor broniący praw pracowniczych walczy w sądzie o przywrócenie do pracy

Konduktor, który został zwolniony z pracy za przynależność związkową będzie domagał się odszkodowania za dyskryminację oraz przywrócenia do służby. Wcześniej Krzysztof Bradliński wystąpił z pozwem o zapłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. W postępowaniu o przywrócenie do pracy oraz zapłatę odszkodowania Krzysztofa Bradlińskiego na prośbę HFPC reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.   Walka o godne warunki pracy, potem zwolnienie Krzysztof Bradliński przez wiele lat pracował jako konduktor w spółce kolejowej WARS S.A. i był aktywnym związkowcem walczącym o przestrzeganie praw pracowniczych w swoim zakładzie pracy. Wielokrotnie interweniował w kwestiach dotyczących zapewnienia konduktorom godziwych warunków odpoczynku podczas postoju przed wyruszeniem pociągu w relację powrotną. Konduktorzy m.in. musieli spać w nieogrzewanych wagonach, bez dostępu…

Czytaj więcej...

O TYM JAK NIE PROWADZIĆ BADAŃ ANKIETOWYCH W SĄDACH

Dosyć niedawno do większości polskich sądów trafiła prośba o wypełnienie ankiety przygotowanej przez NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Ankieta zawierała następujących sześć pytań: [1] Czy praca w Sądzie jest dla Pani/Pana satysfakcjonująca finansowo? [2] Czy nałożone na Panią/Pana obowiązki jesteś w stanie wykonać podczas 8–godzinnego dnia pracy? [3] Czy uważa Pani/Pan, że zakres pracy do wykonania za zbyt obciążający? [4] Czy czuje Pani/Pan się dostatecznie motywowany do pracy w Sądzie? [5] Czy odczuwa Pani/Pan skutki zdrowotne nadmiernego obciążenia pracą w Sądzie? [6] Czy Pani/Pan zdaniem zwiększenie ilości etatów urzędniczych poprawi sytuację pracowników w Sądach? Organizator akcji tak zachęcał pracowników sądów do odpowiedzi na pytania: W związku z nasilającymi się sygnałami od pracowników Sądów…

Czytaj więcej...

„SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA JUŻ W 2014 R. ZWRACAŁA UWAGĘ NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SĄDZIE APELACYJNYM W KRAKOWIE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa już w 2014 r. zwracała się zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, prosząc o informacje o tym, jakie działania prewencyjne zostały podjęte w celu wyeliminowania nieprawidłowości dostrzeżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak się okazuje, organy te nie podjęły efektywnych działań nadzorczych. Nikt nie potraktował monitu związkowców poważnie. Po ponad dwóch latach wszyscy wydają się być zaskoczeni. O nieprawidłowościach dostrzeżonych przez NIK pisaliśmy w artykule NIK zwracała uwagę na nieprawidłowości w CZdS Na pytanie o udostępnienie informacji na temat działań pokontrolnych podjętych w związku z wynikami kontroli w Centrum Zakupów dla Sądownictwa „Solidarność” Pracowników Sądownictwa otrzymała odpowiedź prezesa Krzysztofa Sobierajskiego z dnia…

Czytaj więcej...