Szykuje się rewolucja związkowa

Z czwartkowego numeru Dziennika Gazeta Prawna dowiadujemy się, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad przepisami umożliwiającymi funkcjonowanie związków zawodowych w zakładach pracy, w których nie mogą one powstać (np. małe firmy zatrudniające mniej niż 10 osób). Wystarczy wytypowanie delegata lub skierowanie do zakładu pracy reprezentanta międzyzakładowej centrali związkowej. W ten sposób mali pracodawcy zyskają partnera, z którym będą mogli negocjować np. elastyczny czas pracy – bowiem w kierunku rozwoju dialogu społecznego w zakładzie pracy i podniesienia rangi układów zbiorowych zmierzają koncepcje kodyfikacyjne. Pracodawcom podoba się pomysł wyboru reprezentanta załogi, zaś centralne związkowe w trosce o niezależność chętniej widziałyby swoich delegatów. Ten drugi pomysł krytykuje dr hab.…

Czytaj więcej...

Odpowiedź na tekst o ankietach przeprowadzanych w sądach

W grudniowym numerze opublikowany został mój tekst pt. „O tym, jak nie prowadzić badań ankietowych w sądach”, który był reakcją na inicjatywę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Organizacja ta postanowiła przeprowadzić ogólnopolskie badania ankietowe wśród pracowników sądów, które miały „zobrazować sytuację kadrową w przełożeniu na zadania w sądach”. Swoją krytykę tej inicjatywy podparłem przytoczonymi w tym tekście argumentami, których nie ma sensu tutaj powielać. Przed napisaniem tekstu – już w listopadzie ubiegłego roku, za pośrednictwem naszej redakcji zwróciłem się do organizatora akcji z pytaniami dotyczącymi ankiet. Pytania dotyczyły informacji podstawowych dla każdego projektu badawczego: o przygotowanie merytoryczne prowadzących badań, celu zbieranych informacji i tego, jaki…

Czytaj więcej...

Konduktor broniący praw pracowniczych walczy w sądzie o przywrócenie do pracy

Konduktor, który został zwolniony z pracy za przynależność związkową będzie domagał się odszkodowania za dyskryminację oraz przywrócenia do służby. Wcześniej Krzysztof Bradliński wystąpił z pozwem o zapłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. W postępowaniu o przywrócenie do pracy oraz zapłatę odszkodowania Krzysztofa Bradlińskiego na prośbę HFPC reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.   Walka o godne warunki pracy, potem zwolnienie Krzysztof Bradliński przez wiele lat pracował jako konduktor w spółce kolejowej WARS S.A. i był aktywnym związkowcem walczącym o przestrzeganie praw pracowniczych w swoim zakładzie pracy. Wielokrotnie interweniował w kwestiach dotyczących zapewnienia konduktorom godziwych warunków odpoczynku podczas postoju przed wyruszeniem pociągu w relację powrotną. Konduktorzy m.in. musieli spać w nieogrzewanych wagonach, bez dostępu…

Czytaj więcej...

O TYM JAK NIE PROWADZIĆ BADAŃ ANKIETOWYCH W SĄDACH

Dosyć niedawno do większości polskich sądów trafiła prośba o wypełnienie ankiety przygotowanej przez NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Ankieta zawierała następujących sześć pytań: [1] Czy praca w Sądzie jest dla Pani/Pana satysfakcjonująca finansowo? [2] Czy nałożone na Panią/Pana obowiązki jesteś w stanie wykonać podczas 8–godzinnego dnia pracy? [3] Czy uważa Pani/Pan, że zakres pracy do wykonania za zbyt obciążający? [4] Czy czuje Pani/Pan się dostatecznie motywowany do pracy w Sądzie? [5] Czy odczuwa Pani/Pan skutki zdrowotne nadmiernego obciążenia pracą w Sądzie? [6] Czy Pani/Pan zdaniem zwiększenie ilości etatów urzędniczych poprawi sytuację pracowników w Sądach? Organizator akcji tak zachęcał pracowników sądów do odpowiedzi na pytania: W związku z nasilającymi się sygnałami od pracowników Sądów…

Czytaj więcej...

„SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA JUŻ W 2014 R. ZWRACAŁA UWAGĘ NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SĄDZIE APELACYJNYM W KRAKOWIE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa już w 2014 r. zwracała się zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, prosząc o informacje o tym, jakie działania prewencyjne zostały podjęte w celu wyeliminowania nieprawidłowości dostrzeżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak się okazuje, organy te nie podjęły efektywnych działań nadzorczych. Nikt nie potraktował monitu związkowców poważnie. Po ponad dwóch latach wszyscy wydają się być zaskoczeni. O nieprawidłowościach dostrzeżonych przez NIK pisaliśmy w artykule NIK zwracała uwagę na nieprawidłowości w CZdS Na pytanie o udostępnienie informacji na temat działań pokontrolnych podjętych w związku z wynikami kontroli w Centrum Zakupów dla Sądownictwa „Solidarność” Pracowników Sądownictwa otrzymała odpowiedź prezesa Krzysztofa Sobierajskiego z dnia…

Czytaj więcej...

Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie – siła w ludziach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie stale współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, lokalnymi samorządami, organizacjami pracodawców, jak i z przedstawicielami związków zawodowych. Spektrum działania jest dosyć szerokie, m.in. badanie katastrof i wypadków, czasu pracy, wykroczeń, służby zdrowia, prawa pracy, kontrola legalności zatrudnienia. W każdej dziedzinie są zatrudniani specjaliści, którzy wykazują się inicjatywą i chęcią działania. Ich samodzielność przedkłada się na pracę całego zespołu przy rozwiązywaniu skomplikowanych spraw. Co roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie rejestrowanych jest ok. 3 000 skarg i wniosków. OIP współpracuje z prokuraturą i sądami. Dzięki takim działaniom jeden z pracodawców, który zalegał z wypłaceniem swoim pracownikom wynagrodzenia, otrzymał maksymalnie wysoką karę grzywny w wysokości 30 000 złotych.…

Czytaj więcej...

Żółte kartki dla sądów

– Sądy powinny zatrudniać wyłącznie własnych pracowników. Chociażby ze względu na to, że są w nich przechowywane dane wrażliwe obywateli. Sytuacja, w której np. za ochronę sądu odpowiedzialny jest pracownik przypadkowej firmy zewnętrznej, który jednego dnia pracuje w sądzie, a drugiego w supermarkecie jest niedopuszczalna – podkreśla Edyta Odyjas. Instytucje publiczne, a zwłaszcza Sądy, powinny stać na straży prawa i przyczyniać się do kreowania odpowiednich standardów etycznych na rynku pracy. Taką gwarancję daje jedynie odpowiednio wynagradzana umowa o pracę. W związku z powyższym zwracamy się z apelem o dokonanie przeglądu warunków przetargowych instytucji związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości – czytamy w liście skierowanym 30 września do szefa resortu sprawiedliwości. Apel do ministra Ziobry ma związek…

Czytaj więcej...

Solidarność pyta o instruktaże stanowiskowe

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystąpiła w ubiegłym miesiącu do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest obowiązek przeprowadzania z zatrudnianymi pracownikami szkoleń bhp na stanowisku pracy. Obowiązek taki wynika z przepisu § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez pracodawcę lub wyznaczoną przez pracodawcę osobę kierującą pracownikami, ale pod warunkiem posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i przeszkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Przepisy nie pozwalają na zlecanie przeprowadzenia instruktażu…

Czytaj więcej...

Powoływanie Społecznej Inspekcji Pracy w Krakowie

W ubiegłym miesiącu MOZ NSZZ „S” PS zwróciła się do Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP przy Sądzie Okręgowym w Krakowie o wskazanie społecznych inspektorów pracy w podległych sądach rejonowych i sądzie okręgowym. W Sądzie Okręgowym w Krakowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie i Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na dzień dzisiejszy nie ma powołanych Społecznych Inspektorów Pracy – informuje Przewodnicząca tamtejszej Rady Zakładowej, Katarzyna Bielarz. – Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę w przedmiotowej sprawie. MOZ NSZZ „S” PS działa w Krakowie od 2015 roku. W lutym br. Radzie Zakładowej ZZPWS RP w Krakowie została…

Czytaj więcej...

Nagrody

W moim sądzie nagrody wyglądają tak, że jest to jedna wielka tajemnica. Patrzą chyba tylko na frekwencję. Kiedy miałam 30 dni zwolnienia, to nie dostałam nic. Gdy zapytałam dlaczego? – wytłumaczono mi, że 30 dni zwolnienia dyskwalifikuje mnie z możliwości przyznania nagrody. W czerwcu ubiegłego roku były jakieś dodatkowe pieniądze. Dostałam o połowę mniej niż wszyscy. Argumentem było to, że byłam na macierzyńskim, tyle tylko, że było to 2 lata temu. Zatem urlop macierzyński być może będzie ciągnął się za mną do końca życia. Teraz chodzą pogłoski, że nagród nie będzie, bo były podwyżki. To jak wreszcie jest z tymi nagrodami, po podwyżkach już się nam nie należy? (P.) Od redakcji: Zgodnie z art.…

Czytaj więcej...

Zdrowe, sprawne i silne związki zawodowe – korzyść dla pracownika

Łamanie kodeksu pracy (60 proc.) czy nieprzestrzeganie zasad BHP (30 proc.) to jedne z głównych powodów niezadowolenia pracowników w zakładach pracy. Na tego typu problemy odpowiedzią są związki zawodowe, których pozytywne efekty działania dostrzega prawie 40 proc. pracowników – tak wynika z badania Work Service S.A. Natomiast z opublikowanego w 2015 roku raportu CBOS – 39 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania związków zawodowych, a 36 proc. jest przeciwnego zdania. – To nie jest tak, że polscy pracownicy nie lubią związków zawodowych i nie chcą w nich działać. Po prostu zgodnie z prawem duża ich część nie może do nich należeć – stwierdza Piotr Szumlewicz (ekspert i doradca OPZZ red.) i wyjaśnia, że aby wstąpić…

Czytaj więcej...

SIP w Krakowie

Sąd Okręgowy Kraków – nasza organizacja wystąpiła do Rady Zakładowej ZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Krakowie o udzielenie informacji czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat działalności udało się wyłonić w tamtejszym SO i   SR społecznych inspektorów pracy oraz o przekazanie dokumentacji z wyborów. Informacje konieczne są w związku z rolą kierowniczą związków zawodowych nad działalnością SIP.

Czytaj więcej...