Odszkodowanie dla dyskryminowanego pracownika

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (Kodeks Pracy, art. 183d). Sąd Najwyższy w powiększonym składzie rozpoznawał przekazane mu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: Czy warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania, o którym mowa jest w art. 183d k.p. jest wcześniejsze wniesienie przez niego odwołania od wypowiedzenia w trybie art. 45 §1 k.p. Rozbieżności w tym zakresie istniały nie tylko w orzecznictwie sądów pracy, ale także w orzeczeniach SN. W orzecznictwie spotyka się pogląd, że pracownik może wykazać bezprawność rozwiązania umowy o pracę wyłącznie w postępowaniu z tytułu odwołania od tego rozwiązania. W orzeczeniu z 14.02.2013 r. (III PK…

Czytaj więcej...

Ochrona pracowników sygnalizujących nieprawidłowości

Jak wynika z referatu sekretariatu Grupy Państw Przeciwko Korupcji – GRECO, ochrona prawna pracowników ujawniających określone informacje w interesie publicznym – tzw. sygnalistów stanowi międzynarodowy wymóg wynikający między innymi z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003) oraz Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji Rady Europy (1999). Dokonując oceny stanu wdrażania Konwencji w Polsce, uznano, iż poziom ochrony należy uznać za wystarczający. W praktyce „sygnalistami“ bywają pracownicy, którzy w  ramach swoich obowiązków wynikających z przynależności do związku zawodowego sygnalizują nieprawidłowości, ale nie tylko. Chodzi również o ochronę innych pracowników, którzy działając w interesie publicznym, jakim jest miejsce pracy wolne od korupcji, sygnalizują nieprawidłowości przełożonym, bądź innym podmiotom (np. Państwowej…

Czytaj więcej...

Dyskryminacja pracowników będących członkami związku zawodowego

Dyskryminacja w miejscu pracy może przejawiać się w nieusprawiedliwionym prawnie nierównym traktowaniu ze względu na różne cechy przynależne pracownikom, nie związane ze stosunkiem pracy. W kodeksie pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm., dalej: k.p.) będącym podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki pracownicze, ustawodawca wskazuje przykładowy katalog cech prawnie chronionych przed dyskryminacją, wśród których znajduje się m.in. przynależność do związku zawodowego. Z treści przepisu art. 113 k.p. wynika, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub…

Czytaj więcej...

Gdy pracodawca bierze odwet na działaczu związkowym

Nr 2(2) maj 2016 r. W codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji nie tylko z perspektywy pracowników. Równie często relacjonują oni przypadki nierównego traktowania ze względu na przynależność związkową. Jak wynika z obserwacji Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które od kilku lat prowadzi szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji dla przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, w swojej codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji nie tylko z perspektywy pracowników, którzy zwracają się o pomoc podnosząc problem nierównego traktowania ze względu na rożne przesłanki prawnie chronione np. płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną, religię czy pochodzenie etniczne. Związkowcy równie często relacjonują przypadki nierównego traktowania ze względu na przynależność związkową, w tym także ze względu na fakt wspierania osób które…

Czytaj więcej...