Dzień Kuratora Sądowego

Kadr z serialu „Na dobre i na złe”

25 czerwca – Dzień Kuratora Sądowego – obchodzony od roku 2011, kiedy to Krajowa Rada Kuratorów ustanowiła święto tej grupy zawodowej. Dzień nie jest przypadkowy – 25 czerwca 1929 roku ówczesny Minister Sprawiedliwości – Stanisław Car wydał rozporządzenie w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich (Dz.U.1929.47.387 z dnia 1929.06.28). Przypomnijmy, że wkrótce po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i formowaniu się polskiego sądownictwa – już w roku 1919 przewidziano powoływanie przy sądach dla nieletnich opiekunów sądowych, płatnych i honorowych.

Zgodnie z Kodeksem karnym kurator to funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania zarówno w środowisku osób których dotyczy postępowanie, czyli podopiecznych, w miejscu ich zamieszkania, jak i na terenie zakładów zamkniętych i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

Obecnie kuratorzy sądowi działają przy sądach rejonowych. Natomiast kurator okręgowy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu, koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania, czy też kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych – działa przy sądzie okręgowym. Kurator zawodowy jest pracownikiem sądu rejonowego, ale merytorycznie podlega ocenie kuratora okręgowego. Do tego nakładają się jeszcze pewne kompetencje prezesa sądu okręgowe. Całość regulacji powoduje wiele niejasności w zakresie kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych organów.

Praca kuratorów nie jest pracą łatwą. Muszą wykonywać swoje obowiązki w trudnych środowiskach, narażeni na nieprzyjemne sytuacje i niebezpieczeństwa. Do swoich podopiecznych musza dojeżdżać niekiedy wiele kilometrów.

Wszystkim kuratorom sądowym życzymy, by ich zaangażowanie nigdy nie gasło, nawet w obliczu warunków pracy. By rozwijali swoje zdolności i doskonalili się by jeszcze lepiej pełnić swoją służbę. By byli godziwie wynagradzani i doceniani przez decydentów i swoich przełożonych za to, ile wkładają w swoją pracę zaangażowania. By w służbie kuratorskiej najważniejsza i najbardziej była doceniana praca w terenie z podopiecznymi a funkcje administracyjne znalazły swoje właściwe – jedynie służebne w stosunku do głównego celu miejsce.