Oświadczenia majątkowe dyrektorów sądów

DYREKTORZY W SĄDACH ZOSTANĄ ZOBOWIĄZANI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych do składania oświadczeń majątkowych zobowiązani będą także dyrektorzy sądów i ich zastępcy. Swoje oświadczenia dyrektorzy będą składali do końca kwietnia Ministrowi Sprawiedliwości, ten zaś będzie zobowiązany przekazać je do właściwego urzędu skarbowego i dokonać analizy do końca czerwca. Informacje zawarte w oświadczeniach, z wyjątkiem adresów, będą jawne.

Poza oświadczeniami majątkowymi dyrektorów projekt nowelizacji przewiduje wiele zmian dających Ministrowi Sprawiedliwości szereg kompetencji związanych z nadzorem administracyjnym nad sądami. Po wejściu jej w życie Minister Sprawiedliwości w ciągu pół roku będzie mógł odwołać obecnych prezesów i wiceprezesów i powołać nowych.

Duża nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych to kolejny etap reformy rządu PiS, która ma na celu oddzielenie zadań administracyjnych od zadań orzeczniczych sądów. W myśl koncepcji projektodawcy prezesi sądów pełnią funkcje wyłącznie administracyjne i wyłącznie w tym zakresie podlegają nadzorowi ministra.

Niedawno Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 23 marca 2017 r. także nowelizującą Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dyrektor sądu będzie powoływany i odwoływany samodzielnie przez Ministra Sprawiedliwości (bez wniosku prezesa sądu i bez obowiązku przeprowadzenia konkursu na to stanowisko). Minister Sprawiedliwości będzie zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu (obecnie jest nim prezes sądu). Czynności prezesa sądu wywołujące skutki finansowe nieujęte w planie finansowym sądu będą wymagały, dla ich ważności, uprzedniej akceptacji dyrektora sądu. Akceptacji wymagać nie będą jedynie zarządzenia dotyczące kosztów sądowych orzeczonych przez Sąd.

Ustawa przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości swobodę w zakresie powoływania, a także odwoływania dyrektorów sądów powszechnych. Powoływanie dyrektorów w sądach rejonowych nie będzie obowiązkowe. Będą powoływani, jeżeli uzasadniają to względy organizacyjne, a w szczególności wielkość sądu mierzona liczbą stanowisk sędziowskich, asesorskich i referendarskich oraz zatrudnionych w nim pracowników lub odległość od sądu okręgowego. Analogiczne rozwiązania znajdą zastosowanie do zastępców dyrektorów sądów, którzy w myśl ustawy mogą być powoływani, jeżeli przemawia za tym wielkość poszczególnych sądów i zakres ich zadań.

(opr. Darek Kadulski)