Podwyżki w prokuraturze zależne od stażu

Jak informuje na swojej stornie Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP uzgodniono podniesienie z dniem 1 października,  każdemu pracownikowi prokuratury wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł. Powyższa kwota zostanie powiększona wobec pracowników prokuratury ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat w wymiarze od 5 do 20 procent. 

Ja wynika z porozumienia zawartego między Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP reprezentowanym przez przewodniczących Jacka Skałę i Barbarę Chrobak oraz przedstawiciela Prokuratury Krajowej Agatę Gałuszkę, które zostało zaprotokołowane w protokole ze spotkania z dnia 16 września br., pracownicy powszechnych jednostek prokuratury otrzymają jednakowe zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 450 zł brutto, a dodatkowo każdy pracownik pracujący powyżej 5 lat w prokuraturze dostanie 4,5 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego za każdy przepracowany w prokuraturze rok, przy czym to zwiększenie podwyżki będzie do maksymalnej kwoty 90 zł, odpowiadającej 20%.

W efekcie porozumienie to zapewni najdłużej pracującym pracownikom prokuratury wzrost wynagrodzeń o kwotę 540 zł brutto. Do tej kwoty oczywiście pracodawcy będą musieli dodać stały obligatoryjny składnik w postaci dodatku za wieloletnią pracę, gwarantowany przez art. 15 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. Jak zatem wynika z protokołu pracownicy powszechnych jednostek prokuratury, których staż pracy w prokuraturze przekracza 20 lat mogą liczyć na podwyżkę łącznie o 648 zł brutto (zasadnicze+dodatek).

Informacja o różnicowaniu podwyżek zależnie od stażu pracy w prokuraturze nie została zawarta w piśmie z dnia 16 września br., które od Prokuratora Generalnego zostało wystosowane do prokuratorów regionalnych mimo, że zgodnie z zaprotokołowanym porozumieniem ta zasada wiąże poszczególnych pracodawców, a Prokuratura Krajowa miała poinformować o tym podległych prokuratorów regionalnych.

Różnicowanie wynagrodzeń zasadniczych stażem pracy budzi poważne kontrowersje na tle przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 11(2) k.p. pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Zgodnie z art. 78 §1 k.p. wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. W wyroku Sądu Najwyższego z 7 lutego 2018 r. (II PK 22/17) stwierdzono, że nie jest niedopuszczalne różnicowanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o ich staż pracy. Nie jest jednak dopuszczalne dwukrotne różnicowanie wynagrodzenia w oparciu o te same kryterium, a zatem również w oparciu o staż pracy, przez uwzględnianie go przy ustalaniu stawki wynagrodzenia zasadniczego, a następnie również przez przyznawanie dodatku stażowego. Dlatego różnicowanie wynagrodzeń zasadniczych stażem pracy w branżach, w których ustalony został dodatek stażowy jest bardzo ryzykowne dla pracodawców i naraża ich na postępowania sądowe pracowników, którzy uznają, że ich wynagrodzenia są zróżnicowane na niekorzyść w oparciu o niedopuszczalne kryterium.

Zwróciliśmy się do ZZPiPP oraz do Prokuratury Krajowej o stanowiska w powyższych sprawach. Oczekujemy na odpowiedź.(gs)