PRACA ZMIANOWA: WPROWADZENIE WYMAGA PONOWNYCH BADAŃ LEKARSKICH

W rozporządzeniu MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ws. przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) wprowadzono zmiany.

Kara dla pracodawcy za brak badań lekarskich pracownika – do 30 tys. zł

Jedną ze zmian jest określony w pkt. V.4 wskazówek metodycznych przeprowadzania badań czynnik warunków pracy, który w dotychczasowym brzmieniu określono jako „praca zmianowa”. Po nowelizacji czynnik został opisany jako „praca zmianowa, w tym praca w porze nocnej”. Choć literalna wykładnia dotychczasowego przepisu nie powinna budzić wątpliwości, część stosujących rozporządzenie przekonywała, że czynnik ten dotyczy pracy w porze nocnej. Teraz wszelkie wątpliwości zostały rozwiane.

„Dla uznania pracy zmianowej nie jest istotny fakt, czy w trakcie którejkolwiek ze zmian praca jest wykonywana w porze nocnej. Tym samym w opisanym przypadku pracodawca powinien skierować pracowników na badania profilaktyczne” (M. Ambroziewicz, Czy pracodawca może wdrożyć pracę na dwie dzienne zmiany, pomijając obowiązek badań lekarskich? w LEX: QA1577525).

Czynnik ten winien znajdować się – podobnie jak obsługa monitorów ekranowych, na skierowaniu do lekarza medycyny pracy. Zgodnie art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Zatem wprowadzenie np. pracy zmianowej wymaga ponownego przebadania wszystkich pracowników, których ten czynnik będzie dotyczył. O tym powinny zakłady pracy pamiętać zabezpieczając środki finansowe na ten cel.

Opisywany akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 2131).

Data wejścia w życie: 16 grudnia 2020 r.

Co grozi za dopuszczenie pracownika do pracy bez zaświadczenia lekarskiego