SR Nowy Sącz: Praca na zmiany – organizacje KNSZZ „Ad Rem” opiniują pozytywnie

SR N. Sącz chce otworzyć możliwość pracy na zmiany – KNSZZ „Ad Rem” opiniuje pozytywnie. 

Praca na zmiany

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu chce wprowadzić do regulaminu pracy zmiany umożliwiające wprowadzenie dwuzmianowej pracy w przypadku potrzeb mających zapewnić funkcjonowanie instytucji. Sformułowanie jest ogólne i sam zapis wprowadzany na stałe do regulaminu pracy mógłby być stosowany nie tylko w sytuacji pandemii, na dodatek jedynie po wydaniu zarządzenia przez władze sądu.  

„AD REM” OPINIUJE POZYTYWNIE | „S” PRZECIWNA 

Propozycję – przed upływem ustawowego terminu  pozytywnie zaopiniowały już dwie branżowe organizacje związkowe KNSZZ „Ad Rem”  kuratorów i asystentów. To istotne ograniczenie wpływu związków zawodowych na sytuację pracowników i podpisana in blanco zgoda na wyłączenie przepisów kodeksowych i art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych. Propozycja, którą organizacje te poparły, nie zawiera bowiem żadnych szczegółowych rozwiązań i ograniczeń w stosowaniu pracy zmianowej.

Kiedy związek zawodowy nie będzie zakładowy (I PK 144/10)  

„S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury deklaruje, że w zaproponowanej formie nie może zgodzić się na takie zmiany i pozbawić się faktycznego wpływu na warunki pracy w tym sądzie. Na razie jednak wystąpiła do władz sądu o określenie organizacji, które byłyby uprawnione do uczestniczenia w rokowaniach. Jest to istotne przy ewentualnym wprowadzaniu zmian. Stanowisko wyraziły bowiem dwie branżowe organizacje tego samego związku zawodowego. Jeżeli uznać, że mają one status organizacji zakładowych, oznaczałoby, że w tej sprawie nie dojdzie do przedstawienia wspólnego i uzgodnionego stanowiska i sąd będzie mógł samodzielnie wprowadzić zmiany umożliwiające pracę zmianową. 

DWIE ORGANIZACJE TEGO SAMEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OZNACZA BRAK ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

 „S” poddaje pod wątpliwości status dwóch organizacji tego samego związku działających w jednym zakładzie pracy. Związkowcy powołują się na to, że taka sytuacja jest niedopuszczalnaTworzenie kilku organizacji związkowych tego samego związku zawodowego w jednym zakładzie pracy prowadziłoby bowiem do nadużywania prawa. Podmiotem praw jest bowiem zakładowa organizacja związkowa (a nie związek zawodowy). Jeżeli się zważy, że związki zawodowe mogą niezależnie tworzyć swoje struktury, to uznając, że każda z organizacji tego samego związku mogłaby mieć status zakładowej organizacji związkowej – dochodzimy do potencjalnego nadużywania prawa. W praktyce pracodawca musiałby każdej z tych organizacji np. udostępniać pomieszczenia związkowe, każda z tych organizacji miałaby prawo do zwolnienia od pracy działaczy związkowych itp. Nie jest jednak możliwe takie nadużywanie praw podmiotowych w obecnym stanie prawnym. Zgodnie bowiem z Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 24.04.1996 r. (I PZP 38/95, OSNP 1996, nr 23, poz. 353) zakładową organizacją związkową w rozumieniu przepisów ustawy o związkach zawodowych jest tylko taka podstawowa jednostka organizacyjna związku, która jako jedyna organizacja tego związku zakresem swojego działania obejmuje cały zakład pracy. Sąd Najwyższy stwierdza, że pracodawca nie może ingerować w struktury związków zawodowych, ale w takim przypadku „jedyną sankcją istnienia kilku ogniw traktowanych przez związek zawodowy za zakładowe organizacje związkowe jest to, że żadna z takich organizacji nie może być w rzeczywistości za taką uznawana, w rozumieniu stosownych przepisów prawa pracy. Inaczej mówiąc, istnienie kilku ogniw tego samego związku zawodowego w jednym zakładzie pracy, traktowanych przez ten związek jako struktury zakładowe, oznacza, że w istocie w tym zakładzie nie istnieje żadna zakładowa organizacja związkowa”. 

PRAWO.PL – SN: działacz związkowy jest chroniony, gdy organizacja działa w całym zakładzie pracy

W efekcie „S” chcąc uratować pracowników przed potencjalnie niekorzystnymi rozwiązaniami, dowodzi, że w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu nie działa legalnie żadna zakładowa organizacja związkowa KNSZZ „Ad Rem”. 

Wystąpiliśmy do tych organizacji związkowych z pytaniami, z jakiego powodu poparły propozycję pracodawcy i czy ich zdaniem nie jest niebezpieczna dla pracowników. W utrzymanej w emocjonalnym tonie odpowiedzi – poza uwagami personalnymi o sensowności zajmowania się tym tematem – czytamy, że ich stanowisko „w kwestii proponowanych zmian do regulaminu pracy nie dają Pracodawcy żadnej legitymacji do wprowadzenia dwuzmianowego czasu pracy. Daje jedynie możliwość do dalszych negocjacji ze związkami zawodowymi w zakresie zmian w regulaminie, które i tak będą wymagały dalszych negocjacji i akceptacji wszystkich związków spełniający kryteria art. 30 ust.6, a także zmian w indywidualnych umowach o pracę w osobnym trybie i za zgodą pracowników”. Co do oceny samego projektu i jego potencjalnego niebezpieczeństwa w przyszłości dla pracujących w tym sądzie, mimo dwukrotnego zwrócenia się o informacje, nie udało nam się uzyskać odpowiedzi.  

Lektura projektu zmian prowadzi jednak do odmiennych wniosków. Wprowadzenie pracy dwuzmianowej dokonywane jednostronnym zarządzeniem poprzedzone miałoby być zaledwie konsultacjami ze związkami zawodowymi. Przypomnijmy, że Kodeks pracy nakłada obowiązek nie tylko konsultacji, ale uzgodnienia takich zmian z reprezentacją pracowników„S” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uważa, że organizacja pracy powinna być możliwie precyzyjnie opisana w regulaminie pracy tak, aby zapobiegać swobodnej interpretacji i ewentualnym nadużyciom. Organizacja ta skierowała w tej sprawie pismo do władz sądu, domagając się ustalenia, kto zgodnie z prawem jest uprawniony do rokowań. Konsekwencją wadliwej procedury będzie bowiem wprowadzenia przepisów nieważnych i powstanie chaosu prawnego w tym zakładzie pracy. Związkowcy oczekują odpowiedzi. 

Już w połowie września [edit 1.12.2020, godz. 19:00] listopada – jak czytamy na fanpage – KNSZZ „Ad Rem” dosyć liberalnie odniósł się do rekomendacji ws. wprowadzania pracy dwuzmianowej w sądach, nie oponując praktycznie wcale. Z opublikowanych treści wynika, że – przy spełnieniu określonych warunków – rekomendacje pracy zmianowej związek ten ocenił pozytywnie.

Rekomendacje Covid – zasadne utyskiwanie, czy zbędny szum?
Kochani, od początku listopada trwają dyskusje mało…

Opublikowany przez KNSZZ „Ad Rem” Wtorek, 17 listopada 2020

Postscriptum: Zmiany regulaminu w SR N. Sącz i organizacje KNSZZ „Ad Rem” – czytaj więcej