25-26.10: KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW I WYBORY

W dniach 25-26 października w Częstochowie odbędą się obrady Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. KZD jest najwyższą statutowa władzą stanowiącą związku. Do kompetencji KZD należy m.in. uchwalanie ogólnego programu działania Związku, zmiana Statutu oraz wybór przewodniczącego Komisji Krajowej. Od 2010 funkcję pełni Piotr Duda.

Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Obecnie KZD liczy 325 delegatów.

Uchwała programowa będzie informacją o tym, co „S” planuje zrobić w ciągu najbliższych 4 lat.

Do swoich największych sukcesów „S” zalicza przywrócenie wieku emerytalnego, ograniczenie niedzielnego handlu, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych, wyeliminowanie możliwości niepłacenia pracownikom za pierwszą dniówkę, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych, zmianę ustawy o agencjach pracy tymczasowej, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za pracę w godzinach nocnych, zmianę przepisów o dialogu społecznym i zmiany w ustawie o związkach zawodowych – także przez nadanie prawa do zrzeszania się w związkach zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych.

W czasie obrad KZD przeprowadzone zostaną wybory Komisji Krajowej, która jest najwyższą władza wykonawczą związku oraz wybory przewodniczącego KK.

Gośćmi zjazdu będzie m.in Prezydent RP Andrzej Duda, a także wielu przedstawicieli rządu. Lista nie jest jeszcze zamknięta. Do dzisiaj dziennikarze mieli możliwość składania wniosków o akredytację.

Z naszego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego na KZD mamy 36 delegatów – wśród nich jest Piotr Duda i Przewodnicząca MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa – Edyta Odyjas.