Płyta z nagraniem rozprawy jako ważny dowód w sprawie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 2016 roku w sprawie III UK 242/15 stwierdził, że sąd odwoławczy nie mógł prawidłowo rozsądzić sporu stron, skoro nie mógł on zapoznać się z pełnym protokołem rozprawy przed sądem pierwszej instancji. W aktach postępowania brak było bowiem płyty z nagraniem przebiegu rozprawy przeprowadzonej przez sąd pierwszej instancji, co faktycznie uniemożliwiło sądowi drugiej instancji zapoznanie się…

Czytaj

Elegancja ma znaczenie

Jak wiemy, człowiek może ubierać się w najmodniejszych i najsłynniejszych salonach mody, być dobrym erudytą, używać uprzejmych wyrażeń, a jednak być nieeleganckim i prostackim. Jeśli natomiast przyjmiemy odpowiednią postawę w relacjach z ludźmi, stajemy się bardziej skuteczni. Narzucona samemu sobie dyscyplina pomaga znosić ludzi różnych od nas samych, łagodzić odruchy własnej natury. Dobre maniery w pracy, to uprzejmość i szacunek…

Czytaj

Informacje o wynagrodzeniach pracowników jawne, a nagroda dyrektora strzeżona

Do niedawna w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie publicznie dostępny był protokół pokontrolny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierający wynagrodzenia pracowników. Z upublicznionego dokumentu można było uzyskać także informacje, który z wykazanych pracowników korzysta z urlopu wychowawczego albo ma ustalony stopień niepełnosprawności. Było to możliwe dzięki upublicznieniu również kodów podstaw ubezpieczenia. Dokument zawierał dane kilkudziesięciu pracowników sądu –…

Czytaj

Idealne sądy: Sędziowie powinni zarabiać dużo i nie zajmować się czynnościami urzędników

Ostatnio było o sądach toksycznych, a tym razem o idealnych. „Rzeczpospolita” zamieściła na swoich łamach sondę na temat: jak przeprowadzić reformę sądów (tekst Marka Domagalskiego). Jedną z przytoczonych wypowiedzi była opinia sędzi Anety Łazarskiej (SO Warszawa), która stwierdziła, że hamulcem polskiego sądownictwa jest m.in. wykorzystanie sędziów do czynności, które powinien wykonywać urzędnik sądowy. Wypowiedź ta odbiła się echem w urzędniczych zakamarkach Internetu,…

Czytaj

Elektroniczne akta osobowe

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i międzyresortowych, Ministerstwo Rozwoju ograniczyło projekt dotyczący elektronicznych akt osobowych. W kodeksie pracy nie znajdzie się przepis o tym, że firma może zwykłym e-mailem (bez opatrzenia wiadomości podpisem elektronicznym) przekazywać zatrudnionym np. informację o warunkach pracy. Doprecyzowano natomiast przepisy zawarte w projekcie, o tym, że pracodawcy nie będą mogli prowadzić dokumentacji pracowniczej w formie mieszanej (papierowej  i elektronicznej). Resort, pomimo…

Czytaj

Zmiany w tworzeniu ZFŚS

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw m.in. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązek tworzenia Funduszu obejmuje pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników, mogą, ale nie mają obowiązku tworzenia Funduszu. Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników…

Czytaj

RÓWNE TRAKTOWANIE W WYNAGRADZANIU

eksperciwoswiacie.pl

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2014 r., (I PK 276/13) stwierdził, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, co wynika z art.183c § 1-3 kodeksu pracy. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Niemniej…

Czytaj

Nierówne traktowanie czy dyskryminacja?

W przepisach prawa i wśród społeczeństwa w ciągu ostatnich lat można zaobserwować wzrost świadomości związanej z potrzebą i możliwościami ochrony tzw. strony słabszej różnych relacji społecznych. Dzięki temu na przykład w przepisach prawa spotykamy zapisy o rękojmi w  relacjach z konsumentami, a w relacjach pracowników z pracodawcami zapisy o dyskryminacji i nierównym traktowaniu. Warto więc wiedzieć, kiedy i w jaki sposób można dochodzić swoich praw. Często spotykanym błędem…

Czytaj

“Solidarność” zabiega o zmiany w świadectwach pracy

NSZZ „Solidarność” zaproponowało, aby w świadectwie pracy nie umieszczano informacji o trybie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Dzięki temu kolejny pracodawca nie wiedziałby, z jakich przyczyn kandydat do pracy stracił pracę w poprzedniej firmie. Obecnie pracownik wie, że z wpisem w świadectwie pracy o zwolnieniu dyscyplinarnym będzie miał problem ze znalezieniem nowej pracy. Według związkowców konieczność informowania o trybie zakończenia zatrudnienia jest niezgodna z konstytucją.…

Czytaj

Nadgonimy godzinami: Czyli co to są nadgodziny i kiedy mogą wystąpić?

Czy można uniknąć nadmiernego obciążenia czasem pracy? Czy zawsze i w każdej chwili trzeba być gotowym do wyrabiania kolejnych godzin pracy? Niniejszy artykuł ma na celu zdefiniowanie, czym według prawa są nadgodziny oraz przypomnienie kilku ważnych zasad, których przestrzeganie zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika pozwoli uniknąć problemów związanych z prawem pracy w tym zakresie. Hays Poland Sp. z.o.o. wskazuje w swoich badaniach, iż niemal 75%…

Czytaj

Numer 2(9) luty 2017 już dostępny

  W numerze: Solidaryzujemy się z postulatami asystentów sędziów Znowu o nadgodzinach – ale to niekończący się temat… Krakowski sąd upublicznił dane o wynagrodzeniach pracowników O elegancji w sądach i o sądach idealnych Ostatnio czytając prasę, oglądając telewizję czy słuchając radia, dochodzimy do przekonania, że coraz bardziej wstyd przyznać się, że pracuje się w sądzie. Niestety afery korupcyjne czy nagłaśniane postępowania dyscyplinarne sędziów, którzy tylko na prowincji są w stanie przeżyć za 10…

Czytaj