“Solidarność” zabiega o zmiany w świadectwach pracy

NSZZ „Solidarność” zaproponowało, aby w świadectwie pracy nie umieszczano informacji o trybie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Dzięki temu kolejny pracodawca nie wiedziałby, z jakich przyczyn kandydat do pracy stracił pracę w poprzedniej firmie. Obecnie pracownik wie, że z wpisem w świadectwie pracy o zwolnieniu dyscyplinarnym będzie miał problem ze znalezieniem nowej pracy. Według związkowców konieczność informowania o trybie zakończenia zatrudnienia jest niezgodna z konstytucją. Aktualne przepisy naruszają prawo do ochrony prywatności, czci i dobrego imienia pracownika. Nadto są niezgodne z art. 8 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności i z art. 7 Karty praw podstawowych, albowiem ochrona życia prywatnego dotyczy również kariery zawodowej. Propozycja „S” nie podoba się pracodawcom, którzy uważają, że powinni oni mieć wiedzę na temat wcześniejszej kariery zawodowej potencjalnego pracownika ich firmy. Związkowcy z Solidarności proponują także rozwiązanie tego rodzaju, aby pracodawcy mogli wydawać zaświadczenie o trybie rozwiązania stosunku pracy na wniosek pracownika. Propozycję „S”  analizuje resort pracy i uważa, że wymaga ona dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli rząd i partnerzy społeczni dojdą do porozumienia, proponowane rozwiązanie zostanie wprowadzone w życie.