Zmiany w tworzeniu ZFŚS

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw m.in. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązek tworzenia Funduszu obejmuje pracodawców zatrudniających na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy zatrudniają mniej niż 50 pracowników, mogą, ale nie mają obowiązku tworzenia Funduszu. Natomiast pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Przepisy ustawy nie wskazują terminu, w którym zakładowa organizacja związkowa powinna złożyć wniosek o utworzenie Funduszu. W takim razie można przyjąć, że termin ten rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. z dniem 1 stycznia 2017 roku. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjęty układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego przekazuje pracownikom informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Zatem możliwość uwolnienia się przez pracodawcę od tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych poprzez przekazanie informacji w terminie wskazanym w ustawie dotyczy tylko tych pracodawców, u których nie występują wewnętrzne źródła prawa pracy i nie działają związki zawodowe. Natomiast tam, gdzie związki zawodowe działają lub występują wewnętrzne źródła prawa pracy, rezygnacja z tworzenia funduszu wymaga zmiany wewnętrznego źródła prawa na zasadach ustawowych. (źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność)