Co to jest 5%… podwyżki?

Nie ma obecnie żadnych podstaw do obliczania nawet prognozowanych wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników sądów. Organizacja związkowa „S”, ze swojej strony zapewnia, iż po przyjęciu przez Parlament ustawy budżetowej na rok 2019, będzie systematycznie przyglądała się podziałowi środków stanowiących wspomniane 5% i wykorzystywała w tym zakresie swoje ustawowe kompetencje.

PrzechwytywanieRZECZ O PODWYŻKACH Stali czytelnicy zapewne wiedzą, że  we wrześniu informowaliśmy na łamach naszego miesięcznika o zabezpieczeniu w projekcie budżetu 5% wzrostu płac asystentów sędziego, urzędników, kuratorów, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów. W związku z problemami interpretacyjnymi naszych czytelników, o których nasi związkowcy dowiedzieli się na spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, postanowiliśmy bardziej szczegółowo wyjaśnić kwestię struktury wynagrodzeń w sądach powszechnych w rozumieniu budżetu państwa.

W odnośniku do omawianego artykułu załączona została pisemna informacja Ministra Sprawiedliwości o przyjęciu założenia zwiększenia poziomu wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) kuratorów, asystentów, urzędników, innych pracowników sądów powszechnych oraz specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów łącznie o 5%. Kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia wymienionych grup zawodowych uwzględnia wstępny projekt budżetu na 2019 rok.

W uproszczeniu można powiedzieć, że budżet państwa to podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa oraz załączniki i postanowienia. Dochody i wydatki zostały odpowiednio sklasyfikowane na podstawie Ustawy o finansach publicznych, która zawiera delegacje ustawowe do wydania rozporządzeń w tym zakresie. Takim rozporządzeniem jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie to klasyfikuje dochody i wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów.

Podstawowym podziałem budżetu są części, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Zgodnie z tym rozporządzeniem dysponentem części 15/00 „Sądy powszechne” jest Minister Sprawiedliwości.

Wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń znajdują się w części 15/00, Dziale 755, Rozdziale 75502 „Jednostki sądownictwa powszechnego”, Grupie „wydatki bieżące jednostek budżetowych”, Paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Z pisma Pana Ministra jednoznacznie wynika, iż założenie zwiększenia środków o 5% dotyczy wyłącznie asystentów sędziego, urzędników, kuratorów, specjalistów OZSS i innych pracowników sądów. Wynika z tego, iż wzrost, o którym mowa dotyczy właśnie paragrafu 4010. Wynagrodzenia osobowe sędziów zostały bowiem zakwalifikowane do paragrafu 4030.

Należy jednak pamiętać, iż jak podkreśla Minister Sprawiedliwości w swoim piśmie, ostateczna decyzja zapadnie podczas dalszych prac nad całą ustawą budżetową na przyszły rok.

Pięcioprocentowy wzrost, o którym mowa dotyczy wyłącznie zwiększenia środków finansowych przewidzianych dla paragrafu 4010 w roku poprzednim dokładnie o 5% na rok 2019.

Nie ma obecnie żadnych podstaw do obliczania nawet prognozowanych wysokości wynagrodzeń konkretnych pracowników sądów. Organizacja związkowa „S”, ze swojej strony zapewnia, iż po przyjęciu przez Parlament ustawy budżetowej na rok 2019, będzie systematycznie przyglądała się podziałowi środków stanowiących wspomniane 5% i wykorzystywała w tym zakresie swoje ustawowe kompetencje. (opr. P.Ż.)