Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

W obliczu narastających wyzwań rekrutacyjnych w polskim systemie sądownictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje kontrowersyjne zmiany w wymogach kwalifikacyjnych dla urzędników sądowych. Zmiany te mają na celu złagodzenie kryteriów dla stanowisk takich jak starszy protokolant czy menedżer usługi. W tym artykule analizujemy opinie siedmiu znaczących instytucji, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądów Apelacyjnych z różnych miast Polski, oraz rozważamy, jak obniżenie standardów kwalifikacyjnych może wpłynąć na efektywność i prestiż polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dodatkowo, zastanawiamy się, czy problemy z naborem kadr, wynikające z niskich wynagrodzeń, przeciążenia pracą i złej atmosfery pracy, powinny usprawiedliwiać obniżanie oczekiwań wobec przyszłych urzędników sądowych.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Numer z wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości: B786

DATA I ETAP PRAC: Projekt z 23 października 2023 r., znajdujący się w etapie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

RODZAJ AKTU PRAWNEGO: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, zmieniające wcześniejsze rozporządzenie dotyczące stanowisk, wynagradzania i stażu urzędniczego w sądach i prokuraturze.

KLUCZOWE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ PROJEKT

Zmiana kwalifikacji dla stanowisk:

– starszy protokolant sądowy i protokolant sądowy: Wymagane wykształcenie średnie lub branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętność obsługi komputera, dla starszego protokolanta dodatkowo 3 lata pracy na stanowisku protokolanta.

– menedżer usługi: Wymagane wykształcenie średnie lub branżowe oraz zdany egzamin maturalny, umiejętności w zakresie informatyki lub zarządzania.

Wejście w życie: Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

UZASADNIENIE ZMIAN

 1. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO RZECZYWISTOŚCI RYNKOWEJ: Zmniejszenie wymagań edukacyjnych na niektórych stanowiskach ma na celu rozszerzenie puli potencjalnych kandydatów, co jest odpowiedzią na trudności w rekrutacji na te stanowiska.
 2. ŚCIEŻKA AWANSU: W przypadku stanowiska starszego protokolanta sądowego, zmiana odzwierciedla praktykę traktowania tego stanowiska jako etapu w ścieżce kariery urzędników sądowych.
 3. GODNOŚĆ Z PRAKTYKĄ SĄDOWĄ: Zmiany mają na celu dostosowanie wymagań do realiów pracy w sądach i prokuraturach, gdzie wyższe wykształcenie nie zawsze jest niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków.

IMPLIKACJE ZMIAN

 1. ROZSZERZENIE BAZY KANDYDATÓW: Obniżenie wymagań edukacyjnych może zwiększyć liczbę kandydatów kwalifikujących się na dane stanowiska.
 2. POTENCJALNE ZMIANY W JAKOŚCI PRACY: Zmiana kwalifikacji może wpłynąć na poziom kompetencji osób zatrudnionych, co może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla jakości pracy w sądach i prokuraturach.
 3. WPŁYW NA ŚCIEŻKI KARIERY: Zmiany mogą wpłynąć na ścieżki kariery w sektorze sądownictwa, umożliwiając awans osobom z niższym wykształceniem.

Wnioski:

Zdaniem projektodawcy projekt rozporządzenia odpowiada na konkretne wyzwania rekrutacyjne i organizacyjne w sądownictwie, dostosowując wymagania edukacyjne do realiów rynkowych i praktyki sądowej. Zmiany te mogą mieć pozytywny wpływ na dostępność kandydatów na niektóre stanowiska, choć równocześnie rodzą pytania o potencjalny wpływ na jakość pracy w sądach i prokuraturach. Ważne będzie monitorowanie efektów tych zmian po wejściu rozporządzenia w życie.

OPINIE

Analiza opinii złożonych przez instytucje na temat projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego stanowisk i wynagradzania w sądach i prokuraturze przedstawia się następująco:

 1. KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA: Opiniuje projekt pozytywnie, nie zgłaszając żadnych uwag. To wskazuje na akceptację proponowanych zmian.
 2. PROKURATOR KRAJOWY: Wyraża obawy dotyczące redukcji wymogów dla stanowiska „menedżera usługi”. To sugeruje niepewność co do adekwatności obniżenia standardów kwalifikacyjnych.
 3. SĄD APELACYJNY W KATOWICACH: Nie zgłasza uwag i uznaje zmiany za zasadne, podkreślając, że złagodzenie wymagań kwalifikacyjnych ułatwi obsadzanie stanowisk.
 4. SĄD APELACYJNY W POZNANIU: Nie zgłasza żadnych uwag, co można interpretować jako akceptację zmian.
 5. SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE: Uważa zmiany za zasadne i pożądane, zwracając uwagę na trudności z obsadzeniem stanowisk z powodu wysokich wymagań. Podkreśla potrzebę aktualizacji tabel wynagrodzeń w związku z planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
 6. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU: Popiera zmiany, zwracając uwagę na konieczność zwiększenia funduszu wynagrodzeń dla kluczowych stanowisk informatycznych. Podkreśla potrzebę uwzględnienia podwyżek dla wszystkich pracowników, aby uniknąć odejścia wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego.
 7. SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE: Pozytywnie ocenia obniżenie kwalifikacji dla stanowiska starszego protokolanta, ale zwraca uwagę na konsekwencje finansowe zmian. Podkreśla potrzebę ujednolicenia zasad awansowania i uwzględnienia różnych aspektów pracy przy awansowaniu.

Większość instytucji pozytywnie ocenia proponowane zmiany, chociaż istnieją obawy dotyczące konsekwencji finansowych i adekwatności obniżenia standardów kwalifikacyjnych dla niektórych stanowisk. Ważnym aspektem jest również potrzeba aktualizacji tabel wynagrodzeń i uwzględnienia różnych aspektów pracy przy awansowaniu.

PERSPEKTYWA KRYTYCZNA

Obniżenie wymogów co do kwalifikacji urzędników sądowych może mieć znaczący wpływ na status tej grupy zawodowej, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Oto kilka potencjalnych konsekwencji:

 1. POSZERZENIE DOSTĘPU DO ZAWODU: Obniżenie wymagań kwalifikacyjnych może umożliwić większej liczbie osób dostęp do pracy w sądownictwie. To może być szczególnie korzystne w sytuacjach, gdzie istnieje niedobór pracowników, co obecnie jest problemem w niektórych regionach.
 2. ZMIANA PERCEPCJI ZAWODU: Z jednej strony, obniżenie wymagań może być postrzegane jako obniżenie prestiżu zawodu urzędnika sądowego. Z drugiej strony, może to również przyczynić się do demokratyzacji dostępu do tych stanowisk, co może być pozytywnie odbierane w kontekście równości szans zawodowych.
 3. WPŁYW NA JAKOŚĆ PRACY: Istnieje obawa, że obniżenie standardów kwalifikacyjnych może wpłynąć na jakość pracy wykonywanej przez urzędników sądowych. Wysokie kwalifikacje często są postrzegane jako gwarancja profesjonalizmu i kompetencji, co jest kluczowe w wymiarze sprawiedliwości.
 4. POTRZEBA SZKOLEŃ I ROZWOJU: Jeśli wymogi kwalifikacyjne zostaną obniżone, konieczne może być zwiększenie inwestycji w szkolenia i rozwój zawodowy pracowników. To może pomóc w zapewnieniu, że nawet osoby z niższym wykształceniem formalnym będą mogły efektywnie wykonywać swoje obowiązki.
 5. WPŁYW NA MOTYWACJĘ I ZADOWOLENIE Z PRACY: Obniżenie wymagań może wpłynąć na motywację i zadowolenie z pracy obecnych pracowników, którzy mogą czuć, że ich wysiłki i inwestycja w wyższe wykształcenie nie są właściwie doceniane.
 6. REAKCJA SPOŁECZNA I ZAUFANIE DO SYSTEMU SĄDOWEGO: Zmiany w wymogach kwalifikacyjnych mogą być różnie odbierane przez społeczeństwo. Niektórzy mogą postrzegać to jako obniżenie standardów wymiaru sprawiedliwości, co może wpłynąć na ogólne zaufanie do systemu sądowego.

Obniżenie wymogów kwalifikacyjnych dla urzędników sądowych to decyzja, która może mieć dalekosiężne konsekwencje zarówno dla samych pracowników, jak i dla percepcji i efektywności systemu sądowego jako całości. Ważne jest, aby takie zmiany były dokładnie przemyślane i zrównoważone, uwzględniając potrzeby systemu sądowego oraz oczekiwania społeczne.

PERSPEKTYWA SŁUSZNOŚCI OBNIŻANIA STANDARDÓW WOBEC PROBLEMÓW W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Problemy z naborem właściwych kadr z odpowiednimi kwalifikacjami są złożone i wielowymiarowe, a obniżanie oczekiwań co do kwalifikacji może być kontrowersyjnym rozwiązaniem. Oto kilka aspektów, które warto rozważyć w kontekście tej decyzji:

 1. NISKIE WYNAGRODZENIA I WARUNKI PRACY: Jeśli głównym problemem są niskie wynagrodzenia, brak zabezpieczenia przed inflacją, i niejasne zasady wynagradzania, to obniżanie standardów kwalifikacyjnych może nie rozwiązać podstawowego problemu. Może to jedynie prowadzić do tymczasowego zapełnienia luk kadrowych, nie adresując kwestii atrakcyjności zawodu w dłuższej perspektywie.
 2. PRZECIĄŻENIE ZADANIAMI: Braki kadrowe często prowadzą do przeciążenia pracą pozostałych pracowników. Obniżenie wymagań kwalifikacyjnych może przynieść szybkie rozwiązanie problemu niedoboru personelu, ale niekoniecznie przyczyni się do poprawy jakości pracy i efektywności systemu.
 3. ATMOSFERA PRACY I STRES: Zła atmosfera pracy, wysoki poziom stresu i zagrożenie mobbingiem to poważne problemy, które mogą odstraszać potencjalnych kandydatów, niezależnie od wymagań kwalifikacyjnych. Zamiast obniżać standardy, organizacje powinny skupić się na poprawie warunków pracy i kultury organizacyjnej.
 4. JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH: W kontekście pracy w sądownictwie, jakość usług jest kluczowa. Obniżanie wymagań kwalifikacyjnych może prowadzić do obaw o spadek standardów pracy, co może mieć wpływ na zaufanie społeczne do systemu sądowego.
 5. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA: Zamiast obniżania wymagań, warto rozważyć inne strategie, takie jak zwiększenie wynagrodzeń, poprawa warunków pracy, inwestycje w szkolenia i rozwój zawodowy, a także działania mające na celu poprawę atmosfery w miejscu pracy.

Choć obniżenie wymagań kwalifikacyjnych może wydawać się szybkim rozwiązaniem problemów z naborem, niekoniecznie jest to najlepsza droga do długoterminowego rozwiązania tych problemów. Ważne jest, aby podejście do rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym było holistyczne i skupiało się na tworzeniu atrakcyjnych, stabilnych i satysfakcjonujących miejsc pracy.

Uwaga: Prezentowany tekst ma charakter informacyjny i analityczny. Nie stanowi oficjalnego stanowiska wydawcy ani żadnej innej instytucji czy organizacji. Treści zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie celom edukacyjnym i dyskusyjnym i nie powinny być traktowane jako oficjalne rekomendacje czy wytyczne.

Opracował: Dariusz Kadulski