Postulaty MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

Nr 2(2) maj 2016 r.

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa prowadząc uzgodnienia dotyczące podziału środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w czasie spotkań z dyrektorami sądów apelacyjnych wnosiła o zaprotokołowanie następujących postulatów naszej organizacji:

  1. Zaznaczenie, ze przy indywidualnym przyznawaniu podwyżek przez pracodawców zostaną uwzględnione osoby przebywające na urlopie macierzyńskim;
  2. Umieszczenie wytycznych dla dyrektorów sądów, aby w trakcie dzielenia puli środków na podwyżki uwzględnili przeszeregowanie pracowników, którzy nabyli takie prawo (sekretarz-starszy sekretarz, protokolant – starszy protokolant itd.). Przeszeregowanie powinno nastąpić automatycznie, tj. bez potrzeby składania wniosków w tym zakresie przez pracowników;
  3. Zobowiązanie dyrektorów sądów do zmiany nazewnictwa stanowiska „woźny sądowy” na „sekretarz/sekretarka” w ramach pracowników obsługi wykonujących pracę (czynności) spełniającą wymogi formalne. Przekwalifikowanie powinno nastąpić automatycznie, tj. bez potrzeby składania w tym zakresie wniosków przez pracowników;
  4. Rozważenie przez dyrektorów możliwości podjęcia kroków mających na celu przeniesienie pracowników obsługi, wykonujących pracę (czynności) urzędnika sądowego do grupy urzędniczej, poprzez wnioskowanie do sądu apelacyjnego o dokonanie powyższej zmiany bez potrzeby stawania do konkursu, tj. na zasadzie dekretu – NSZZ „Solidarność” PS zobowiązuje się do przedstawienia opinii prawnej w tej sprawie Ministerstwu Sprawiedliwości, a następnie do przekazania jej Sądom Apelacyjnym;
  5. Przypomnienie dyrektorom sądów o wytycznej dysponenta pierwszego stopnia (Ministra Sprawiedliwości), że podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych ma nastąpić z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r.;
  6. Umieszczenie wytycznej dla dyrektorów sądów niższej instancji, ze niezbędne są konsultacje ze związkami zawodowymi na poziomie sadów okręgowych i rejonowych w sprawie podziału środków. Zaznaczenie również, ze przydzielania podwyżek dokonuje się w oparciu o wysokość wynagrodzenia tj., porównując wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników w danej grupie zawodowej danej jednostki. Kryteria podziału mają mieć charakter określony, powinny być w jak największym stopniu zindywidualizowane, jednak podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych jednostkach ma służyć głównemu celowi założonemu przez decydenta pierwszego stopnia tj. dalszemu niwelowaniu dysproporcji placowych;
  7. Zgodnie w wytycznymi decydenta pierwszego stopnia (w nawiązaniu do spotkań w dniu 16 lutego 2016 r. oraz w dniu 24 marca 2016 r.), całość środków przydzielonych danej apelacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma zostać przeznaczona na faktyczne podwyższenie wynagrodzeń pracownikom sądów z ukierunkowaniem na niwelowanie dysproporcji płacowych. Środki te w żadnej części nie mogą być przeznaczone na pokrycie istniejących braków finansowych w środkach na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach apelacji.