WSA oddalił skargę kurator okręgowej dotyczącą bezczynności wobec wniosku o udzielenie informacji o liczby kuratorów zrzeszonych w „S” Pracowników Sądownictwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę wnioskodawczyni, pełniącej także funkcję kuratora okręgowego na bezczynność MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. Skarżąca domagała się od organizacji związkowej podania liczby kuratorów zawodowych okręgu […], którzy na dzień 1 lipca 2017 r. pozostają członkami organizacji. Sąd administracyjny uznał, że  żądana informacja nie jest informacją publiczną, a podmiot w stosunku do którego sformułowano żądanie udzielenia tej informacji nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej. Ponadto sąd odrzucił skargę w zakresie odpowiedzialności karnej za nieudostępnienie informacji publicznej wobec stwierdzenia, że zastosowanie sankcji jest możliwe tylko w wyniku ustalenia wyczerpania znamion określonego tam czynu zabronionego w ramach postępowania karnego, a sprawa w tym zakresie nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

W skardze sformułowano żądanie zobowiązania organu do udzielenia wnioskowanej informacji, stwierdzenia, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzenia kosztów postępowania. Skarżąca stwierdziła, że wniosek został skierowany do właściwego organu samorządu zawodowego, który dysponował żądaną informacją.

Sąd administracyjny podzielił jednak zdanie organizacji związkowej, że żądana informacja nie jest informacją publiczną, a organizacja związkowa nie jest podmiotem zobowiązanym do jej udzielania. Organizacja związkowa wskazywała na oczywiście mylne przekonanie skarżącej kurator okręgowej, że organizacja związkowa jest organem samorządu zawodowego.

Powołując się na orzecznictwo organizacja związkowa podnosiła, że skarżąca wnioskuje o informacje, których nie powinna otrzymać. Jej zdaniem wnioskodawczyni pełni jednocześnie funkcje kuratora okręgowego i z tego powodu wnioskowane informacje mają być wykorzystane w związku z pełnieniem określonej funkcji, a zatem w celach typowo pracowniczych. Sąd podzielił zdanie „S” Pracowników Sądownictwa, że żądanie podania liczby kuratorów zawodowych okręgu gliwickiego, którzy na dzień 1 lipca 2017 r. pozostają członkami organizacji związkowej nie wchodzi do zakresu wykonywania przez skarżony podmiot zadań władzy publicznej, ani gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Wnioskowana informacja jest informacją z zakresu prawa pracy, która nie podlega upublicznieniu. Ustawa o związkach zawodowych nie daje podstaw do przekazywania tak szczegółowych informacji nawet pracodawcom; przekazaniu pracodawcom podlegają jedynie informacje o liczbie pracowników należących do organizacji związkowej w danej jednostce oraz u wszystkich pracodawców, bez podziału na poszczególne grupy zawodowe. Organizacja związkowa przed sądem podnosiła, że skarżąca kurator okręgowa usiłuje obejść obowiązujące przepisy ustawy o związkach zawodowych.

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A5188909D3