ZAPOMOGI I ZASIŁKI DLA CZŁONKÓW „S” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA

K O M U N I K A T
Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ „S” PS

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ „S” PS podjęła uchwałę o podniesieniu kwoty zapomóg i zasiłków, które przysługują członkom.
Członkom organizacji związkowej po sześciu miesiącach nieprzerwanej przynależności wypłacany jest zasiłek w wysokości 200 zł w przypadku urodzenia lub adopcji dziecka. W tej samej wysokości wypłacane są zapomogi z tytułu śmierci współmałżonka, dziecka, rodziców lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu.
W przypadku zgonu teściów nie będących na wyłącznym utrzymaniu wypłacany jest zasiłek w wysokości 50 zł. Oprócz zasiłku oraz zapomóg statutowych mogą być wypłacane członkom (w miarę posiadanych środków) zapomogi, których wysokość określa uchwała Komisji Międzyzakładowej.