Być może wkrótce będzie możliwe odliczenie związkowej składki członkowskiej

Odliczanie składki członkowskiej od podatku i większa ochrona działaczy związkowych. Propozycje związkowców w pracach Rady Dialogu Społecznego. Trzy duże centrale związkowe (OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ) zgłosiły na posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego propozycje zmian w przepisach pozwalających odliczanie od podatku składek związkowych. Uzasadnieniem dla tego rozwiązania jest promocja zrzeszania się pracowników oraz zrównanie w tym zakresie uprawnień pracowników i pracodawców – składki związane z przynależnością do organizacji pracodawców można bowiem już teraz wliczać w koszty działalności. Zaproponowano również wprowadzenie do kpc przepisów umożliwiających zabezpieczenie roszczenia działacza związkowego objętego szczególną ochroną stosunku pracy. Zmiana miałaby polegać na obowiązku zatrudniania zwalnianego działacza do czasu wydania…

Czytaj więcej...

1.920 zł – nowa płaca minimalna od 2017 r.

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 70 zł (wzrost o 3,7%). Płaca minimalna wyniesie 1.920 zł – podał Dziennik Gazeta Prawna. Rząd swoją propozycję przedstawi w czerwcu Radzie Dialogu Społecznego. We wspólnym stanowisku związki zawodowe postulowały podniesienie płacy minimalnej do 1.970 zł. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyklucza możliwości podniesienia kwoty zaproponowanej przez resort. Wiceminister Stanisław Szwed deklaruje, że celem rządu jest ustalenie najniższego wynagrodzenia na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 45% tej kwoty. Zgodnie z danymi GUS wynagrodzenie równe minimalnej płacy pobiera 13% zatrudnionych na umowach o pracę. W roku 2011 NSZZ „Solidarność” skierował do Sejmu poprzedniej kadencji obywatelski projekt ustawy…

Czytaj więcej...

ePUAP drogi i awaryjny

Założenie przy tworzeniu ePUAP było proste – ma być wygodniej, taniej i sprawniej. Co to takiego słynny ePUAP? Rozwijając skrót, to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.  ePUAP, to według jej twórców, alternatywa dla papierowej administracji i dzięki tej platformie obywatele i przedsiębiorcy powinni sprawnie załatwiać swoje sprawy urzędowe.  Projekt jest finansowany ze środków unijnych, ale państwo musi go współfinansować ze środków własnych w 15%.  Do marca 2014 r. budowa ePUAP i jego utrzymanie kosztowało 98,4 mln zł. ePUAP dla obywatela Głównym zadaniem ePUAP jest udostępnienie obywatelom jednego miejsca w internecie, dzięki któremu możliwe jest załatwianie spraw administracyjnych bez konieczności wizyty w urzędzie.…

Czytaj więcej...

Dyrektorzy sądów (nie)negocjują

Tekst ten jest wynikiem własnych doświadczeń i próbą podsumowania informacji uzyskanych od działaczy związkowych uczestniczących w konsultacjach dotyczących podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń. Nie chciałbym, żeby ktoś traktował go jako artykuł prawniczy, gdyż do pisania takich nie mam stosownych kwalifikacji.   W polskim systemie prawnym wolność związkowa ma rangę konstytucyjnej wolności człowieka i obywatela. Zgodnie z Konstytucją do podstawowych praw związkowych należą: prawo do tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich, prowadzenie rokowań zbiorowych i prawo do podejmowania akcji protestacyjnych, ze strajkiem włącznie. To ostatnie prawo może zostać ograniczone ustawą i tak właśnie jest w przypadku pracowników sądów i prokuratury. W tym roku, pierwszy raz od wielu lat w sądownictwie, wygospodarowano środki na podniesienie wynagrodzeń pracowników…

Czytaj więcej...

Urzędnik nie do ewakuacji

W czasie alarmów bombowych w polskich sądach ewakuuje się wszystkich poza urzędnikami. Interesanci, którzy przyszli do Sądu Okręgowego w Gdańsku 24 maja zastali na drzwiach informację: Sąd nieczynny do odwołania. Przyczyną zamknięcia sądu był alarm bombowy. Takie sytuacje w całej Polsce zbyt często dezorganizują normalne funkcjonowanie sądów stając się utrapieniem. Przed władzami sądów staje wtedy konieczność podjęcia decyzji o ewentualnej ewakuacji. Zgodnie z uzyskanymi informacjami przed godziną 11:00 zamknięte zostały budynki przy ul. Nowe Ogrody i 3-go Maja. Po przeszukaniu budynków nie odnaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów i przed godz. 13:00 drzwi do sądu otwarto. Przed drzwiami sądu utknęli członkowie zarządu NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa umówieni w tym terminie na rozmowy w sprawie podziału…

Czytaj więcej...

Dymisja dyrektora odpowiedzialnego za reformę sądownictwa

Dymisję złożył sędzia Jacek Ignaczewski – dyrektor departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialnego m.in. za prace nad reformą sądownictwa. Sędzia Ignaczewski od dawna krytykował obecną organizację sądów. Nie bez powodu kierował więc w resorcie pracami zespołu zajmującego się reformą organizacyjną sądownictwa. Internetowy serwis Wolters Kluwer powołując się na źródła zbliżone do MS podał, że dymisja Ignaczewskiego jest efektem jego konfliktu z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem o sposób pracy nad projektem przygotowywanej reformy. Sąd to nie fabryka śrubek Takie słowa w 2009 roku od sędziego Ignaczewskiego usłyszała przewodnicząca wydziału, która w ostatnich chwili chciała mu zadekretować do referatu sprawę nieobecnego kolegi. Za odmowę orzekania bez przygotowania sędzia odpowiadał dyscyplinarnie. Sąd Najwyższy uznał, że przepisy o ustroju…

Czytaj więcej...

Każdego dnia odcinam jeden dzień…

Kiedy zostało jeszcze 1500 dni do końca pomyślałam, że to tyle samo co 10 metrów krawieckich. 1500 dni do emerytury… I tak się toczy moje kółko. Mam je w pracy. Każdego ranka odcinam jeden dzień. Pracuję od 41 lat i 4 miesięcy, z tego 26 lat w sądzie. Starszym sekretarzem sądowym byłam 21 lat. Pracowałam w sądzie okręgowym. Po przeprowadzce związanej ze zmianą pracy mojego męża próbowałam znaleźć zatrudnienie. Pomimo doświadczenia zawodowego składałam aplikacje do sądów na staż urzędniczy. Za każdym razem powodem odrzucenia aplikacji był brak wyższego wykształcenia – mimo, że ukończyłam Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, bowiem wg ustawy nie dotyczył mnie wymóg ukończenia wyższej uczelni. Pisałam do kolejnych ministrów…

Czytaj więcej...

Praca w apelacji nie dla urzędnika

W Sądzie Apelacyjnym w Lublinie wieloletni urzędnicy podległych sądów bez szans na zatrudnienie. W 2013 r. w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie został ogłoszony konkurs na staż urzędniczy, do którego przystąpił jeden z wieloletnich urzędników, ponieważ nie było innej drogi do zatrudnienia w tamtejszym sądzie. Po rozpatrzeniu jego kandydatury, otrzymał on odpowiedź od Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej, sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie Pani Elżbiety Gawędy, iż kandydatura ta została rozpatrzona negatywnie, albowiem ogłoszenie skierowane jest do kandydatów nie posiadających stażu urzędniczego, a ze złożonych dokumentów wynika, że kandydat ma ukończony staż urzędniczy i aktualnie świadczy pracę w innej jednostce na stanowisku urzędnika sądowego. W tym miejscu nasuwa się refleksja, iż wieloletnie doświadczenie zawodowe staje się przeszkodą w zdobyciu…

Czytaj więcej...

Podwyżki w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Po równo czy z równaniem dysproporcji? Jak podzielono środki na zwiększenie wynagrodzeń w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Niedawno uzyskaliśmy informację, że w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zamiast równania dysproporcji płacowych zwiększono wynagrodzenia pracownikom o 200 złotych brutto. Taka informacja została przekazana do pracowników przez Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Sądów Powszechnych Apelacji – Monikę Kucharczyk-Wociał. – „Przygotowywane są dokumenty w tej sprawie” przekazała pracownikom dobrze poinformowana Przewodnicząca. „Gazeta Sądowa – MOZ NSZZ Solidarność PS zwróciła się więc do dyrektora tego sądu o komentarz w tej sprawie oraz przedstawienia jakimi kryteriami kierowano się przy przyznawaniu podwyżek. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że kryteria zostały uzgodnione na naradzie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorów sądów apelacyjnych,…

Czytaj więcej...

Dyskryminacja pracowników będących członkami związku zawodowego

Dyskryminacja w miejscu pracy może przejawiać się w nieusprawiedliwionym prawnie nierównym traktowaniu ze względu na różne cechy przynależne pracownikom, nie związane ze stosunkiem pracy. W kodeksie pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm., dalej: k.p.) będącym podstawowym aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki pracownicze, ustawodawca wskazuje przykładowy katalog cech prawnie chronionych przed dyskryminacją, wśród których znajduje się m.in. przynależność do związku zawodowego. Z treści przepisu art. 113 k.p. wynika, że jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub…

Czytaj więcej...

Przerwa w pracy

Jak długo może trwać przerwa w pracy i komu przysługuje? Prawo do wypoczynku jest jednym z bardziej istotnych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy gwarantują każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę prawo do przerwy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik musi być świadomy, że jest to m.in.przerwa na posiłek, dla pracujących przed monitorem, na karmienie dziecka, w pracy monotonnej, a w szczególności obowiązkowa przerwa pracownicza. Przerwa ta jednak nie każdemu przysługuje w jednakowym wymiarze. Obowiązkowa przerwa pracownicza dotyczy każdego pracownika, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Poza tym pracodawca może wprowadzić…

Czytaj więcej...