Być może wkrótce będzie możliwe odliczenie związkowej składki członkowskiej

Odliczanie składki członkowskiej od podatku i większa ochrona działaczy związkowych. Propozycje związkowców w pracach Rady Dialogu Społecznego.

Trzy duże centrale związkowe (OPZZ, NSZZ Solidarność i FZZ) zgłosiły na posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego propozycje zmian w przepisach pozwalających odliczanie od podatku składek związkowych. Uzasadnieniem dla tego rozwiązania jest promocja zrzeszania się pracowników oraz zrównanie w tym zakresie uprawnień pracowników i pracodawców – składki związane z przynależnością do organizacji pracodawców można bowiem już teraz wliczać w koszty działalności.

Zaproponowano również wprowadzenie do kpc przepisów umożliwiających zabezpieczenie roszczenia działacza związkowego objętego szczególną ochroną stosunku pracy. Zmiana miałaby polegać na obowiązku zatrudniania zwalnianego działacza do czasu wydania przez sąd pracy wyroku ustalającego zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

W zakładach pracy, w których nie istnieją organizacje związków zawodowych, pracodawca jest zobowiązany konsultować niektóre decyzje z przedstawicielami załogi. Są oni jednak w trudniejszej sytuacji, gdyż ich stosunek pracy nie jest chroniony. W celu zapewnienia im działalności, związki zawodowe proponują objęcie przedstawicieli załogi ochroną oraz stworzenie przepisów regulujących zasady ich wyłaniania. Ukróciłoby to też notowane przez Państwową Inspekcję Pracy nadużycia. Takie przepisy konieczne są także w obliczu obowiązującego prawa międzynarodowego  – ratyfikowana konwencja nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy gwarantuje ochronę przed działaniami odwetowymi za działalność związkową.

Prace Rady Dialogu Społecznego związane są obecnie przede wszystkim ze zmianą ustawy o związkach zawodowych w taki sposób, by zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, umożliwiała zrzeszanie się w związkach zawodowych także osobom zatrudnionym na umowy cywilnoprawne. (GS)