DEBATA O REFORMIE SĄDOWNICTWA

W czasie odbywającego się w Gdańsku VIII Zjazdu Koordynatorów NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa 17 marca odbyła się debata zatytułowana: Skuteczna reforma sądownictwa – kierunek, najlepsze możliwe rozwiązania, cele na przyszłość. W debacie z działaczami związkowymi uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak oraz zaproszeni goście. Wiceminister znalazł się w krzyżowym ogniu pytań stu pracowników sądów. Reforma sądownictwa…

Czytaj

SPÓR „S” PS Z DYREKTOREM SA W GDAŃSKU

Przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa pismem z dnia 8 marca wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o podjęcie działań zmierzających do odwołania z funkcji dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Mariana Pieńczewskiego. „Solidarność” zarzuca dyrektorowi naruszanie przepisów zobowiązujących do przeprowadzania ze związkami konsultacji dotyczących podziału środków finansowych na wynagrodzenia. – Wskazany Dyrektor Sądu dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na podwyższenie wynagrodzenia…

Czytaj

VIII ZJAZD KOORDYNATORÓW

W dniach 15-17 marca w Gdańsku odbył się VIII Zjazd Koordynatorów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyło ponad stu działaczy związkowych z polskich sądów oraz zaproszeni goście. Wśród uczestników obecna była liczna grupa nowych koordynatorów i społecznych inspektorów pracy uczestniczących w zjeździe pierwszy raz. Zjazdy koordynatorów odbywają się corocznie. Ich celem jest dokonywanie czynności statutowych,…

Czytaj

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA INTERWENIOWAŁA

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, po dostrzeżeniu błędu legislacyjnego, związanego z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) zwróciła się w dniu 7 marca 2017 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie: – dlaczego w ww. rozporządzeniu brak jest…

Czytaj

Reforma sądownictwa – co czeka pracowników sądów?

Reforma sądownictwa staje się faktem. – To dopiero początek – zapowiada wiceminister Łukasz Piebiak. Zmiany dotyczące dyrektorów, prezesów i wiceprezesów sądów mają na celu definitywne oddzielenie administracji sądowej od pionu orzeczniczego. – Kończy się również władza dyrektorów i prezesów apelacyjnych. Dyrektorzy będą bezpośrednio ponosić odpowiedzialność przed ministerstwem, więc spodziewana jest większa chęć do prowadzenia dialogu przez dyrektorów także ze stroną…

Czytaj

Nr 3(10) marzec 2017

Numer 3(10) marzec 2017 gotowy. Zapraszamy do lektury. W numerze m.in.: Najbliższe miesiące: pierwszy etap reformy stanie się faktem – relacja z debaty koordynatorów MOZ NSZZ „S” PS z udziałem wiceministra Łukasza Piebiaka ws. reformy sądownictwa. Wszędzie w mediach słyszymy komentarze dotyczące sędziów. Jak wpłynie reforma na pracowników sądów? NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zarzuca dyrektorowi Sądu…

Czytaj

ZFŚS: CZY WLICZAĆ 500+ DO DOCHODU?

Niewątpliwie świadczenie 500+ nie powinno być brane pod uwagę przy badaniu dochodu przypadającego na członka rodziny – tak wynika z opinii prawnej. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie definiuje sytuacji rodzinnej, życiowej i  materialnej, a od tego zgodnie z przepisami uzależnia się przyznawanie świadczeń. Doprecyzowanie  powinno zatem znajdować się w regulaminie. Podstawową zasadą uzależniania wysokości świadczeń od sytuacji socjalnej pracownika jest cel  polegający na tym, by osoby w najtrudniejszej sytuacji socjalnej otrzymały najwyższe świadczenia, a …

Czytaj

Równoważny czas pracy w sądach

RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY W SĄDACH ZYSKAŁ POPULARNOŚĆ WRAZ Z WYDŁUŻENIEM DO GODZINY 18-ej CZASU URZĘDOWANIA W PONIEDZIAŁKI W niektórych sądach wprowadzony został równoważny system czasu pracy. Był on odpowiedzią na  zapotrzebowanie zapewnienia obsługi interesantów w czasie poniedziałkowych dyżurów. Wielu  dyrektorów słusznie upatrywało w nim także możliwość bardziej elastycznego zarządzania czasem pracy  urzędników. W systemie tym możliwe jest bowiem wydłużenie dobowego czasu pracy – jednak nie więcej niż do 12 godzin i w ramach okresu rozliczeniowego nie dłuższego niż 1 miesiąc.…

Czytaj

NOTATKI Z OKŁADKI | CZ. 1 | Wstąpienie do raju.

Witajcie Współgalernicy! Dziś dzięki uprzejmości – wstać! Redaktora Naczelnego Gazety Sądowej, spocznij! Zaczynam od teraz, już  zaraz, wynurzenia i bajdurzenia o naszej jakże wdzięcznej pracy. A to wszystko na żywych  przykładach. Dawać mi tu jakiegoś przykłada! Nie ma? Nie szkodzi. Posłużę się własnym. A co!  Skromność to rzecz w niczym nieprzydatna, a jedynie szkodliwa. Taaa, o czym to ja miałem? Już wiem, o niekończącej się mordędze, czyli pracy w sądzie. Celowo piszę …

Czytaj

MARTWA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA NIE JEST ROZWIĄZANIEM

Dziennik Gazeta Prawna (16 marca) zamieścił artykuł dra Artura Rycaka pt.: Mobbing jako zjawisko prawne i psychologiczne. Autor zwraca uwagę na to, że pracodawca powinien szkolić  pracowników na temat mobbingu oraz prowadzić cykliczne audyty w celu sprawdzenia, czy są w  organizacji przejawy zjawiska mobbingu. – Nie wystarczy przy tym samo wprowadzenie formalnej  polityki antymobbingowej. W razie sporu sąd będzie badał, czy ta procedura była skuteczna i  rzeczywiście stosowana, czy też wprowadzona jedynie formalnie i martwa w praktyce – czytamy w  artykule.…

Czytaj

CZY ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA MOŻE PRZEKAZAĆ PRACODAWCY INFORMACJĘ ZAWIERAJĄCĄ LISTĘ PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z JEJ OBRONY ZWIĄZKOWEJ?

ODPOWIEDŹ GIODO: Nie, gdyż dane osobowe ujawniające przynależność związkową należą do kategorii danych szczególnie chronionych i ich wykorzystywanie (np. udostępnianie) jest co do zasady zabronione. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się przetwarzania danych  ujawniających m.in. przynależność związkową. Zgodnie z ww. przepisem administrator danych może  przetwarzać dane po spełnieniu przez niego co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 27 ust.  2 ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności przetwarzanie takich…

Czytaj

Związkowcy z klasą

Tam, gdzie przynależność do związków zawodowych jest powszechna – pracującym żyje się lepiej. W  Szwecji i Finlandii do związków należy 70% pracowników. W Polsce zaledwie 12%. Pokutuje polskie „nie da się…” Ostatnio było o sądach – tych toksycznych i tych idealnych. Ostatnie doświadczenia z własnego  podwórka, ale także informacje, które udało się wymienić z innymi działaczami naszej organizacji, w  czasie VIII Zjazdu Koordynatorów w Gdańsku skłoniły mnie do przemyśleń na temat…

Czytaj
1 2