VIII ZJAZD KOORDYNATORÓW

W dniach 15-17 marca w Gdańsku odbył się VIII Zjazd Koordynatorów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyło ponad stu działaczy związkowych z polskich sądów oraz zaproszeni goście. Wśród uczestników obecna była liczna grupa nowych koordynatorów i społecznych inspektorów pracy uczestniczących w zjeździe pierwszy raz.

Zjazdy koordynatorów odbywają się corocznie. Ich celem jest dokonywanie czynności statutowych, szkolenie działaczy i wymiana doświadczeń. Punktem kulminacyjnym była debata: Skuteczna reforma sądownictwa – kierunek, najlepsze możliwe rozwiązania, cele na przyszłość. W debacie z działaczami związkowymi uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak oraz zaproszeni goście. Wiceminister znalazł się w krzyżowym ogniu pytań stu pracowników sądów.
Działacze „Solidarności” Pracowników Sądownictwa mają możliwość uczestniczenia w ciągu roku w szkoleniach organizowanych przez Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. Informacje na temat szkoleń dostępne są na stronie internetowej Regionu oraz przekazywane na bieżąco koordynatorom. Przykładowo w drugim kwartale bieżącego roku jest możliwość skorzystania ze szkoleń związkowych dotyczących komunikacji w sytuacjach kryzysowych, stresu w miejscu pracy i w działalności związkowej, negocjacji, mobbingu, czasu pracy, sporów zbiorowych. Regularnie organizowane są także instruktaże i szkolenia dla społecznych inspektorów pracy.