NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA INTERWENIOWAŁA

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, po dostrzeżeniu błędu legislacyjnego, związanego z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) zwróciła się w dniu 7 marca 2017 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie:
– dlaczego w ww. rozporządzeniu brak jest odpowiednika § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 54) stanowiącego o tym, że urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądzie albo w prokuraturze, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w tym rozporządzeniu dla stanowiska zajmowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być zatrudniani na tym stanowisku;
– jakie pociąga za sobą skutki brak powyższego przepisu.
W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości pismem z dnia 10 marca 2017 r. zapewniło, że brak przepisu w poprzedniej formie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków dla tych stosunków pracy, samo zaś wejście w życie rozporządzenia z dnia 3 marca 2017 r. nie wpływa na ustanie stosunku pracy osób, o których mowa w dotychczasowym § 17. Z odpowiedzi Ministerstwa nie wynika bezpośrednio informacja, że nowe regulacje nie spowodują także degradacji pracowników sądów.
Dostrzeżony błąd legislacyjny spowodował, że w niektórych sądach podjęte zostały działania zmierzające w kierunku weryfikacji poziomu wykształcenia pracowników w celu ewentualnej zmiany stanowisk na niższe wraz z obniżeniem wynagrodzenia lub rozwiązywania stosunków pracy.
„Solidarność” cały czas monitoruje sytuację i jest w kontakcie z Departamentem Legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Najbardziej zdumiewająca była reakcja niektórych dyrektorów, którzy z taką łatwością i tak szybko podjęli działania zmierzające do degradowania pracowników.