CZY ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA MOŻE PRZEKAZAĆ PRACODAWCY INFORMACJĘ ZAWIERAJĄCĄ LISTĘ PRACOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z JEJ OBRONY ZWIĄZKOWEJ?

ODPOWIEDŹ GIODO: Nie, gdyż dane osobowe ujawniające przynależność związkową należą do kategorii danych szczególnie chronionych i ich wykorzystywanie (np. udostępnianie) jest co do zasady zabronione.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się przetwarzania danych  ujawniających m.in. przynależność związkową. Zgodnie z ww. przepisem administrator danych może  przetwarzać dane po spełnieniu przez niego co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 27 ust.  2 ustawy o ochronie danych osobowych. W szczególności przetwarzanie takich danych jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na ich przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą i tym samym stwarza pełne gwarancje ich ochrony. W myśl powołanego wyżej  przepisu zabrania się przetwarzania danych ujawniających m.in. przynależność związkową.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy,  w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową  organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o  pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w  sprawach dotyczących tych pracowników. Powyższy przepis stanowi rozwinięcie zasady wyrażonej w art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w świetle której jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w  związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika niezrzeszonego w związku – zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Dodatkowo wskazać należy na art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, iż  administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony  interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Ponadto, jak  skazuje się w literaturze przedmiotu, z przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika w szczególności zakaz  zbierania wszelkich danych dla  celu zebrania danych nieistotnych, niemających znaczenia, jak i danych o większym, niż uzasadniony tym celem, stopniu szczegółowości. Wobec powyższego  pozyskiwanie przez pracodawcę danych dotyczących pracownika, na zapas, np. na wypadek  ewentualnego wypowiedzenia, czy rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę, w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uznać należy za niedopuszczalne.
(źródło: www.giodo.gov.pl)