Centrum Organizowania Związków Zawodowych

Nr 2(2) maj 2016 r.

UNI Global Union jest organizacją zrzeszającą 20 milionów pracowników ze 150 krajów na całym świecie. Misją Unii jest podejmowanie działań mających prowadzić do wzrostu związków zawodowych i rozbudowy układów zbiorowych, w celu poprawy warunków pracy i życia pracowników.

W lutym br. doszło do spotkania przedstawicieli UNI Global Union z polskimi afiliantami tej organizacji, tj. NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tematem spotkania była inicjatywa UNI związana z utworzeniem Centrum Organizowania Związków Zawodowych. Inicjatorzy pomysłu zakładają, że COZZ ma stanowić platformę do profesjonalizacji organizowania pracowników przez centrale związkowe. Jego długoterminowa wizja działania ma służyć wzrostowi uzwiązkowienia, który jest warunkiem niezbędnym do poprawy sytuacji pracowników.

– Jesteśmy świadkami globalnego kryzysu w związkach zawodowych. Doświadczamy nierówności w dochodach, zanikających układów zbiorowych i spadającego uzwiązkowienia, które na świecie wynosi około 7%. UNI Global Union przygotowało strategię „Przełamać ten trend”. Sposobem działania mają być Centra Organizowania dla poszczególnych regionów Europy i świata, w ramach których organizatorzy związkowi będą prowadzić kampanie w firmach ponadnarodowych prowadzące do zawierania porozumień zbiorowych z pracodawcami – powiedziała na wstępie Christy Hoffman zastępca sekretarza generalnego UNI Global Union.

– Na marcowym Kongresie UNI Europa w Rzymie, Komitet Wykonawczy ogłosi decyzję o tej inicjatywie. Chcemy wzmocnić związki zawodowe, które organizują pracowników w ich działaniach. Polska ma spore doświadczenia w tym zakresie, dlatego też chcielibyśmy pomóc  sprofesjonalizować działania polskich organizacji związkowych. Chcielibyśmy także, by efekty tych działań emanowały na inne kraje oraz by poprzez Centrum Organizowania zacieśnić współpracę międzynarodową między poszczególnymi związkami zawodowymi – dodał Oliver Roethig, sekretarz regionalny UNI Europa.

Centrum Organizowania dla Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację i Węgry ruszy jeszcze w tym roku. Biuro Główne ma mieścić się w Warszawie. Kluczowe będą kampanie, rozwój umiejętności organizatorów oraz szkolenia liderów zakładowych. Przedstawiciele UNI zaplanowali wysoki budżet własny na powstanie COZZ, a dodatkowe środki mają być pozyskiwane z Unii Europejskiej, rządowych funduszy strukturalnych i fundacji. Niebawem pracę rozpocznie Komitet Ekspercki składający się z przedstawicieli stron zaangażowanych w powstanie Centrum Organizowania, który będzie pracował nad jego uruchomieniem. NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentował Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń wraz z liderami organizacji afiliowanych w UNI oraz Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– Centrum Organizowania to pierwszy krok w długiej podróży. Musimy przyspieszyć rozwój związków zawodowych – podsumował spotkanie Andy Snowdy z UNI Global Union.

– Wyjaśniliśmy tutaj, nie dlaczego trzeba organizować i co organizujemy, tylko w jaki sposób to robimy. Ludzie, którzy przychodzą dziś do związków zawodowych was znają i wam ufają, ponieważ to wy ich zorganizowaliście. Jesteście następnym pokoleniem liderów związkowych – podsumował spotkanie Stephen Benedict, szef GOA.

Według danych MKZZ, uzwiązkowienie na świecie wynosi około 7%, natomiast w Polsce około 10%. To oznacza, że około 90% pracujących nie jest zorganizowana w związkach zawodowych.

(źródło: www.solidarnosc.org.pl)