Jest ustawa: Odpis na ZFŚS wzrasta o prawie 280 zł

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U.2020.278), która w art. 46 stanowi, że:
„W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) po art. 5h dodaje się art. 5i w brzmieniu:
„Art. 5i. W 2020 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”.
 
W związku z tym odpis podstawowy na ZFŚS w tym roku wynosi 1550,36 zł – czyli wzrasta w stosunku do roku 2019 o 279,04 zł w przeliczeniu na etat.
To znacząca podwyżka odpisu, która zasili zfśs, która może zwiększyć np. wysokość tzw. „wczasów pod gruszą”.
 
Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych i art. 8 ust. 2 ustawy o zfśs) zasady wykorzystania zfśs i przyznawanie świadczeń następuje w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi – w oparciu o analizę sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 
Pominięcie uzgodnień i kryteriów socjalnych jest bardzo groźne dla pracodawcy i dla pracowników. Związki mogą wystąpić do sądu pracy o zwrot wszystkich nieprawidłowo wydanych pieniędzy na konto funduszu, ale w razie kontroli ZUS może nakazać potrącenie zaległych składek ZUS – zarówno od pracodawcy jak i od pracowników.
 
Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie znają pojęcia komisji socjalnych. Jeżeli one funkcjonują, stanowią jedynie organ opiniodawczy występujący po stronie pracodawcy.
 
Zgodnie z przepisami pracowników – zarówno zrzeszonych, jak i nie zapisanych do związków zawodowych – reprezentują wyłącznie związki zawodowe, które w sprawach świadczeń występują jako równoprawnych partner.
 
Jeżeli w funduszu socjalnym w Twoim sądzie lub prokuraturze dostrzegasz nieprawidłowości – zgłoś to jak najszybciej swojemu związkowi zawodowemu, który jako jedyny ma kompetencje by prowadzić w tym zakresie rokowania z pracodawcą.