MOBBING W SĄDACH DO ROZWIĄZANIA SYSTEMOWEGO

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa od dłuższego czasu zabiega o wprowadzenie rozwiązań systemowych ograniczających skutki związane z przeciążeniem pracą i narażeniem na stres. Odpowiedzią na liczne monity jest powołanie przez Ministra Sprawiedliwości zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych.

Z doświadczenia i obserwacji wynika, że w wielu sądach praktycznie nie zapobiega się powstawaniu zjawiska mobbingu, a wprowadzanie licznych polityk antymobbingowych okazuje się pozorowaniem takich działań. Wdrażane instrukcje i dokumenty często nie są przygotowywane przez specjalistów, składy tzw. komisji antymobbingowych w sądach tworzone są w drodze decyzji dyrektorów i prezesów, często wyłącznie spośród reprezentantów pracodawcy.

Ministerialny zespół ma za zadanie opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i zjawiskom mobbingu w sądach powszechnych. Przewodniczącym zespołu został wiceminister Łukasz Piebiak. Zespół ma możliwość zapraszania do prac osoby spoza swojego składu.

Przypomnijmy, że badania przeprowadzone w ramach projektu TEMIDA2015 pokazały przerażający obraz polskich sądów, w których aż 70% pracowników wykonuje obowiązki w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu.