Umowa na zastępstwo

Po zmianach przepisów dotyczących umów o pracę, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, kodeks pracy nie przewiduje już odrębnego rodzaju umowy o pracę, jaką była umowa na zastępstwo.

Umowa na zastępstwo zawierana jest wtedy, gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, jest chory lub podlega rehabilitacji. Po zmianach przepisów dotyczących umów o pracę, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, kodeks pracy nie przewiduje już odrębnego rodzaju umowy o pracę, jaką była umowa na zastępstwo. Umowa na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności jest umową o pracę na czas określony i stosuje się do niej wszystkie przepisy prawa pracy dotyczące tych umów, oprócz przepisu, który stanowi, że limitu ilościowego (3 umowy) oraz czasowego (33 miesiące) nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. Umowa na czas określony jest umową terminową i w związku z tym termin jej rozwiązania musi być wskazany w jej treści, a sama umowa powinna być sporządzona pisemnie. Jeżeli natomiast pracodawca nie zawarł umowy w formie pisemnej, ma obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi ustaleń co do: stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Najpóźniej musi to zrobić w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, w przeciwnym razie złamie prawo i zostanie ukarany mandatem przez PIP. Zakres zadań opisany w umowie o pracę powinien być zbliżony do zakresu zadań pracownika zastępowanego, choć jest możliwe wprowadzenie pewnych zmian. Nowelizacja kodeksu pracy zrównała okres wypowiedzenia dla osób zatrudnionych na umowach na czas określony i na czas nieokreślony i jest on uzależniony od okresu zatrudniania u danego pracodawcy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy czy zawartej umowy. Sprawia to, że pracownicy mają większą stabilizację zatrudnienia, której nie mieli przy umowie na czas określony zawartej nawet na wiele lat. Natomiast w przypadku otrzymania wypowiedzenia, pracownik nie ma już obowiązku świadczenia pracy, jednakże zachowuje nadal prawo do wynagrodzenia. (AK)