WIEŚCI Z SĄDÓW

Komisja MOZ – zaopiniowała projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego. Projekt dostosowuje minimalne wynagrodzenie zasadnicze wszystkich grup pracowników sądów do nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, które od stycznia będzie wynosiło 2 tys. brutto. – Jako niesatysfakcjonującą oceniamy propozycję określenia kolejny raz minimalnego wynagrodzenia zasadniczego urzędników i pracowników sądów na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskazujemy na konieczność zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego dla poszczególnych grup stanowisk wskazanych w projekcie rozporządzenia, bowiem skoro maksymalne wynagrodzenia zasadnicze dla poszczególnych grup stanowisk różnią się znacznie, to także wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup powinna zostać zróżnicowana. Wskazać należy, że zakres kompetencji, odpowiedzialności i decyzyjności w poszczególnych grupach stanowisk jest różny i w związku z tym określanie minimalnej płacy zasadniczej dla wszystkich grup stanowisk na identycznym poziomie jest niewłaściwe – czytamy w stanowisku MOZ NSZZ „S” PS.

Koordynatorzy MOZ NSZZ „S” PS – koniec roku wiązał się ze zwiększeniem w sądach planów finansowych z przeznaczeniem środków na wypłatę nagród, a w niektórych sądach premii. Koordynatorzy w wielu sądach brali udział w uzgodnieniach dotyczących zasad podziału tych środków. W wielu sądach – w celu wprowadzenia transparentnych zasad i uregulowania kryteriów wprowadzono regulaminy nagradzania (art. 27 ustawy o zz). Wielu dyrektorów wyraziło zainteresowanie wprowadzeniem takiego rozwiązania w przyszłości. Jasne zasady przyznawania nagród stanowią podstawę do tego, by pełniły one rolę motywacyjną. Tylko wtedy pracownik wie, jak zmodyfikować swoje postępowanie w pracy, by móc w przyszłości (w przypadku istnienia środków finansowych) zostać docenionym za swoją pracę. Niestety, wciąż w wielu sądach pracodawcy nie byli otwarci na wypełnianie obowiązku obligatoryjnych uzgodnień. Są też sądy, w których trudny proces uzgodnień wykorzystywany jest przez władze sądów do prowadzenia działalności mającej na celu zniechęcanie pracowników do wstępowania do organizacji związkowej. Takie sytuacje zgłaszane są Komisji Międzyzakładowej i poddawane analizie. W uzasadnionych przypadkach podejmowane są stosowne kroki prawne.

SA w Krakowie – w dniu 26 października odwołano dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie. W dniu 14 grudnia Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego dyrektora Andrzeja P., główną księgową Martę K., byłego dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa Marcina B. oraz dwóch przedsiębiorców. W komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy, że ze śledztwa wynika, iż w latach 2013-16 Sąd Apelacyjny w Krakowie zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług w postaci analiz i opracowań, płacąc za nie przeciętnie po kilkadziesiąt tys. zł, ale nie ma dowodów, że analizy i opracowania w ogóle powstały. – W Sądzie Apelacyjnym w Krakowie brak jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby realizację zawartych umów. Wartości usług bądź zakupów, będących przedmiotem zamówień składanych przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, nie przekraczały kwoty 30 tysięcy euro. Pozwalało to na podejmowanie decyzji o składaniu zamówień przez dyrektora sądu, z pominięciem procedury przetargowej – wyjaśniło biuro prasowe PK. Dyrektor i główna księgowa są podejrzani o przekroczenie uprawnień i przywłaszczenie 10,4 mln zł – podała prokuratura. Dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa miał przywłaszczyć 758,6 tys. zł . Takie przestępstwo zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Dyrektor sądu jest też podejrzany o przyjęcie od jednego z przedsiębiorców korzyści majątkowej – 30 tys. zł, a księgowa – 20 tys. złotych, w postaci komputera, telefonu, zegarka oraz opłacenia kosztów pięciu pobytów u kosmetyczki – podała prokuratura. Takie przestępstwa zagrożone są taką samą karą – od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Katarzyna N. jest podejrzana o przywłaszczenie prawie 4,2 mln zł, a Jarosław T. – prawie 5,5 mln zł. Prokuratura podejrzewa mężczyznę o wręczenie korzyści majątkowej dyrektorowi sądu. (www.tvn24.pl)

SO we Wrocławiu – po wynikach audytu doszło do ujawnienia nieprawidłowości w budżecie sądu. Księgowej z tego sądu postawiono zarzuty i tymczasowo aresztowano. Podejrzewana jest o to, że z kasy sądu wypłaciła na własne konta kwotę ponad miliona złotych. Dyrektor sądu została odwołana. Obecnie toczy się procedura konkursowa na stanowiska głównego księgowego i dyrektora tego sądu.

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – doszło do zmiany na stanowiskach koordynatorów. Za pracę bardzo dziękujemy Ani Nastaj, która zakończyła swoją wieloletnią pracę w sądownictwie. Koordynatorem obecnie jest Darek Kadulski, a zastępcą Iwona Mikołajczyk.

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – na skutek wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z urzędnikiem sądowym zawisła sprawa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Sąd pracy przesłuchał świadków pozwanego – w tym kierownika i jego zastępcę. Urzędniczka, z którą rozwiązano stosunek pracy jest reprezentowana przez pełnomocnika zapewnionego przez MOZ NSZZ „S” PS. Powódka od samego początku wspierana jest przez organizację związkową. Pierwszym krokiem było niezwłoczne poinformowanie jej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Uważamy, że jest to jeden z podstawowych przywilejów osób zrzeszonych w organizacjach związkowych, pozwalający przygotować się na trudny okres. Zatajenie takiej informacji przed członkiem związku jest sprzeniewierzeniem się wszelkim zasadom związkowym i stawia organizację związkową w pozycji sojusznika pracodawcy w  procesie zmierzającym do definitywnego rozwiązania stosunku pracy.

SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie – doszło do zmian na stanowisku koordynatorów – koordynatorem jest Darek Kadulski, a zastępcą Iwona Mikołajczyk.

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – doszło do zmian na stanowiskach koordynatorów – koordynatorem jest Darek Kadulski, a zastępcami Iwona Mikołajczyk i Magda Mroczek-Stachowiak.

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – przeciwdziałanie mobbingowi – W poprzednich numerach informowaliśmy o tym, że MOZ NSZZ „S” PS interweniowała w sprawie obowiązku przeciwdziałania mobbingowi – wynikającego z art. 943 § 1 k.p. Niedługo po interwencji w sądzie zorganizowane zostały szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników sądów. Zbieżność terminów zdecydowanie nieprzypadkowa. Organizacja związkowa wystąpiła również z pismem informującym o innych – licznych i niepokojących nieprawidłowościach. Oczekujemy na odpowiedź dyrektora sądu. W sądzie tym wprowadzona została także procedura antymobbingowa, którą należy ocenić jako daleko odbiegającą od ideału. Wkrótce zajmiemy się tym tematem.

SR w Tarnowskich Górach – Pomimo różnicy zdań dotyczących wysokości świadczeń udało się uzgodnić treść nowego regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który z dniem 1 stycznia zastąpi tekst z 1998 roku. Prace nad jego treścią rozpoczęła powołana w połowie tego roku nowa komisja socjalna. Gotowy projekt został przedstawiony pracodawcy, który ostateczną jego wersję uzgodnił z przedstawicielami związków zawodowych. Kontrowersje dotyczyły paczek dla dzieci z okazji Mikołaja. Ostatecznie to sami uprawnieni zdecydują, czy chcą otrzymać paczkę czy ekwiwalent pieniężny. Podziękowania należą się wszystkim tym, którzy brali udział w tworzeniu nowego regulaminu. Członkowie komisji od samego początku nabrali wiatru w żagle, żeby stworzyć coś z niczego. Także podziękowania dla Pracodawców, którzy bez uprzedzeń pozwolili przedstawić stanowisko Komisji i związków oraz służyli pomocą, żeby treść regulaminu była dopracowana pod każdym względem.