Zwolnienie dyscyplinarne – orzecznictwo

171/14 zajął stanowisko, że pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie tego samego zdarzenia, za które nałożył na pracownika karę porządkową. Może to zrobić zawsze, jeśli naruszenie obowiązków pracowniczych jest znaczące i jest przekonany o niemożności dalszego zatrudniania pracownika. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę dyscyplinarną za nieprzestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, jak i usprawiedliwiania nieobecności (art. 108 k.p.). Karą dyscyplinarną może być: upomnienie, nagana lub kara pieniężna. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia możliwe jest za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie umowy o pracę nie jest karą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować wobec pracownika karę porządkową, jak i zwolnić dyscyplinarnie, nawet jeśli podstawą będzie to samo przewinienie pracownicze. (gazetaprawna.pl)