Wakacje w wydziałach KRS

Dwoje autorów niniejszego artykułu pracuje w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego od początku jego powstania – czyli od 2001 roku. Obserwujemy i osobiście doświadczamy tego, jak wzrasta ilość spraw wpływających do KRS oraz jak w postępie geometrycznym przybywa obowiązków związanych ze zmianami przepisów i wdrażanymi przez kolejnych ministrów nowymi rozwiązaniami. Na własnej skórze odczuwamy niedociągnięcia całego systemu, niedoskonałość (to eufemizm) systemów informatycznych. Własne obserwacje…

Czytaj

Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy

23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia, co do sposobu ich realizacji. Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy –…

Czytaj

Odszkodowanie dla dyskryminowanego pracownika

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (Kodeks Pracy, art. 183d). Sąd Najwyższy w powiększonym składzie rozpoznawał przekazane mu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: Czy warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania, o którym mowa jest w art. 183d k.p. jest wcześniejsze wniesienie przez niego odwołania…

Czytaj

Ochrona pracowników sygnalizujących nieprawidłowości

Jak wynika z referatu sekretariatu Grupy Państw Przeciwko Korupcji – GRECO, ochrona prawna pracowników ujawniających określone informacje w interesie publicznym – tzw. sygnalistów stanowi międzynarodowy wymóg wynikający między innymi z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003) oraz Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji Rady Europy (1999). Dokonując oceny stanu wdrażania Konwencji w Polsce, uznano, iż poziom ochrony…

Czytaj

Nadgodziny urzędnik w TK

Obowiązujące przepisy znacząco różnicują sytuację pracowników świadczących pracę w sektorze prywatnym i państwowym. Wielu urzędników za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje niższe wynagrodzenie. W takiej sytuacji znajdują się również urzędnicy sądów. Zgodnie z art. 151 §1 pkt 1 i 2 k.p. praca w godzinach nadliczbowych możliwa jest w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub…

Czytaj

Godziny nadliczbowe, których brak

„W sądach nie ma pracy w godzinach nadliczbowych” – zawsze tak słyszymy, a jednak praca musi być wykonana, statystyki są coraz bardziej rozbudowane, coraz mniej czasu na ich przygotowanie i wydawałoby się, że wszystko funkcjonuje dobrze, bo powierzone zadania wykonywane są na bieżąco. Jednakże nikt nie pyta: „kiedy to robicie???”, tym bardziej że są problemy kadrowe. Ano tak to się dzieje drogi czytelniku,…

Czytaj

Przerwa w pracy

Jak długo może trwać przerwa w pracy i komu przysługuje? Prawo do wypoczynku jest jednym z bardziej istotnych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy gwarantują każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę prawo do przerwy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik musi być świadomy, że jest to m.in.przerwa na posiłek, dla pracujących przed monitorem, na karmienie dziecka, w pracy monotonnej, a w szczególności obowiązkowa przerwa pracownicza. Przerwa ta…

Czytaj

Gdy pracodawca bierze odwet na działaczu związkowym

Nr 2(2) maj 2016 r. W codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji nie tylko z perspektywy pracowników. Równie często relacjonują oni przypadki nierównego traktowania ze względu na przynależność związkową. Jak wynika z obserwacji Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które od kilku lat prowadzi szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji dla przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, w swojej codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji…

Czytaj

Sąd pracy zmienił ocenę urzędnikowi sądowemu

Nr 2(2) maj 2016 r. Ocena wystawiona przez dyrektora sądu nie jest ostateczna. Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach toczyło się postępowanie o zmianę okresowej oceny kwalifikacyjnej. Powódka zatrudniona w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, na stanowisku starszego sekretarza sądowego, otrzymała ocenę zadowalającą. Powodem miało być korzystanie ze zwolnień lekarskich co, zdaniem pracodawcy, miało dezorganizować pracę sekretariatu. Urzędniczka twierdzi, że z wyprzedzeniem informowała…

Czytaj

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

źródło: solidarnoscfiat.pl

Nr 1(1) kwiecień 2016 r. Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców m.in. obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników i ich rodzin (art. 16 i 94 pkt 8 k.p.). Jednym z podstawowych środków wypełnienia tego obowiązku jest tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Fundusz ten stanowią środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, które mogą być wypłacane pracownikom na cele określone w ustawie o zfśs.…

Czytaj
1 2 3 4