Ochrona pracowników sygnalizujących nieprawidłowości

Jak wynika z referatu sekretariatu Grupy Państw Przeciwko Korupcji – GRECO, ochrona prawna pracowników ujawniających określone informacje w interesie publicznym – tzw. sygnalistów stanowi międzynarodowy wymóg wynikający między innymi z postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (2003) oraz Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji Rady Europy (1999). Dokonując oceny stanu wdrażania Konwencji w Polsce, uznano, iż poziom ochrony…

Czytaj

Nadgodziny urzędnik w TK

Obowiązujące przepisy znacząco różnicują sytuację pracowników świadczących pracę w sektorze prywatnym i państwowym. Wielu urzędników za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje niższe wynagrodzenie. W takiej sytuacji znajdują się również urzędnicy sądów. Zgodnie z art. 151 §1 pkt 1 i 2 k.p. praca w godzinach nadliczbowych możliwa jest w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub…

Czytaj

Godziny nadliczbowe, których brak

„W sądach nie ma pracy w godzinach nadliczbowych” – zawsze tak słyszymy, a jednak praca musi być wykonana, statystyki są coraz bardziej rozbudowane, coraz mniej czasu na ich przygotowanie i wydawałoby się, że wszystko funkcjonuje dobrze, bo powierzone zadania wykonywane są na bieżąco. Jednakże nikt nie pyta: „kiedy to robicie???”, tym bardziej że są problemy kadrowe. Ano tak to się dzieje drogi czytelniku,…

Czytaj

Przerwa w pracy

Jak długo może trwać przerwa w pracy i komu przysługuje? Prawo do wypoczynku jest jednym z bardziej istotnych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy gwarantują każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę prawo do przerwy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik musi być świadomy, że jest to m.in.przerwa na posiłek, dla pracujących przed monitorem, na karmienie dziecka, w pracy monotonnej, a w szczególności obowiązkowa przerwa pracownicza. Przerwa ta…

Czytaj

Gdy pracodawca bierze odwet na działaczu związkowym

Nr 2(2) maj 2016 r. W codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji nie tylko z perspektywy pracowników. Równie często relacjonują oni przypadki nierównego traktowania ze względu na przynależność związkową. Jak wynika z obserwacji Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które od kilku lat prowadzi szkolenia z przeciwdziałania dyskryminacji dla przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, w swojej codziennej działalności związkowcy spotykają się z tematem dyskryminacji…

Czytaj

Sąd pracy zmienił ocenę urzędnikowi sądowemu

Nr 2(2) maj 2016 r. Ocena wystawiona przez dyrektora sądu nie jest ostateczna. Przed Sądem Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach toczyło się postępowanie o zmianę okresowej oceny kwalifikacyjnej. Powódka zatrudniona w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, na stanowisku starszego sekretarza sądowego, otrzymała ocenę zadowalającą. Powodem miało być korzystanie ze zwolnień lekarskich co, zdaniem pracodawcy, miało dezorganizować pracę sekretariatu. Urzędniczka twierdzi, że z wyprzedzeniem informowała…

Czytaj

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

źródło: solidarnoscfiat.pl

Nr 1(1) kwiecień 2016 r. Obowiązujące przepisy nakładają na pracodawców m.in. obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników i ich rodzin (art. 16 i 94 pkt 8 k.p.). Jednym z podstawowych środków wypełnienia tego obowiązku jest tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs). Fundusz ten stanowią środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, które mogą być wypłacane pracownikom na cele określone w ustawie o zfśs.…

Czytaj
1 2 3 4