Od czerwca 2017 wypowiedzenie na e-mail

Wypowiedzenie przez pocztę elektroniczną? Do konsultacji społecznych trafił projekt dot. elektronicznych dokumentów i archiwów pracowniczych. Projekt zakłada, że pracodawca będzie mógł wysłać pracownikowi wypowiedzenie, jak i zwolnienie dyscyplinarne pocztą elektroniczną. Pracownik będzie mógł uniknąć tak doręczonego zwolnienia tylko wtedy, gdy udowodni, że nie miał dostępu do internetu lub leżał w szpitalu w śpiączce. Po zmianach będzie również można podpisać umowę o pracę w formie elektronicznej Obecnie…

Czytaj

Lista obecności a karta ewidencji czasu pracy

Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych, który powinien zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika oraz podpisy pracownika w każdym dniu obecności w pracy. W świetle art. 149 Kodeksu pracy na każdym pracodawcy niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. Pracodawca ma także obowiązek ustalić w regulaminie pracy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia…

Czytaj

OCENY PRACOWNICZE

Postępowanie w sprawie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników sądowych zostało uregulowane w art. 8 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a jedynym aktem wykonawczym w tym przedmiocie jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.12.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. Zgodnie z § 3 ust. 2 tegoż rozporządzenia wzór arkusza oceny kwalifikacyjnej…

Czytaj

OD MAJA ZMIANY W CZASIE PRACY CIĘŻARNYCH I KARMIĄCYCH

KOBIETY CIĘŻARNE 1 maja 2017 roku wejdą w życie przepisy wydłużające pracę kobiet ciężarnych przy monitorach ekranowych. Z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią wynika, że pracownica, która spodziewa się dziecka, będzie miała 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym. Proponowana zmiana jest przede…

Czytaj

Pracodawcy RP chcą zmian przepisów BHP

Eksperci będą pracować nad zmianą obowiązujących regulacji prawnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zespół ds. BHP Pracodawców RP zrzesza ekspertów zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Przewodniczącym Zespołu ds. BHP został Rafał Hrynyk z Działu Badań i Rozwoju spółki 3M Wrocław. W pracach Zespołu uczestniczą m.in. Tadeusz Zając oraz Witold Polkowski, eksperci Pracodawców RP specjalizujący się…

Czytaj

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Z nowoczesnej formy zaświadczania o niezdolności pacjenta do pracy lekarze korzystają niechętnie. Na blisko 7 mln zwolnień wystawionych do kwietnia br. niespełna 2% zostało wystawionych w ten sposób. Do końca 2017 r. lekarze orzekający o niezdolności do pracy mogą wystawiać zwolnienia lekarskie na papierowych drukach ZUS ZLA lub na ich odpowiednikach elektronicznych wystawianych w systemie informatycznym. Od początku roku 2018 możliwe będzie wystawianie wyłącznie zwolnień elektronicznych. Z nowoczesnej…

Czytaj

Umowa na zastępstwo

Po zmianach przepisów dotyczących umów o pracę, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, kodeks pracy nie przewiduje już odrębnego rodzaju umowy o pracę, jaką była umowa na zastępstwo. Umowa na zastępstwo zawierana jest wtedy, gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, jest chory lub podlega rehabilitacji. Po zmianach przepisów dotyczących umów o pracę, które weszły w życie 22 lutego 2016 roku, kodeks pracy nie przewiduje…

Czytaj

Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu bezpłatnego?

Kwestię urlopu bezpłatnego reguluje art. 174 § 1 kodeksu pracy. Udzielany on jest na wniosek pracownika i jest to czasowe zwolnienie pracownika od świadczenia pracy. W okresie takiego urlopu pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia i nie jest to czas wliczony do okresu pracy, od którego zależą świadczenia pracownicze. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2004 r. (III PK 42/04, OSNP 2005/6/77) wskazał, że wniosek pracownika o urlop bezpłatny oraz jego…

Czytaj

Dyrektorzy do zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmienić pozycję ustrojową dyrektorów sądów. Zmiany dotyczą przepisów umożliwiających łatwiejsze powoływanie i odwoływanie dyrektorów przez ministra sprawiedliwości oraz rezygnacja z konkursów. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości projektowane zmiany mają na celu „uporządkowanie systemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu…

Czytaj

Wakacje w wydziałach KRS

Dwoje autorów niniejszego artykułu pracuje w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego od początku jego powstania – czyli od 2001 roku. Obserwujemy i osobiście doświadczamy tego, jak wzrasta ilość spraw wpływających do KRS oraz jak w postępie geometrycznym przybywa obowiązków związanych ze zmianami przepisów i wdrażanymi przez kolejnych ministrów nowymi rozwiązaniami. Na własnej skórze odczuwamy niedociągnięcia całego systemu, niedoskonałość (to eufemizm) systemów informatycznych. Własne obserwacje…

Czytaj

Ruszają prace nad nowym kodeksem pracy

23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Po zakończeniu posiedzenia Komisji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy. Na posiedzeniu ustalano projekt planu i harmonogramu prac Zespołu, a także podjęto uzgodnienia, co do sposobu ich realizacji. Pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy –…

Czytaj

Odszkodowanie dla dyskryminowanego pracownika

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (Kodeks Pracy, art. 183d). Sąd Najwyższy w powiększonym składzie rozpoznawał przekazane mu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: Czy warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania, o którym mowa jest w art. 183d k.p. jest wcześniejsze wniesienie przez niego odwołania…

Czytaj
1 2 3 4