Oceny okresowe

Mam prośbę do Czytelników, by wypowiedzieli się czy w Waszych sądach oceny pracownicze robi firma zewnętrzna. W naszym sądzie pojawiło się nowatorskie rozwiązanie. Każdy pracownik dostanie ankietę, w której trzeba będzie wskazać 5 osób, które nas mają ocenić. Oceny dostanie firma zewnętrzna, która ma dokonać ostatecznej oceny. Kompletnie tego nie rozumiemy. Czy mogą nasze dane i oceny iść do jakiś zewnętrznych firm?
Napiszcie też, czy w Waszych sądach oceny mają na cokolwiek wpływ?
Agnieszka (nazwisko do wiadomości redakcji)

Od redakcji:
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1241) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury (Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1838, ze zm.) oceny urzędników dokonują odpowiednio dyrektorzy sądów i prokuratorzy. Podmioty te powołują też komisje kwalifikacyjne, które uczestniczą w ocenie pracowników. Komisja kwalifikacyjna składa się z 3 do 4 osób. W skład komisji powoływanej w sądzie wchodzą pracownicy wyznaczeni przez właściwego dyrektora sądu. Jeżeli ocenie podlega członek komisji, jest on wyłączany z jej składu, a w jego miejsce powołuje się innego członka. Dokonując oceny, dyrektor sądu lub prokurator powinien wziąć pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego oraz komisji.

Zatem wydaje się niedopuszczalne powoływanie zewnętrznych podmiotów do wykonywania obowiązku okresowej oceny urzędników. W przypadku takich praktyk należy zwrócić się do działających w danym sądzie związków zawodowych, które powinny podjąć stosowne działania zmierzające do usunięcia naruszeń przepisów.