Sądowe kozły ofiarne

Kilka lat temu jeden z ministrów sprawiedliwości uznał za stosowne nakazać wszystkim urzędnikom sądowym skończenie studiów wyższych. Konsekwencje niezdobycia wyższego wykształcenia w przepisowym terminie były niebagatelne, wiązały się bowiem z utratą pracy. Rzesze urzędników sądowych ruszyły na studia, zahaczając po drodze o oddziały administracyjne swoich sądów z pytaniem o możliwość refundacji kosztów dalszego kształcenia. Rozwiązania w sądach były rozmaite. W moim…

Czytaj

Konferencja we Wrocławiu

Stowarzyszenie Zdrowa Praca wraz z MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym, organizują konferencję pt. „Zdrowie Pracowników a Efektywność Organizacji”. Odbędzie się ona w czasie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, który tradycyjnie przypada w 43. tygodniu roku. Konferencja jest oficjalnym wydarzeniem trwającej obecnie europejskiej kampanii społecznej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Stanowi również kontynuację działań podjętych przez Stowarzyszenie na rzecz poprawy warunków pracy i…

Czytaj

Żółte kartki dla sądów

– Sądy powinny zatrudniać wyłącznie własnych pracowników. Chociażby ze względu na to, że są w nich przechowywane dane wrażliwe obywateli. Sytuacja, w której np. za ochronę sądu odpowiedzialny jest pracownik przypadkowej firmy zewnętrznej, który jednego dnia pracuje w sądzie, a drugiego w supermarkecie jest niedopuszczalna – podkreśla Edyta Odyjas. Instytucje publiczne, a zwłaszcza Sądy, powinny stać na straży prawa i przyczyniać się do kreowania odpowiednich standardów etycznych…

Czytaj

Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu bezpłatnego?

Kwestię urlopu bezpłatnego reguluje art. 174 § 1 kodeksu pracy. Udzielany on jest na wniosek pracownika i jest to czasowe zwolnienie pracownika od świadczenia pracy. W okresie takiego urlopu pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia i nie jest to czas wliczony do okresu pracy, od którego zależą świadczenia pracownicze. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2004 r. (III PK 42/04, OSNP 2005/6/77) wskazał, że wniosek pracownika o urlop bezpłatny…

Czytaj

O kuratorach w ministerstwie

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

MS Ministerstwo Sprawiedliwości – we wrześniu reprezentanci MOZ NSZZ „S” PS, Edyta Odyjas i Barbara Makowska-Adamaszek spotkali się z podsekretarzem stanu Patrykiem Jakim. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim problemom kuratorów, m.in. problemom związanym z  zespołami interdyscyplinarnymi i nierównym obciążeniem pracą.

Czytaj

Po inspekcji PIP w SR Kraków-Krowodrza

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie – po kontroli PIP – Po przeprowadzeniu kontroli Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do dyrektora wniosek o przestrzeganie obowiązku informowania okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego, wskazano także, że pracodawca ten powinien prowadzić spór zbiorowy z MOZ NSZZ „S” PS. Solidarność w dn. 11.05.2016 r. złożyła w SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wniosek o podjęcie rokowań w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.…

Czytaj

„Solidarność” pyta o przeciwdziałanie mobbingowi

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – przeciwdziałanie mobbingowi –  W ubiegłym miesiącu MOZ NSZZ „S” PS wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest  w tamtejszym sądzie obowiązek przeciwdziałania mobbingowi – wynikający z art. 943 § 1 k.p. Zgodnie z zapewnieniem dyrektora, w sądzie tym w 2010 roku przeprowadzono dla pracowników sądu…

Czytaj

Solidarność pyta o instruktaże stanowiskowe

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystąpiła w ubiegłym miesiącu do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest obowiązek przeprowadzania z zatrudnianymi pracownikami szkoleń bhp na stanowisku pracy. Obowiązek taki wynika z przepisu § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa…

Czytaj

Sprostowanie

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

Nie jest zgodna z prawdą informacja o tym, że nie przyniosła skutku interwencja Koordynatora i Kierownika Sekretariatu dotycząca działania lotnych związków chemicznych, która ukazała się na łamach „Gazety Sądowej numer (4) wrzesień” w dziale zatytułowanym „Nasze Działania” („Gazeta Sądowa Nr 4(4)/2016 str. 24”). Koordynator organizacji związkowej w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nie interweniował w tej sprawie, natomiast w odpowiedzi na zgłoszenie Kierownika Sekretariatu, zostały podjęte natychmiastowe działania…

Czytaj
1 2 3