Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie – siła w ludziach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie stale współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, lokalnymi samorządami, organizacjami pracodawców, jak i z przedstawicielami związków zawodowych. Spektrum działania jest dosyć szerokie, m.in. badanie katastrof i wypadków, czasu pracy, wykroczeń, służby zdrowia, prawa pracy, kontrola legalności zatrudnienia. W każdej dziedzinie są zatrudniani specjaliści, którzy wykazują się inicjatywą i chęcią działania. Ich samodzielność przedkłada się na pracę całego zespołu przy rozwiązywaniu skomplikowanych spraw. Co roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie rejestrowanych jest ok. 3 000 skarg i wniosków. OIP współpracuje z prokuraturą i sądami. Dzięki takim działaniom jeden z pracodawców, który zalegał z wypłaceniem swoim pracownikom wynagrodzenia, otrzymał maksymalnie wysoką karę grzywny w wysokości 30 000 złotych.

Coraz częściej pojawiają się skargi o mobbing i dyskryminację, które czasami są sporym wyzwaniem dla inspektorów. OIP korzysta również z nowych, innowacyjnych rozwiązań i narzędzi prewencji. Swoje dyżury pełni w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, inspektorzy udzielają porad z zakresu prawa pracy, w 2015 roku udzielono ich 185 200. Udzielane są także porady podczas szkoleń, targów, czy specjalnie organizowanych akcji. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził akcję bhp we współpracy z MPK S.A. w Krakowie, propagując działania prewencyjne okręgu. Akcja polegała na emitowaniu filmu w autobusach i tramwajach o przygodach pracownika, który wpadł w tarapaty na skutek nieuwagi i nieznajomości przepisów prawa. Film oglądało codziennie 200 000 osób. Corocznie inspektorat przeprowadza również 100 kontroli dotyczących stref i miejsc niebezpiecznych, prac na wysokości i nadzoru nad pracownikami. Od wielu też lat krakowski inspektorat współpracuje ze słowacką inspekcją pracy, nadto zawarł porozumienia o współpracy m.in. z AGH, Politechniką Krakowską, prokuraturą apelacyjną, komendą wojewódzką policji, strażą pożarną, nadzorem budowlanym i innymi podmiotami. Z każdym z nich realizowane są działania prewencyjne, kontrole i szkolenia.