34 MILIONY NA WZROST FUNDUSZU PŁAC W SĄDACH

W dniu 18 maja br. odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak udało nam się dowiedzieć, głównym tematem spotkania był podział środków z powstałych oszczędności na wzrost wynagrodzeń. Oszczędności pochodzą z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 i opiewają na kwotę blisko 34 mln złotych. Mają one zostać rozdysponowane na trzy główne cele. Pierwszym jest wsparcie finansowe dla Sądu Okręgowego w Warszawie, którego sytuacja kadrowa określana jest jako katastrofalna i grozi paraliżem sądu. Na ten cel wyasygnowane zostanie ok. 10 mln złotych. Kwota ok. 22,3 mln złotych przeznaczona zostanie na niestałe składniki wynagrodzeń w sądach wszystkich apelacji (nagrody). Ta kwota skierowana jest nie tylko do asystentów, urzędników i innych pracowników sądów, ale też do specjalistów OZSS. Podział środków będzie proporcjonalny do stanu zatrudnienia w apelacjach sądowych. Kwotę 1,5 mln złotych zarezerwowano na dodatki specjalne dla konsultantów krajowych i mniejszych administratorów, których zadania dodatkowe obejmują prace na rzecz ogólnopolskiego funkcjonowania systemu ZSRK. Nie będą zatem przyznawane pracownikom etatowo zatrudnionym przy tych zadaniach. Monitoring przyznawania tych dodatków prowadzony będzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a ich dystrybucja odbywała się będzie – jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie – według zaakceptowanej przez ministra tabeli widełkowej, w której np. dla konsultantów przewidziano dodatek między 500 a 1400 złotych miesięcznie w cyklach kwartalnych. Konieczność przyznania dodatkowych środków uzasadniona jest poziomem płac na rynku IT oraz tym, że zatrudnianie zewnętrznych specjalistów jest bardziej kosztowne. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała nieprawidłowy model zatrudniania do tych zadań osób na podstawie umów o zlecenie. Środki dotyczą konsultantów krajowych i pojedynczych administratorów, którzy mają zwiększone z tego tytułu zakresy obowiązków.

W trakcie spotkania podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – pan Michał Wójcik podziękował „S” Pracowników Sądownictwa za zaangażowanie w obronę budżetu sądów, który miał zostać pomniejszony w związku z potrzebą utworzenia dwóch izb w Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, że przed Świętami Wielkanocnymi „S” Pracowników Sądownictwa zorganizowała akcję wysyłania życzeń do Minister Finansów, w których zwracała uwagę na problemy kadrowo-płacowe pracowników sądów powszechnych i kontrowersyjność decyzji o uszczupleniu środków finansowych. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, w czasie spotkania minister Wójcik zwrócił uwagę, że dzięki udzielonemu przez „S” „wsparciu w negocjacjach” część 15 Sądy Powszechne zostanie tylko nieznacznie obciążona.

Są też zabezpieczone środki na wzrost wynagrodzeń kuratorów zawodowych. Kierownictwo ministerstwa zdecydowało o podniesieniu mnożników wynagrodzeń tej grupy zawodowej, a stosowne przepisy już są na etapie prac legislacyjnych.

Przedstawiciele ministerstwa zadeklarowali, że wraz z pojawianiem się nowych oszczędności kontynuowane będą dalsze spotkania ze związkami zawodowymi.
Przedstawiciele związków zwracali też uwagę ministerstwa na bieżące problemy pracowników sądów m.in. w obszarze prowadzenia obowiązkowych uzgodnień z dyrektorami i prezesami dotyczących zasad podziału środków na wynagrodzenia, ale także potrzeby rozwiązania systemowego odpowiedniego wynagradzania za pełnione dyżury w wydziałach karnych i rodzinnych. Temat ten ma się stać przedmiotem dalszych analiz ministerstwa.