Ministerstwo kontroluje apelację gdańską

Z materiałów przekazanych nam przez Czytelników wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło kontrolę dotyczącą sposobu rozdysponowania środków na podwyżki w sądach apelacji gdańskiej. Jak wynika z pisma Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skierowanego 5 lipca do dyrektorów ośmiu podległych sądów, kontrola jest skutkiem skarg pracowników sądów okręgowych w Bydgoszczy i Gdańsku oraz sądów rejonowych w Bytowie, Gdańsku Północ, Inowrocławiu, Malborku, Miastku, Starogardzie Gdańskim, Tucholi i Wejherowie. Jednocześnie Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zobowiązał adresatów pisma do poinformowania podległych pracowników o prowadzonej kontroli. O problemach związanych z podziałem środków na podwyżki wynagrodzeń w apelacji gdańskiej pisaliśmy na bieżąco w poprzednich numerach naszego miesięcznika. MOZ NSZZ „Solidarność” na bieżąco informowała również ministerstwo dostrzeżonych nieprawidłowościach.

Czytaj więcej...

1.920 zł – nowa płaca minimalna od 2017 r.

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 70 zł (wzrost o 3,7%). Płaca minimalna wyniesie 1.920 zł – podał Dziennik Gazeta Prawna. Rząd swoją propozycję przedstawi w czerwcu Radzie Dialogu Społecznego. We wspólnym stanowisku związki zawodowe postulowały podniesienie płacy minimalnej do 1.970 zł. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyklucza możliwości podniesienia kwoty zaproponowanej przez resort. Wiceminister Stanisław Szwed deklaruje, że celem rządu jest ustalenie najniższego wynagrodzenia na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 45% tej kwoty. Zgodnie z danymi GUS wynagrodzenie równe minimalnej płacy pobiera 13% zatrudnionych na umowach o pracę. W roku 2011 NSZZ „Solidarność” skierował do Sejmu poprzedniej kadencji obywatelski projekt ustawy…

Czytaj więcej...

Podwyżki w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

Po równo czy z równaniem dysproporcji? Jak podzielono środki na zwiększenie wynagrodzeń w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Niedawno uzyskaliśmy informację, że w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zamiast równania dysproporcji płacowych zwiększono wynagrodzenia pracownikom o 200 złotych brutto. Taka informacja została przekazana do pracowników przez Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Sądów Powszechnych Apelacji – Monikę Kucharczyk-Wociał. – „Przygotowywane są dokumenty w tej sprawie” przekazała pracownikom dobrze poinformowana Przewodnicząca. „Gazeta Sądowa – MOZ NSZZ Solidarność PS zwróciła się więc do dyrektora tego sądu o komentarz w tej sprawie oraz przedstawienia jakimi kryteriami kierowano się przy przyznawaniu podwyżek. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że kryteria zostały uzgodnione na naradzie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorów sądów apelacyjnych,…

Czytaj więcej...

Postulaty MOZ NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa

Nr 2(2) maj 2016 r. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa prowadząc uzgodnienia dotyczące podziału środków na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w czasie spotkań z dyrektorami sądów apelacyjnych wnosiła o zaprotokołowanie następujących postulatów naszej organizacji: Zaznaczenie, ze przy indywidualnym przyznawaniu podwyżek przez pracodawców zostaną uwzględnione osoby przebywające na urlopie macierzyńskim; Umieszczenie wytycznych dla dyrektorów sądów, aby w trakcie dzielenia puli środków na podwyżki uwzględnili przeszeregowanie pracowników, którzy nabyli takie prawo (sekretarz-starszy sekretarz, protokolant – starszy protokolant itd.). Przeszeregowanie powinno nastąpić automatycznie, tj. bez potrzeby składania wniosków w tym zakresie przez pracowników; Zobowiązanie dyrektorów sądów do zmiany nazewnictwa stanowiska „woźny sądowy” na „sekretarz/sekretarka” w ramach pracowników obsługi wykonujących pracę (czynności) spełniającą…

Czytaj więcej...

Podwyżki w sądach

Nr 2(2) maj 2016 r. Ministerstwo chce przyspieszenia. W dniu 14 kwietnia MOZ NSZZ „S” PS uzyskała informację, że dyrektorzy sądów apelacyjnych otrzymali z Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej polecenie przyspieszenia podjęcia decyzji w zakresie rozdziału środków na podwyżki dla asystentów, urzędników sądowych oraz pozostałych pracowników na podległe jednostki. – Przedłużające się terminy konsultacji i uzgodnień działają na niekorzyść pracowników, powodują duże niezadowolenie, a nawet protesty – napisał dyrektor Jan Paziewski. – krańcowy termin zmiany planów nie może być późniejszy niż 20 kwietnia, a indywidualne decyzje zmieniające wynagrodzenia w poszczególnych sądach powinny zostać podjęte do końca kwietnia z wypłatami wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia br. Na skutek niezwłocznej interwencji „Solidarności”…

Czytaj więcej...

Trwają spotkania w apelacjach

Nr 1(1) Kwiecień 2016 NSZZ „Solidarność” walczy w sądach o podział środków na podwyżki. W sądach apelacyjnych trwają spotkania związków zawodowych z dyrektorami sądów apelacyjnych. Organizowane spotkania są wynikiem uzgodnień, do których doszło w dniu 16 lutego br. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektorom przypomniano o obowiązku prowadzenia z organizacjami związkowymi rokowań nt. sposobu podziału środków na podwyżki płac – co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa obecna jest na wszystkich spotkaniach. Dzięki profesjonalnym działaniom mamy możliwość współdecydowania o sposobie podziału środków. Niestety, nie we wszystkich apelacjach współpraca układa się dobrze. Poniżej kalendarium spotkań: Warszawa – 9 marca – uzgodnienia zakończone. Dokumentacja przekazana koordynatorom. Następny etap…

Czytaj więcej...

Relacja ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości

SPOTKANIEWM.S.—16.02.2016 R.—NASI NA PIERWSZYMPLANIE PO LEWEJ

Nr 1(1) Kwiecień 2016 W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z przedstawicielami MS oraz dyrektorami sądów apelacyjnych. Końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016 r. wynosi łącznie 147 .664 tys. zł. Z ramienia MOZ NSZZ S PS obecni byli: Edyta Odyjas (przewodnicząca) oraz Marcin Puźniak, Adam Nosek, Aleksandra Brzezińska i Barbara Adamaszek (zastępcy), a także pełnomocnik ds. asystentów sędziów – Michał Góra. Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej J. Paziewski zwrócił uwagę, że aktualny budżet pozwala na podniesienie wynagrodzeń średnio o ponad 10% w przeliczeniu na jeden etat. Dodatkowe środki pozyskano w związku ze sposobem rozstrzygnięcia przetargu pocztowego, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę ponad…

Czytaj więcej...

Dysproporcje płacowe w krakowskich sądach

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Pozyskane informacje wskazują na istnienie w trzech analizowanych krakowskich sądach rejonowych dysproporcji płacowych sięgających nawet 54% wynagrodzenia zasadniczego pomiędzy urzędnikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Największe dysproporcje występują w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy (średnio 33%), a najmniejsze w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza (średnio 17%). W dniu 16 lutego 2016 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie związków zawodowych z wiceministrem Ł. Piebiakiem, dyrektorami departamentów oraz dyrektorami sądów apelacyjnych. Zgodnie z postulatami MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa celem podwyżek jest przede wszystkim wyrównanie dysproporcji płacowych. Wiceminister zobowiązał dyrektorów sądów do uzgadniania zasad podziału środków z organizacjami związkowymi, a związki zawodowe poprosił o zgłaszanie wszelkich…

Czytaj więcej...

Dysproporcje płacowe sądach

fot. pixabay.com

Nr 1(1) Kwiecień 2016 Nawet 2.151 zł netto wynoszą dysproporcje płacowe pomiędzy pracownikami sądów zatrudnionymi na identycznych stanowiskach. Różnice występują pomiędzy pracownikami tego samego sądu i pracownikami różnych jednostek sądownictwa powszechnego. Tak znaczne i nieuzasadnione różnicowanie wynagrodzeń w obrębie tych samych stanowisk stanowi faktyczne naruszenie Kodeksu Pracy. Podstawę do kształtowania wynagrodzeń pracowników sądów stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 54), które w rzeczywistości w żaden sposób nie reguluje za-sad ustalania wynagrodzeń urzędników i pracowników obsługi. Trudno uznać za jakąkolwiek regulację ustalenie rozpiętości wynagrodzeń na poziomie między 1850 zł a 12000 zł dla stanowisk samodzielnych, czy między 1850 zł a 7000 zł…

Czytaj więcej...