WSPÓŁPRACA Z INSPEKCJĄ PRACY: KONTROLE W SĄDACH KONIECZNE

W dniu 30 marca br. z inicjatywy naszej organizacji odbyło się spotkanie reprezentantów MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Tematem spotkania były problemy, jakie dotykają poszczególnych grup zawodowych pracowników sądów. Z ramienia organizacji związkowej poza reprezentantami Komisji Międzyzakładowej uczestniczyli reprezentanci urzędników i innych pracowników sądów, kuratorów i asystentów sędziów. Delegacja związkowców przedstawiła inspektorom…

Czytaj

Nie stawia się domów na piasku i dziurach

Od zeszłego roku, gdy po wielu latach „posuchy” udało się wreszcie wygospodarować i wyprosić z budżetu środki na zwiększenie wynagrodzeń w sądach, dużo mówi się o „niwelowaniu dysproporcji”. Zwrot ten automatycznie nasuwa skojarzenie z zakresu geotechniki i prowadzi nas do pewnej analogii. Kupując działkę z zamiarem postawienia swojego wymarzonego domu, musimy teren pod budowę odpowiednio przygotować. Wyrównanie go jest podstawową czynnością, której nie da się…

Czytaj

Związkowcy z klasą

Tam, gdzie przynależność do związków zawodowych jest powszechna – pracującym żyje się lepiej. W  Szwecji i Finlandii do związków należy 70% pracowników. W Polsce zaledwie 12%. Pokutuje polskie „nie da się…” Ostatnio było o sądach – tych toksycznych i tych idealnych. Ostatnie doświadczenia z własnego  podwórka, ale także informacje, które udało się wymienić z innymi działaczami naszej organizacji, w  czasie VIII Zjazdu Koordynatorów w Gdańsku skłoniły mnie do przemyśleń na temat…

Czytaj

RADY PRACOWNICZE A ZWIĄZKI ZAWODOWE

Nie ma podstaw prawnych do funkcjonowania w sądach rad pracowniczych Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. nakłada na pracodawców obowiązek poinformowania pracowników o możliwości wyboru tzw. Rady Pracowników i przysługujących jej uprawnień. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawę stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą i zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin…

Czytaj

Szykuje się rewolucja związkowa

Z czwartkowego numeru Dziennika Gazeta Prawna dowiadujemy się, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracuje nad przepisami umożliwiającymi funkcjonowanie związków zawodowych w zakładach pracy, w których nie mogą one powstać (np. małe firmy zatrudniające mniej niż 10 osób). Wystarczy wytypowanie delegata lub skierowanie do zakładu pracy reprezentanta międzyzakładowej centrali związkowej. W ten sposób mali pracodawcy zyskają partnera, z którym będą mogli negocjować np. elastyczny czas…

Czytaj

Odpowiedź na tekst o ankietach przeprowadzanych w sądach

W grudniowym numerze opublikowany został mój tekst pt. „O tym, jak nie prowadzić badań ankietowych w sądach”, który był reakcją na inicjatywę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Organizacja ta postanowiła przeprowadzić ogólnopolskie badania ankietowe wśród pracowników sądów, które miały „zobrazować sytuację kadrową w przełożeniu na zadania w sądach”. Swoją krytykę tej inicjatywy podparłem przytoczonymi w tym tekście…

Czytaj

Konduktor broniący praw pracowniczych walczy w sądzie o przywrócenie do pracy

Konduktor, który został zwolniony z pracy za przynależność związkową będzie domagał się odszkodowania za dyskryminację oraz przywrócenia do służby. Wcześniej Krzysztof Bradliński wystąpił z pozwem o zapłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. W postępowaniu o przywrócenie do pracy oraz zapłatę odszkodowania Krzysztofa Bradlińskiego na prośbę HFPC reprezentują pro bono prawnicy z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.   Walka o godne warunki pracy, potem zwolnienie Krzysztof Bradliński…

Czytaj

O TYM JAK NIE PROWADZIĆ BADAŃ ANKIETOWYCH W SĄDACH

Dosyć niedawno do większości polskich sądów trafiła prośba o wypełnienie ankiety przygotowanej przez NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu. Ankieta zawierała następujących sześć pytań: [1] Czy praca w Sądzie jest dla Pani/Pana satysfakcjonująca finansowo? [2] Czy nałożone na Panią/Pana obowiązki jesteś w stanie wykonać podczas 8–godzinnego dnia pracy? [3] Czy uważa Pani/Pan, że zakres pracy do wykonania za zbyt obciążający? [4]…

Czytaj

„SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA JUŻ W 2014 R. ZWRACAŁA UWAGĘ NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SĄDZIE APELACYJNYM W KRAKOWIE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa już w 2014 r. zwracała się zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, prosząc o informacje o tym, jakie działania prewencyjne zostały podjęte w celu wyeliminowania nieprawidłowości dostrzeżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak się okazuje, organy te nie podjęły efektywnych działań nadzorczych. Nikt nie potraktował monitu związkowców poważnie. Po ponad dwóch…

Czytaj

Okręgowa Inspekcja Pracy w Krakowie – siła w ludziach

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie stale współpracuje z przedstawicielami administracji rządowej, lokalnymi samorządami, organizacjami pracodawców, jak i z przedstawicielami związków zawodowych. Spektrum działania jest dosyć szerokie, m.in. badanie katastrof i wypadków, czasu pracy, wykroczeń, służby zdrowia, prawa pracy, kontrola legalności zatrudnienia. W każdej dziedzinie są zatrudniani specjaliści, którzy wykazują się inicjatywą i chęcią działania. Ich samodzielność przedkłada się na pracę…

Czytaj

Żółte kartki dla sądów

– Sądy powinny zatrudniać wyłącznie własnych pracowników. Chociażby ze względu na to, że są w nich przechowywane dane wrażliwe obywateli. Sytuacja, w której np. za ochronę sądu odpowiedzialny jest pracownik przypadkowej firmy zewnętrznej, który jednego dnia pracuje w sądzie, a drugiego w supermarkecie jest niedopuszczalna – podkreśla Edyta Odyjas. Instytucje publiczne, a zwłaszcza Sądy, powinny stać na straży prawa i przyczyniać się do kreowania odpowiednich standardów…

Czytaj

Solidarność pyta o instruktaże stanowiskowe

źródło: ps-solidarnosc.org.pl

SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wystąpiła w ubiegłym miesiącu do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z zapytaniem, w jaki sposób realizowany jest obowiązek przeprowadzania z zatrudnianymi pracownikami szkoleń bhp na stanowisku pracy. Obowiązek taki wynika z przepisu § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy…

Czytaj
1 2 3 4 5