W wydziałach KRS krasnoludki będa kserowały tomy akt

Pozornie niewielka zmiana w przepisach może spowodować, że wydziały Krajowego Rejestru Sądowego zatoną we wnioskach o wydanie kserokopii akt rejestrowych. Dyrektorzy już teraz powinni szukać dodatkowych kadr, albo zgodzić się na ogromne zaległości.

28 listopada zaprezentowano projekt zmian w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych. Większość projektowanych zmian dotyczy procedur w przydzielaniu spraw, m.in. w wydziałach rejestrowych.
Przy okazji planuje się wprowadzić zmiany do § 102, który obecnie umożliwia wydawanie z akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego poświadczonych kopii dokumentów znajdujących się w aktach rejestrowych (opłata kancelaryjna – 6zł).
Nowa regulacja wspomina o wydawaniu kopii (1zł) lub poświadczonych odpisów (6zł).
Projektodawca zmianę nazywa redakcyjną. Ma ona – zdaniem projektodawcy – dostosować nomenklaturę do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jednak takim uzasadnieniem projektodawca demaskuje swoją niewiedzę na temat pracy wydziałów KRS. Już w obecnym stanie prawnym – zwłaszcza w większych wydziałach – ogromny problem stanowi ilość wniosków o wydanie odpisów z akt rejestrowych. Istniejące braki kadrowe w skrajnie już dociążonych wydziałach powodują, że czas oczekiwania na rozpoznanie takiego wniosku osiąga patologiczny wymiar.
Pracownik wydziału KRS już dzisiaj ogromną część czasu swojej pracy spędza przy kserokopiarce powielając całe tomy akt rejestrowych – setki kart – zarówno na wniosek prywatnych osób prawnych i fizycznych, jak i prokuratur, urzędów i komisariatów policji. Aktualna wysokość opłaty kancelaryjnej powoduje jednak, że wnioskodawcy rozważniej występują o odpisy z akt rejestrowych.
Tymczasem umożliwienie wydawania kserokopii z akt rejestrowych odbije się bardzo negatywnie na pracy tych wydziałów. Setki kserowanych kart natychmiast zmienią się w tysiące. Będzie to nie tylko wymagało skierowania do kserokopiarek dodatkowych pracowników, ale też z biegiem czasu zmusi dyrekcje sądów do zakupu nowych urządzeń powielających.
A już dziś każdy pracownik wydziału KRS z pewnością potwierdzi, że projektowana zmiana nie ma charakteru wyłącznie redakcyjnego.
Planowana data wejścia w życie zmian to 19 grudnia br.