Dwa tysiące nadgodzin w dwa miesiące – tak pracują w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Jedni pracują mało,  inni obciążani są ponad miarę. Dzieje się tak pomimo zapewnień dyrektora o nadzorze i pozyskiwaniu informacji o obciążeniu.

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa realizując ustawowy obowiązek reprezentowania zbiorowych interesów pracowników, we wrześniu ubiegłego roku wystąpiła do dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z wnioskiem o udzielenie informacji umożliwiających analizę obciążenia pracowników tego sądu pracą w godzinach nadliczbowych.
Do analizy wybrano okres od czerwca do lipca 2016 roku. W sumie w ciągu zaledwie dwóch miesięcy wypracowali ponad 2 tys. nadgodzin. Sąd zatrudnia ok. 280 pracowników (asystenci, urzędnicy i inni pracownicy wg danych liczbowych z kwietnia 2016 roku).

Z uzyskanych informacji wynika, że najwięcej godzin nadliczbowych wypracowali pracownicy pełniący obowiązki służbowe w wydziałach: I Cywilnym i XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Oddziale Administracyjnym tegoż sądu. Przeliczenie ilości ponadnormatywnych godzin na osobę pokazało bardzo nierównomierne obciążenie pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Przykładowo w czerwcu w wydziale XIV Karnym (w tym sekcja wykonania orzeczeń) na jedną osobę pracującą w nadgodzinach przypadło średnio 11 godzin, w wydziałach XI KRS i Oddziale Informatycznym – ok. 9 godzin. W lipcu najbardziej obciążeni byli pracownicy w Oddziałach – Administracyjnym i Finansowym (ok. 9 godzin/osobę). Dla porównania: w wydziałach cywilnych – 6 godzin na osobę, w wydziale rodzinnym – 3-4 godziny. Na tym tle ilość nadgodzin w Oddziale Kadr (1 pracownik i 1 kierownik) liczba nadgodzin to zaledwie 0,7-1,5 h. Niewielkie ilości nadgodzin wypracowali też pracownicy wydziałów gospodarczych (nierejestrowych) i II Wydziału Karnego.
Tak duże zróżnicowanie w obciążaniu pracą powinno budzić uzasadniony niepokój organizacji związkowych i inspektorów pracy. Świadczy bowiem o przerzucaniu na pracowników konsekwencji związanych z niedomaganiami kadrowymi zakładu pracy. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (§ 5 ust. 2 pkt 1) na kierownikach spoczywa planowanie i organizowanie pracy sekretariatu, w tym opracowywanie podziału czynności podległych pracowników, przy przestrzeganiu zasady równomiernego obciążenia obowiązkami poszczególnych osób.

Pracownicy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pracują w równoważnym systemie czasu pracy. Każdy pracownik otrzymuje co miesiąc sporządzony dla niego indywidualny grafik rozkładu czasu pracy. -Dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż 12 godzin, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy – informuje nas dyrektor sądu Agnieszka Ochońska. Pracownicy rejestrują czas pracy wykorzystując system elektroniczny. Kierownicy jednostek organizacyjnych muszą ręcznie korygować minuty przewidziane na dojście i odejście ze stanowiska pracy każdego pracownika. Jak się okazuje cała buchalteria, która zapewne pochłania ogromną ilość pracy kierowników, nie zapewnia równomiernego obciążania pracą i nie przekłada się na pogłębioną analizę władz sądu. (GS)