Ministerstwo tłumaczy prezesom jak liczyć terminy.

Nowe wytyczne przydziału spraw w sądach wprowadziła 1 lipca nowelizacja regulamin urzędowania sądów powszechnych.

– I choć przepis wydaje się dość klarowny, docierają do nas sygnały, że niektórzy prezesi interpretują go w sposób nieraz bardzo kuriozalny – mówi Piebiak. W efekcie orzecznicy po powrocie z urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich trwających powyżej 7 dni odkrywają, że do ich referatu zostały jednak przydzielone nowe sprawy.

Kontrole będą przeprowadzane […] Jeżeli stwierdzimy, że nieprawidłowości rzeczywiście były, to w skrajnych przypadkach może się to skończyć skierowaniem przez ministra sprawiedliwości do rzecznika
dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego prezesowi, który nie stosuje się do
obowiązujących zasad – uprzedza Łukasz Piebiak.

Prezesi otrzymali instrukcje. „W przypadku urlopu spełnienie przesłanki nieprzerwanego jego trwania przez co najmniej 7 dni kalendarzowych ma miejsce przy uwzględnieniu założenia, iż do okresu tego zalicza się wszystkie kolejno po sobie następujące dni kalendarzowe, czyli zarówno dni powszednie, robocze oraz wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak i niedziele i święta” – podkreślono w piśmie. (prawo.gazetaprawna.pl)