Gazeta Sądowa Miesięcznik Pracowników Sądownictwa

Od sierpnia 2015 brak rozstrzygnięcia ws. nadgodzin urzędników

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, inicjujący postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, wpłynął do TK 4 sierpnia 2015 r. i został zarejestrowany pod sygnaturą K 20/15.

Sprawa dotycząca nierównego traktowania rzeszy blisko 500 tys. pracowników pracujących dla Państwa wciąż jest w toku. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich w sierpniu 2015 r. Dotyczy on przepisu ustawy o pracownikach urzędów państwowych, który pozbawia urzędników prawa do zwiększonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek (50% lub 100%) przysługuje wszystkim pozostałym pracownikom w Polsce.

– Sprawa jest w toku – informuje nas Grażyna Leśniak z Zespołu Prasy i Informacji TK. – Oznacza to, że trwa postępowanie merytoryczne, w trakcie którego skład orzekający wyjaśnia wszystkie istotne dla sprawy okoliczności. Gdy sprawa będzie gotowa do rozpoznania na rozprawie, zostanie wyznaczony termin rozprawy, a informacja o nim pojawi się na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Wyznaczenie składu sędziowskiego miało miejsce w dniu następnym po wpływie wniosku, jednakże 21 marca 2016 r. zarządzono zmianę składu w związku z przejściem w stan spoczynku sędziego Marka Kotlinowskiego. W jego miejsce wyznaczono obecnego wiceprezesa Marka Biernata.

Jeszcze dłużej, bo od sierpnia 2013 r. wisi w TK sprawa z wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który odmawia pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze prawa do strajku. Zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy zaskarżany przepis jest niezgodny z Konstytucją oraz unormowaniami Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy o tyle, że bardzo szeroko kształtuje katalog pracowników wyłączonych z prawa do tej drogi rozwiązywania sporów z pracodawcą.

Swoje stanowisko w sprawie przedstawił już w grudniu 2014 r. Prokurator Generalny, wnosząc o uznanie zaskarżanego przepisu z Konstytucją i prawem międzynarodowym.

W zakresie zgodności z Konstytucją podobne zdanie wyraził Sejm RP, z tym że wniósł o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych. (GS)

Link do sprawy w Trybunale Konstytucyjnym

Related posts