Od sierpnia 2015 brak rozstrzygnięcia ws. nadgodzin urzędników

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, inicjujący postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, wpłynął do TK 4 sierpnia 2015 r. i został zarejestrowany pod sygnaturą K 20/15.

Sprawa dotycząca nierównego traktowania rzeszy blisko 500 tys. pracowników pracujących dla Państwa wciąż jest w toku. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich w sierpniu 2015 r. Dotyczy on przepisu ustawy o pracownikach urzędów państwowych, który pozbawia urzędników prawa do zwiększonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek (50% lub 100%) przysługuje wszystkim pozostałym pracownikom w Polsce.

– Sprawa jest w toku – informuje nas Grażyna Leśniak z Zespołu Prasy i Informacji TK. – Oznacza to, że trwa postępowanie merytoryczne, w trakcie którego skład orzekający wyjaśnia wszystkie istotne dla sprawy okoliczności. Gdy sprawa będzie gotowa do rozpoznania na rozprawie, zostanie wyznaczony termin rozprawy, a informacja o nim pojawi się na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Wyznaczenie składu sędziowskiego miało miejsce w dniu następnym po wpływie wniosku, jednakże 21 marca 2016 r. zarządzono zmianę składu w związku z przejściem w stan spoczynku sędziego Marka Kotlinowskiego. W jego miejsce wyznaczono obecnego wiceprezesa Marka Biernata.

Jeszcze dłużej, bo od sierpnia 2013 r. wisi w TK sprawa z wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 19 ust. 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który odmawia pracownikom zatrudnionym w organach władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze prawa do strajku. Zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy zaskarżany przepis jest niezgodny z Konstytucją oraz unormowaniami Międzynarodowej Organizacji Pracy i Rady Europy o tyle, że bardzo szeroko kształtuje katalog pracowników wyłączonych z prawa do tej drogi rozwiązywania sporów z pracodawcą.

Swoje stanowisko w sprawie przedstawił już w grudniu 2014 r. Prokurator Generalny, wnosząc o uznanie zaskarżanego przepisu z Konstytucją i prawem międzynarodowym.

W zakresie zgodności z Konstytucją podobne zdanie wyraził Sejm RP, z tym że wniósł o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych. (GS)

Link do sprawy w Trybunale Konstytucyjnym