STRES W PRACY – ZNAJDŹ ROZWIĄZANIE!

Szacuje się, że ok. 50-60% absencji chorobowej jest spowodowanych stresem związanym z pracą. Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest ważniejsze niż najpilniejsza nawet praca. Będzie Ci potrzebne jeszcze przez wiele lat, także po zakończeniu kariery zawodowej.

Pod tytułowym hasłem prowadzona jest od 2015 roku kampania informacyjna Państwowej Inspekcji Pracy. Jak czytamy na stronie kampanii, stres jest jednym z największych problemów pracowników. W życiu zawodowym występuje wówczas, gdy osoby pracujące odczuwają uciążliwość psychiczną dotyczącą warunków lub wymagań pracy. W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Jest czynnikiem niekorzystnie wpływającym na relacje interpersonalne w miejscu pracy, może wynikać z nieprawidłowości w tych relacjach, ale również może do nich doprowadzić.
Zarządzanie stresem nie jest dla pracodawców jedynie obowiązkiem moralnym i dobrą inwestycją. Jest to wymóg prawny określony w dyrektywie ramowej 89/391/EWG, potwierdzony w porozumieniach partnerów społecznych w sprawie stresu związanego z pracą zawodową, molestowania i przemocy w pracy. Przykładem mogą być zalecenia przyjęte 26 lutego 2014 roku przez ogólnopolską organizację „Pracodawcy RP”. Uczestnicy porozumienia sformułowali zalecenia legislacyjne. W ich ocenie prewencja i ograniczanie stresu związanego z pracą powinny znaleźć właściwe miejsce w strategiach bhp wdrażanych na poziomie zakładu pracy, w szczególności przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego. Dlatego zdaniem sygnatariuszy porozumienia należy rozszerzyć definicję środowiska pracy o czynniki psychospołeczne. Pierwszym krokiem do ograniczenia stresu w pracy jest określenie jego poziomu wśród pracowników oraz określenie przyczyn stresu charakterystycznych dla danego zakładu pracy. Po uzyskaniu wyników badania TEMIDA2015, MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa postuluje i domaga się od pracodawców i resortu sprawiedliwości wprowadzenia zagadnienia stresu do oceny ryzyka zawodowego. Jest to obowiązkiem pracodawców, tym bardziej że współczesna nauka dysponuje narzędziami psychometrycznymi do oceny stresu na stanowiskach pracy. Zgodnie zaś z obowiązującymi przepisami, pracodawca w ramach ochrony zdrowia pracowników ma obowiązek wykorzystywać osiągnięcia nauki.

Przykładowe środki profilaktyczne.
Nie wszystkie przyczyny stresu w pracy udaje się usunąć. Pozostaje wtedy ograniczyć poziom odczuwanego stresu poprzez stosowanie technik i strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Oto niektóre z nich:

Przyczyna stresu:
Zaskakiwanie nowymi zadaniami, zbyt duża ilość pracy.
Co może pomóc? Poproś przełożonych o określenie zadań, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności; poproś współpracowników o wsparcie; wnioskuj do kierownictwa o rozdzielenie szczególnie uciążliwych obowiązków na większą liczbę pracowników; o ile to możliwe korzystaj z nowoczesnych technologii, które ułatwiają wykonanie pracy (np. komputerów przenośnych, środków transportu).

Przyczyna stresu:
Wykonywanie zadań trudnych i skomplikowanych, odpowiedzialność za innych ludzi, duże konsekwencje błędu w pracy.
Co może pomóc? Zadbaj o czas na zapoznanie się z nowymi obowiązkami; podnoś swoje kwalifikacje zawodowe; proś o wsparcie, konsultuj się ze współpracownikami i przełożonymi; zapewnij sobie odpowiednią ilość czasu na podjęcie ważnych decyzji, realizację ważnych zadań.

Więcej proponowanych środków profilaktycznych znajdziesz w broszurze PIP „Stres w pracy. Poradnik dla pracownika”, która jest dostępna na stronie streswpracy.pl w zakładce „Wydawnictwa”. (opr. K.Ż.)