„SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA JUŻ W 2014 R. ZWRACAŁA UWAGĘ NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SĄDZIE APELACYJNYM W KRAKOWIE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa już w 2014 r. zwracała się zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, prosząc o informacje o tym, jakie działania prewencyjne zostały podjęte w celu wyeliminowania nieprawidłowości dostrzeżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jak się okazuje, organy te nie podjęły efektywnych działań nadzorczych. Nikt nie potraktował monitu związkowców poważnie. Po ponad dwóch latach wszyscy wydają się być zaskoczeni.

O nieprawidłowościach dostrzeżonych przez NIK pisaliśmy w artykule NIK zwracała uwagę na nieprawidłowości w CZdS

Na pytanie o udostępnienie informacji na temat działań pokontrolnych podjętych w związku z wynikami kontroli w Centrum Zakupów dla Sądownictwa „Solidarność” Pracowników Sądownictwa otrzymała odpowiedź prezesa Krzysztofa Sobierajskiego z dnia 1 września 2014 r. – Bieżące kontrole umożliwiają wnikliwą weryfikację dokumentacji finansowo-księgowej – zapewniał prezes. Obiecywał jednocześnie, że począwszy od roku 2013, sprawozdawczość finansowa CZdS podlegała będzie badaniu przez biegłego rewidenta. Prezes Sobierajski  informował organizację związkową o podjętych działaniach w zakresie kontroli wewnętrznej oraz rozbudowie systemu informatycznego, który umożliwi zwiększenie nadzoru nad CZdS.

Ten sam problem zgłaszany był także Ministerstwu Sprawiedliwości. W piśmie Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej z sierpnia 2014 r. „Solidarność” Pracowników Sądownictwa otrzymała odpowiedź: „wobec Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie nie stwierdzono konieczności podejmowania decyzji służbowych”.

W swoich wypowiedziach w mediach prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie stwierdza, że żadnych uchybień kontrole NIK nie stwierdzały.

Może jednak warto słuchać uwag organizacji i sygnalistów, którzy informują o dostrzeganych uchybieniach, kierując się dobrem publicznym.

Tymczasem MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa przekazała prokuraturze korespondencję prowadzoną z Najwyższą Izbą Kontroli, Ministerstwem Sprawiedliwości i Prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie.