Rusza losowy przydział spraw w sądach

W sądach i ministerstwie ruszyły przygotowania do wdrożenia losowego przydziału spraw sędziom. Wykorzystywana będzie centralna aplikacja losująca. Przedstawiciele Departamentu Informatyzacji Rejestrów Sądowych zaprezentowali aplikację delegacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Przypominamy, że już za kilka/kilkanaście dni rozpoczną się testy nowego programu w wydziałach, aktualna data oficjalnego wprowadzenia obowiązku korzystania z systemu losującego została wyznaczona na dzień 16 sierpnia 2017 r. (może ulec zmianie).

We wtorek, 27 czerwca delegacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Informatyzacji Rejestrów Sądowych (DiRS). Mieliśmy okazję zobaczyć nową aplikację, która będzie zajmowała się losowym przydziałem spraw do sędziów w systemie teleinformatycznym. To pierwsze tego typu spotkanie w Ministerstwie, na którym mogliśmy nie tylko porozmawiać o systemie, jego wdrażaniu, celach i funkcjach, ale również zapoznać się z aplikacją od strony czysto użytkowej, z czego bardzo się cieszymy. Członkowie związkowej delegacji to doświadczeni urzędnicy. Ich celem było ocenienie, w jakim stopniu wdrożenie nowego systemu odbije się na dodatkowym obciążeniu sekretariatów. Po stronie ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli pracownicy merytoryczni (sędziowie), a także informatycy, którzy tworzą program. Spotkanie można uznać za udane – odnieśliśmy wrażenie, że strony spotkania są wzajemnie zainteresowane wymianą uwag, szczególnie w takim zakresie, w jakim mogą zapobiec dodatkowym czynnościom i utrudnieniom w pracy sekretariatów. Zgłaszaliśmy i w razie konieczności nadal będziemy zgłaszać projektantom systemu wszelkie nasze uwagi i zastrzeżenia.

Przede wszystkim system losowego przydzielania spraw ma na celu zastąpienie przewodniczących wydziałów przy przydzielaniu wpływu spraw konkretnym sędziom (składom orzeczniczym). Nadal to przewodniczący będą przydzielać sprawę do odpowiedniego repertorium oraz nadawać symbol, jednakże nie będą już wyznaczać sędziego referenta. System ten nie zastępuje repertoriów elektronicznych i co do zasady ma nie dublować czynności, które wykonujecie przy wprowadzaniu spraw do systemów: SAWA/SĘDZIA2.

Po godzinach pracy sądów centralny komputer ministerstwa zajmie się każdym wydziałem w Polsce i dokona przydziału składu sędziowskiego.

– To jest kolejna aplikacja, w której muszą pracować sekretariaty. W sekcjach wykonywania orzeczeń sekretariaty mają już tych aplikacji kilkanaście – mówi nam jedna z urzędniczek prowadzących w ramach swoich obowiązków kontrole w sądach. – Idea jest słuszna. Zaczynamy jednak w ten sposób znowu nadbudowywać kolejne narzędzie, zamiast zacząć od budowy nowoczesnej i jednolitej aplikacji, która uwzględniałaby zasady losowości. Ciągle budujemy nowe rozwiązania, a to Portal Informacyjny, a to Portal Orzeczeń. Tymczasem sekretariaty dalej nie mają nowoczesnego narzędzia pracy. Obecnie w sekretariatach nie ma już wolnych zasobów kadrowych, które mogłyby przejąć nowy obowiązek. Dochodzi coraz więcej czynności, są one z każdym rokiem bardziej skomplikowane i pracochłonne. Kolejna czynność polegająca na przepisaniu spraw do systemu losującego, to następny trudny wybór dla pracownika, co jest ważniejsze do zrobienia. Wykonując tę czynność, pracownicy sekretariatu nie będą wypełniać innych obowiązków (czynności), lub będą je wykonywać z opóźnieniem.

W wydziałach karnych zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego obowiązuje zasada, zgodnie z którą w przypadku gdy w danym dniu do wydziału wpłynie więcej niż jedna sprawa, wpisuje się je do repertorium w kolejności alfabetycznej nazwisk pierwszych oskarżonych. Zasada ta miała wprowadzać pewien poziom losowości w przydziale spraw karnych. Z tego, co się dowiedzieliśmy, rozporządzenie to zostanie uchylone.

W wydziałach rodzinnych i nieletnich zgodnie z § 46 ust. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych przydział spraw pozostaje tak jak dotychczas, czyli według kryterium terytorialnego po określeniu obszarów podporządkowanym poszczególnym sędziom. Jedynie sprawy z repertoriów RC i RCo znajdą się w systemie losującym.

Losowanie nie ominie również wydziałów, gdzie jest tylko jeden orzecznik.

NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa podjęła temat i pozostaje w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi w Ministerstwie Sprawiedliwości za nowe narzędzie – w zakresie, w jakim ma ono wpływ na pracę w sekretariatach wydziałów sądowych. Członkowie NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa mogą zgłaszać się po szczegółowe informacje do koordynatorów w swoich sądach.